Nákup parkovacích automatov

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
1.200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
10.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup parkovacích automatov
Referenčné číslo: 37683/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
38730000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie a tovarov a poskytnutie služieb spočívajúcich v zabezpečení možnosti úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach s plateným státím na území mesta Trnava prostredníctvom multifunkčných parkovacích automatov (ďalej len PA).

Verejný obstarávateľ Mesto Trnava má záujem uzavrieť rámcovú dohodu s dobou trvania 48 mesiacov, na nákup PA v predpokladanom množstve 100 ks, vrátane dopravy, montáže, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky. PA sa budú umiestňovať v parkovacích zónach na území mesta Trnava.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie a tovarov a poskytnutie služieb spočívajúcich v zabezpečení možnosti úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach s plateným státím na území mesta Trnava prostredníctvom multifunkčných parkovacích automatov (ďalej len PA).

Verejný obstarávateľ Mesto Trnava má záujem uzavrieť rámcovú dohodu s dobou trvania 48 mesiacov, na nákup PA v predpokladanom množstve 100 ks, vrátane dopravy, montáže, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky. PA sa budú umiestňovať v parkovacích zónach na území mesta Trnava.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 200 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo podľa § 152 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, pričom súhrnná hodnota dodaných tovarov musí byť aspoň 100 000 eur bez DPH.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením zoznamu dodaných tovarov podobného alebo
rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO,
dokladom je referencia podľa § 12 ZVO. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa ZVO, je potrebné uviesť meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby odberateľa, u
ktorej si možno tieto údaje overiť.
V prípade, ak uchádzač uvedie v zozname tovar, ktorého dodanie presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie sa
začalo pred troma rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného
obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť dodaného tovaru, ktorý bol dodaný v
požadovanom období. V prípade, ak tovary dodával uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a
započíta iba hodnotu, poskytovanú ním samotným.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2020 10:00
Miesto: Mestský úrad v Trnave, Trhová ul. 3
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za
uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.09.2020