Kamery ENG s príslušenstvom pre športové spravodajstvo

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
296.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
10.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Petrík, MBA
Telefón: +421 260611267
Email: tibor.petrik@rtvs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786
Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kamery ENG s príslušenstvom pre športové spravodajstvo
II.1.2) Hlavný kód CPV
32240000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je nákup spravodajských (ENG) kamier pre výrobu spravodajských, športových a publicistických relácií v exteriéri a interiéri. Výbava kamery musí obsahovať zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výrobu uvedených relácií. Výsledkom verejného obstarávania pre časť 1 bude Kúpna zmluva na nákup ENG kamier s príslušenstvom. Ďalším predmetom obstarávania je nákup objektívov pre spravodajské ENG kamery. Výsledkom verejného obstarávania pre časť 2 bude Kúpna zmluva na nákup objektívov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
296 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Zákazka je rozdelená na dve samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu časť, alebo môže predložiť ponuku obidve časti. Názvy jednotlivých častí predmetu zákazky sú:

1.Prenosové kamery ENG s príslušenstvom pre športové spravodajstvo
2.Objektívy pre kamery ENG pre športové spravodajstvo
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Prenosové kamery ENG s príslušenstvom pre športové spravodajstvo
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32211000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup spravodajských (ENG) kamier pre výrobu spravodajských, športových a publicistických relácií v exteriéri a interiéri. Výbava kamery musí obsahovať zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výrobu uvedených relácií. Výsledkom verejnej súťaže bude Kúpna zmluva na nákup ENG kamier s príslušenstvom.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie samostatnej Kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci (úspešný uchádzač) dodá kupujúcemu (verejnému obstarávateľovi) tovar v lehote do 45 dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
190 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
45
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Objektívy pre kamery ENG pre športové spravodajstvo
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38651100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup objektívov pre spravodajské ENG kamery. Výsledkom verejnej súťaže bude Kúpna zmluva na nákup ENG kamier s príslušenstvom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
106 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
45
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci (úspešný uchádzač) dodá kupujúcemu (verejnému obstarávateľovi) tovar v lehote
do 45 dní od dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy, a to v rozsahu:

1.Prenosové kamery ENG s príslušenstvom pre športové spravodajstvo - v počet kusov: 6
2.Objektívy pre kamery ENG pre športové spravodajstvo - v počet kusov: 6
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému (aktuálna verzia). Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v časti I."Elektronická aukcia" súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 10:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači sú na preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona povinní predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

5. Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:
5.1. uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazy subdodávateľmi.
5.2. mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.
5.3. preukázať autorizované partnerstvo s výrobcom ponúkaného zariadenia,resp. autorizáciu na výkon servisných činností na ponúkanom zariadení udelenú jeho výrobcom. Dosiahnutú úroveň partnerstva uchádzač preukáže potvrdením od výrobcu (certifikát).

6. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávanie, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.09.2020