Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trnava

  Zadávateľ:
TT-IT, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
616.234,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
10.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TT-IT, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44102771
Trhová 2, 91701 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Zelenák
Telefón: +421 907745169
Email: zelenak@visions.cc
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11529
Hlavná adresa(URL): http://old.tt-it.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trnava
Referenčné číslo: TT2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov spolu s integračným rozhraním v
zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Trnava a NASES.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
616 234,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72267000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov spolu s integračným rozhraním v
zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Trnava a NASES, a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné
využívanie prevádzkovaných produktov v nasledujúcich rokoch v nasledovnom členení:
-Údržba dodaného licenčného softvéru
-Update údržba licencií dodaného aplikačného softvéru
-Upgrade zapracovanie požiadaviek mesta
-Hotline podpora
-Riadenie projektu
-Technická podpora
-Metodická podpora
-Bezpečnostná politika
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
616 234,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchadzac musi splnat podmienky ucasti uvedene v § 32 ods. 1 zakona c.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ZVO).
Ich splnenie preukaze podla § 32 ods. 2, 4, a 5, § 152 ods. 1 (zapis do zoznamu hospodarskych subjektov) alebo § 152
ods. 3 ZVO.

(2) Zapis do zoznamu hospodarskych subjektov je ucinny voci kazdemu verejnemu obstaravatelovi a udaje v nom
uvedene nie je potrebne v postupoch verejneho obstaravania overovat. Verejny obstaravatel pri vyhodnocovani splnenia podmienok ucasti osobneho postavenia overi zapisanie hospodarskeho subjektu v zozname hospodarskych subjektov, ak uchadzac nepredlozil doklady podla § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iny rovnocenny zapis alebo potvrdenie o zapise podla § 152 ods. 3 ZVO.

(3) Skupina dodavatelov preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajucich sa osobneho
postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne. Opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat stavebne prace alebo
poskytovat sluzbu preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit.

(4) Uchadzac preukaze osobne postavenie za kazdu inu osobu podla § 33 ods. 2 a podla § 34 ods. 3 ZVO a za kazdeho subdodavatela, ktoreho uvedie vo svojej ponuke.

(5) V zmysle §32 ods. 3 ZVO obstaravatel nie je organ verejnej moci a nedisponuje pristupom do informacnych
systemov verejnej spravy.

(6) Splnenie podmienok ucasti moze uchadzac preukazat vyplnenym jednotnym europskym dokumentom (JED) podla §
39 ods. 1 zakona, pricom z uchadzacom predlozeneho predmetneho dokumentu musi byt jednoznacne zrejme, ze
rozsahom, obsahom aj sposobom splna podmienky ucasti preukazovane jednotnym europskym dokumentom, ku dnu
predkladania ponuk a je schopny tuto skutocnost preukazat.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) Doklady podla § 34 ods. 1 pism. a) ZVO - zoznamom dodavok tovaru alebo poskytnutych sluzieb za predchadzajuce tri roky od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, lehot dodania a odberatelov, dokladom je referencia, ak odberatelom bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla zakona 343/2015 Z.z. , ak odberatelom

1.bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokladom je referencia,
2.bola ina osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokaz o plneni potvrdi odberatel; ak
take potvrdenie uchadzac alebo zaujemca nema k dispozicii, vyhlasenim uchadzaca alebo zaujemcu o ich uskutocneni,
doplnenym dokladom, preukazujucim ich uskutocnenie alebo zmluvny vztah, na zaklade ktoreho boli uskutocnene.

V pripade, ak sa uchadzac preukaze referenciou, ktoru uskutocnil ako subdodavatel alebo ako clen skupiny dodavatelov, v zozname dodavok uvedie, aku cast zakazky (ake cinnosti) vykonaval a hodnotu tychto cinnosti v eur bez DPH.

Splnenie podmienok ucasti moze uchadzac preukazat vyplnenym jednotnym europskym dokumentom (JED) podla § 39
ods. 1 zakona, pricom z uchadzacom predlozeneho predmetneho dokumentu musi byt jednoznacne zrejme, ze
rozsahom, obsahom aj sposobom splna podmienky ucasti preukazovane jednotnym europskym dokumentom, ku dnu
predkladania ponuk a je schopny tuto skutocnost preukazat.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podla bodu 1) - § 34 ods. 1 pism. a) ZVO Zoznamom poskytnutych sluzieb za predchadzajuce tri roky (t. j. 36 mesiacov od vyhlasenia verejneho obstaravania) v minimalne nasledovnej urovni:

a)Minimalne jedna poskytnuta sluzba v oblasti rovnakeho alebo podobneho charakteru ako je predmet zakazky v
celkovej kumulativnej hodnote 150 000 eur bez DPH
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy v sutažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.10.2020 13:00
Miesto: Štefániková 23,
917 01, Trnava
Apollo - zasadacia miestnosť na prízemí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otvaraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sidla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejnujú.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.09.2020