Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Prestupné bývanie v obci Jarovnice

  Zadávateľ:
Obec Jarovnice
  Predpokladaná hodnota:
1.980.427,04 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2020 23:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jarovnice
IČO: 00327212
Jarovnice 223, 08263 Jarovnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Florián Giňa, starosta obce
Telefón: +421 514594206
Email: julia.gaborova1@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO: 45483078
Volgogradská 9/B , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Júlia Gáborová
Telefón: +421 948222660
Email: gaborova@mediinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426130
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Prestupné bývanie v obci Jarovnice
Referenčné číslo: PD1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie samostatne stojacích dvojpodlažných budov s pavlačou.

Navrhované objekty sa nachádzajú v rôznych častiach obce. Prvá časť výstavby bude realizovaná v obci Jarovnice, par. reg. C KN č. 703/9, č. 703/10, č. 703/11, k.ú. Jarovnice, obec Jarovnice, okres Sabinov. Jedná sa o tri bytové domy rozdelené na objekty: /A1-SO-01,A2-SO-01,A3-SO-01/ Bytový dom 12 B.J. Po dokončení výstavby by mal novovybudovaný objekt slúžiť na bývanie nižšieho a bežného štandardu. Objekty budú napojené na jestvujúce verejné siete samostatnými novými prípojkami NN elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou. V miestach napojenia budú osadené hlavné meracie a regulačné zariadenia. Každý byt bude mat' vlastné výhrevné teleso na tuhé palivo.

Druhá časť výstavby bude realizovaná v obci Jarovnice, časť Močidľany par. reg. C KN č. 192, č. 193, k.ú. Močidľany, obec Jarovnice, okres Sabinov. Jedná sa o jeden bytový dom Objekt /B1-SO-01/ Bytový dom 12 B.J.

Po dokončení výstavby by mal novovybudovaný objekt slúžiť na bývanie nižšieho a bežného
štandardu. Objekty budú napojené na jestvujúce verejné siete samostatnými novými prípojkami NN elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou. V miestach napojenia budú osadené hlavné meracie a regulačné zariadenia. Každý byt bude mat' vlastné výhrevné teleso na tuhé palivo.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 980 427,04 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211340-4
39715210-2
45310000-3
45321000-3
45231300-8
44111400-5
45431000-7
45442110-1
45211341-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Jarovnice, par. reg. CKN č. 703/9, č. 703/10, č.703/11, k.ú. Jarovnice, obec Jarovnice a obec Jarovnice, časť Močidľany, par. reg. CKN č.192, č.193, k.ú. Močidľany, obec Jarovnice, okres Sabinov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky bude vybudovanie 4 bytovych domov s 48 bytovymi jednotkami. Jeden bytovy dom bude obsahovať 8 bytov nižšieho štandardu (do 50 m2) a 4 byty vyššieho štandardu(do 60 m2). Byty vyššieho štandardu budú umiestnené po okrajoch bytového domu a v ich strede budú bytové jednotky nižšieho štandardu. V súťažných podkladoch sú uvedené všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Premet zákazky je opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.

Predmetom zákazky je vybudovanie samostatne stojacích dvojpodlažných budov s pavlačou.

Navrhované objekty sa nachádzajú v rôznych častiach obce.
Prvá časť výstavby bude realizovaná v obci Jarovnice, par. reg. C KN č. 703/9, č. 703/10, č. 703/11, k.ú. Jarovnice, obec Jarovnice, okres Sabinov. Jedná sa o tri bytové domy rozdelené na objekty: /A1-SO-01,A2-SO-01,A3-SO-01/ Bytový dom 12 B.J. Po dokončení výstavby by mal novovybudovaný objekt slúžiť na bývanie nižšieho a bežného štandardu. Objekty budú napojené na jestvujúce verejné siete samostatnými novými prípojkami NN elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou. V miestach napojenia budú osadené hlavné meracie a regulačné zariadenia. Každý byt bude mat' vlastné výhrevné teleso na tuhé palivo.

ČLENENIE STAVBY
Prestupné bývanie v obci Jarovnice 3x12 B.J. pozostáva z týchto stavebných objektov a profesií:
Objekt: A1-SO-01 Bytový dom 12 B.J.
A2-SO-01 Bytový dom 12 B.J.
A3-SO-01 Bytový dom 12 B.J.
SO-02 Spevnené plochy - prístupová komunikácia
SO-03 Spevnené plochy - parkovisko
SO-04 Spevnené plochy - komunikácia pre peších
SO-05 Kanalizácia dažďová
SO-06 Verejné osvetlenie
SO-07 Verejná vodovodná prípojka
SO-07-A1 Vodovodná prípojka
SO-07-A2 Vodovodná prípojka
SO-07-A3 Vodovodná prípojka
SO-08 Verejná kanalizácia splašková
SO-08-A1 Splašková kanalizačná prípojka
SO-08-A2 Splašková kanalizačná prípojka
SO-08-A3 Splašková kanalizačná prípojka
SO-09 NN elektrická prípojka
SO-10 Hrubé terénne úpravy
Zdravotechnika
Elektroinštalácie
Statické posúdenie stavby
Protipožiarna bezpečnosť stavby
Energetické hodnotenie budovy

Druhá časť výstavby bude realizovaná v obci Jarovnice, časť Močidľany par. reg. C KN č. 192, č. 193, k.ú. Močidľany, obec Jarovnice, okres Sabinov. Jedná sa o jeden bytový dom Objekt /B1-SO-01/ Bytový dom 12 B.J.

