Kovoobrábacie CNC stroje pre SOŠ Pod Sokolicami Trenčín

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
252.871,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2020 08:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
10.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Baláž
Telefón: +421 326555862
Email: magdalena.maslejova@ekoauris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Hlavná adresa(URL): https://www.tsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
EkoAuris PLUS, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44882327
Kúpeľná 3 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa, LL.M.
Telefón: +421 904281818
Email: magdalena.maslejova@ekoauris.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.e-lena.sk/profil/36126624
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.tsk.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kovoobrábacie CNC stroje pre SOŠ Pod Sokolicami Trenčín
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky predstavuje dodanie kovoobrábacích strojov CNC v rámci projektu z programu EÚ IROP, kód projektu 302021K229, názov projektu Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín:
Predmetom zákazky je dodanie:
-1 ks CNC gravírovací a rezací CO2 laser
-5 ks Univerzálna CNC frézka
-5 ks výukový CNC sústruh

Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia sa nachádza v Časti B.2 Opis predmetu zákazky a v samostatnej prílohe č. 9 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
252 871,79 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42623000-9
42610000-5
42621100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky predstavuje dodanie kovoobrábacích strojov CNC v rámci projektu z programu EÚ IROP, kód projektu 302021K229, názov projektu Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín:
Predmetom zákazky je dodanie:
-1 ks CNC gravírovací a rezací CO2 laser
-5 ks Univerzálna CNC frézka
-5 ks výukový CNC sústruh

Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia sa nachádza v Časti B.2 Opis predmetu zákazky a v samostatnej prílohe č. 9 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
252 871,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny Operačný program, kód projektu 302021K229, názov projektu Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejny obstaravatel vyzaduje na zabezpecenie ponuky zlozenie zabezpeky v hodnote 8 000,00 EUR. Podrobnejšie informácie viď. v časti A.1, Bod 15 a následných ustanovení súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO. Hospodársky subjekt v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy
V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.04.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm.e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Pre obmedzeny pocet znakov v tomto poli verejny obstaravatel nie je schopny podrobne uviest informacie. V tejto
suvislosti podrobny opis vid. v sutaznych podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.10.2020 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2020 10:30
Miesto: EkoAuris PLUS, s.r.o., Kupelna 3, 080 01 Presov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvaranie sa uskutocni prostrednictvom portalu www.e-lena.sk v casti "Otvaranie ponuk", v ktorej bude mat moznost kazdy uchadzac, ktory predlozi ponuku sledovat otvaranie ponuk, pricom system ELENA automaticky zverejni obchodne nazvy vsetkych uchadzacov a ich navrhy na plnenie kriterii. Otvaranie ponuk sa tiez uskutocni na vyssie uvedenej kontaktnej adrese v sulade s textom sutaznych podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejny obstaravatel bude pri komunikacii s uchadzacmi resp. zaujemcami postupovat v zmysle § 20 zakona o verejnom obstaravani prostrednictvom komunikacneho rozhrania systemu ELENA, tento sposob komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzacmi pocas celeho procesu verejneho obstaravania.
2. Verejny obstaravatel umoznuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k vsetkym poskytnutym dokumentom / informaciam pocas lehoty na predkladanie ponuk. Verejny obstaravatel bude vsetky dokumenty uverejnovat ako elektronicke dokumenty v prislusnej casti zakazky v systeme ELENA. na portali www.e-lena.sk.
3. Zaujemcovia si mozu sutazne podklady vyziadat kliknutim na odkaz "mam zaujem" pri tejto zakazke zverejnenej na portali www.e-lena.sk.
4. Vsetky naklady a vydavky spojene s ucastou uchadzaca/zaujemcu v tomto verejnom obstaravani a s pripravou a predkladanim ponuky znasa uchadzac bez financneho naroku voci verejnemu obstaravatelovi, a to bez ohladu na vysledok verejneho obstaravania.
5. Ponuka musi byt vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani a vlozena do systemu ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/
6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky v hodnote 8 000,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedene v súťažných podkladoch.
7. Upozornenie pre uchadzacov: Otvaranie ponuk je mozne absolvovat aj bez nutnosti fyzickej ucasti na kontaktnej adrese verejneho obstaravatela. Otvaranie ponuk je mozne sledovat v realnom case na portali www.e-lena.sk pre uchadzacov, ktori predlozia ponuku. System zverejni obchodne nazvy uchadzacov a ich navrhy na plnenie kriterii len tym uchadzacom, ktori predlozili ponuku.
8. Elektronicka aukcia nebude pouzita.
9. Verejne obstaravanie je zamerane na socialne aspekty (preukazanie osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO).
10. Odovodnenie nerozdelenia zakazky na casti: Rozdelenie zakazky by predstavovalo riziko, ze vykonanie zakazky sa stane nadmerne technicky obtaznym, resp. potreba koordinacie dodavatelov jednotlivych casti predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zakazky. Pre obmedzeny pocet znakov v tomto poli podrobnejsie vid. cast A.1, Bod 3.2 sutaznych podkladov.
11. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že vo vzťahu k podmienke účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
12. V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.09.2020