Po dokončení výstavby by mal novovybudovaný objekt slúžiť na bývanie nižšieho a bežného
štandardu. Objekty budú napojené na jestvujúce verejné siete samostatnými novými prípojkami NN elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou. V miestach napojenia budú osadené hlavné meracie a regulačné zariadenia. Každý byt bude mat' vlastné výhrevné teleso na tuhé palivo.

ČLENENIE STAVBY
Prestupné bývanie v obci Jarovnice, časť Močidľany 1x12 B.J. pozostáva z týchto stavebných
objektov a profesií:
Objekt: B1-SO-01 Bytový dom 12 B.J.
SO-02 Spevnené plochy - prístupová komunikácia
SO-03 Spevnené plochy - parkovisko
SO-04 Spevnené plochy - komunikácia pre peších
SO-05 Dažďová kanalizácia
SO-06 Verejné osvetlenie
SO-07 Vodovodná prípojka
SO-08 Kanalizačná prípojka
SO-09 NN elektrická prípojka
Zdravotechnika
Elektroinštalácie
Statické posúdenie stavby
Protipožiarna bezpečnosť stavby
Energetické hodnotenie budovy.

Výsledkom hlavnej aktivity bude vybudovanie 4 bytových domov s 48 bytovými jednotkami. Jeden bytový dom bude obsahovať 8 bytov nižšieho štandardu (do 50 m2) a 4 byty vyššieho štandardu(do 60 m2). Byty vyššieho štandardu budú umiestnené po okrajoch bytového domu a v ich strede budú bytové jednotky nižšieho štandardu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 980 427,04 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Prestupné bývanie v obci Jarovnice
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu diela z prostriedkov EŠIF, spolufinancujúci fond: Európsky fond regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci OP ĽZ, Prioritná os 6, ŠC 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, kód výzvy:OPLZ-PO6-SC611-2018-2, v rámci schváleného projektu s názvom:Prestupné bývanie v obci Jarovnice".
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2 písm. a), b), c), e) nakoľko je verejný obstarávateľ
oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného
predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon proti byrokracii). Tieto doklady sa z dôvodu využitia informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

Bližšie informácie možnosti použitia JED formuláru, použitia ustanovení podľa § 32 ods. 4-6 ZVO, čestného vyhlásenia v súlade s § 114 ods. 1 ZVO a zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a):
V súlade s §33 ods. 1 písm. a) uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

§ 33 ods. 1 písm. d):
V súlade s §33 ods. 1 písm. d) uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť: najmenej 5 500 000 EUR bez DPH (slovom: päť miliónov päťstotisíc eur).

Odôvodnenie primeranosti podmienok a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti:
V súlade s § 33 ods. 1 písm. d) zákona požaduje verejný obstarávateľ predložiť prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky. Tieto doklady požaduje predložiť za účelom získania informácií o obratoch uchádzačov a ďalších relevantných informácií o finančnom a ekonomickom postavení uchádzačov, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie ich finančnej a ekonomickej kondície a schopnosti realizovať zákazku. Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný celkový obrat za posledné 3 roky po dôkladnom posúdení a primerane k typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej zákazky tak, aby na jednej strane vybral zhotoviteľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného obratu uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §33 ods. 1 písm. a)
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je (v čase predkladania ponuky) a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia alebo v súvislosti s exekučným konaním za posledné 3 roky.
Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp.na obdobie, za ktoré sú údaje
dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, v prípade že doba zriadenia, alebo prevádzkovania účtu je kratšia ako 3 roky.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

§33 ods. 1 písm. d)
Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:

ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate alebo
ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy príjmov a výdavkov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického alebo finančného postavenia možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v rozsahu deň, mesiac, rok) od vyhlásenia verejného obstarávania zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania SR s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom stavebných prác:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

§ 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením:
- platnej licencie uchádzača na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.
- platnej licencie uchádzača na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.


§34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenia a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vydaný pre oblasť: stavebná činnosť.

§ 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

§ 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením platného certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti: stavebná činnosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b)
Uchádzač predloží najmenej 1 potvrdenie o uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru musia byť kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

§34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, kt. sú predmetom obstarávania, ktoré oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom alebo ekvivalentnú vydanú v EU.

Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa § 43g stavebného zákona a STN 73 3134 (resp. ekvivalentnej právnej úpravy v platnej v mieste sídla/adresy uchádzača).
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

§ 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35
Platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenia a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vydaný pre oblasť: stavebná činnosť.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

k § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia pre stavbyvedúci pozemné stavby) a odborná prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby.
Najmenej 3 (slovom: troj) ročnú odbornú prax stavbyvedúci pozemné stavby preukáže životopisom.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

k § 34 ods. 1 písm. h)
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením platného certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti: stavebná činnosť.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.


Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického alebo finančného postavenia možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom projektu povinnosť
Dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom vtedy, ak jeho ponuka prevýši predpokladanú hodnotu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky informácie o vykonaní elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch, časť A.1, bod 25 a časť C. Elektornická aukcia.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2020 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 14:30
Miesto: Na adrese osoby splnomocnenej na výkon verejného obstarávania: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2. Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

3. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 55 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 15.

4. V rámci verejného obstarávania sa použije elektronická aukcia.

5. Jedná sa o verejné obstarávanie s využitím sociálneho aspektu, nejedná sa o zelené alebo inovatívne VO.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž vylúči verejný obstarávateľ takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.

7. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk, tzv. reverz podľa § 112 ods. 6, prvá veta.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2020