Novostavba materskej školy v obci Jarovnice

  Zadávateľ:
Obec Jarovnice
  Predpokladaná hodnota:
1.174.174,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2020 23:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jarovnice
IČO: 00327212
Jarovnice 223, 08263 Jarovnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Florián Giňa
Telefón: +421 910793483
Email: jarovnice@jarovnice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO: 45483078
Volgogradská 9/B , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Júlia Gáborová
Telefón: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba materskej školy v obci Jarovnice
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je Novostavba materskej školy v obci Jarovnice. Záujmová stavba sa nachádza v intraviláne obce Jarovnice v areály existujúcej základnej a materskej školy na parcele 313/6 a na okolitých parcelách 354/1, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4. Vjazd do areálu je cez existujúci vjazd do školského areálu zo západnej strany. Novostavba je umiestnená v severnej časti areálu školy. Pozemok je rovinatý.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 174 174,07 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
45214100-1
39715210-2
45310000-3
45312311-0
45321000-3
45333000-0
42417000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Jarovnice, parcela reg. C KN č. 313/6, č. 354/1, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4, katastrálne územie Jarovnice, obec Jarovnice, okres Sabinov
II.2.4) Opis obstarávania
Záujmová stavba sa nachádza v intraviláne obce Jarovnice v areály existujúcej základnej a materskej školy na parcele 313/6 a na okolitých parcelách 354/1, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4. Vjazd do areálu je cez existujúci vjazd do školského areálu zo západnej strany. Novostavba je umiestnená v severnej časti areálu školy. Pozemok je rovinatý.
Členenie stavby na stavebné objekty
SO: STAVEBNÝ OBJEKT
SO 01 Materská škola
SO 02 Spevnené plochy
SO 03 Kanalizačná prípojka splašková
SO 04 Vodovodná prípojka
SO 05 Plynová prípojka - rozšírenie OPZ
SO 07 Oplotenie

Stavba je navrhnutá ako dvojpodlažná bez podpivničenia. Budova je obdĺžnikového tvaru s bočnými výstupkami (schodiská) a zapusteným vstupom. Hlavný vstup do objektu SO 01 sa nachádza zo západnej strany budovy. Vedľajšie vstupy na únikové schodiská sú taktiež situované na západ. Budova materskej školy je navrhnutá pre deti predškolského veku, počet tried 8 s počtom žiakov na jednu triedu je 20 žiakov.

Na prízemí sa nachádza hlavný vstup do budovy, centrálny chodbový priestor s hygienou pre učiteľov a ekonomatom. Z centrálnej chodby je prístup do kancelárie pre riaditeľku materskej škôlky a do technickej miestnosti a miestnosti pre upratovačku. Na prízemí sa nachádzajú 4 triedy so samostatným vstupom. Každá trieda má samostatnú šatňu, umyvárku, WC so sprchou. Herná a jedálenská časť triedy sú spojené. Spálňa je oddelená od hracej časti posuvnou priečkou. Na prízemí sa nachádzajú dve výdajne stravy so zázemím pre personál, so skladom a nákladným výťahom na prepravu stravy. Jedna výdajňa je určená pre obsluhu dvoch tried. Na krajoch budovy sú navrhnuté únikové schodiská.
Na poschodí sa nachádza taktiež centrálna chodba so schodiskom, skladom, ekonomatom a WC pre učiteľov. Oproti schodisku je navrhnutá zborovňa pre učiteľov. Z centrálnej chodby, tak ako je to aj na 1NP je prístup k 4 triedam. Každá trieda má samostatnú šatňu, umývarku a WC so sprchou. Herná a jedálenská časť triedy sú spojené. Spálňa je oddelená od hracej časti posuvnou priečkou. Na poschodí sa nachádzajú taktiež dve výdajne stravy so s nákladným výťahom na prepravu stravy. Jedna výdajňa je určená pre obsluhu dvoch tried. Na krajoch budovy sú navrhnuté únikové schodiská. Na poschodí sa nachádzajú aj dve izolačné miestnosti.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 174 174,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Popis obnovy: Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 312061V511
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ bude zákazku financovaťdiela z prostriedkov EŠIF, spolufinancujúcim fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2 písm. a), b), c), e) nakoľko je verejný obstarávateľ
oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného
predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon proti byrokracii). Tieto doklady sa z dôvodu využitia informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
Bližšie informácie možnosti použitia JED formuláru, použitia ustanovení podľa § 32 ods. 4-6 ZVO, čestného vyhlásenia v súlade s § 114 ods. 1 ZVO a zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §33 ods. 1 písm. a) uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

V súlade s §33 ods. 1 písm. d) uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť: najmenej 3 500 000 EUR bez DPH (slovom: tri milióny päťstotisíc eur).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 33 ods. 1 písm. a)

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia) alebo exekúcie, za posledné 3 roky.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

K § 33 ods. 1 písm. d)
Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:

- ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy ziskov a strát,
- ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy príjmov a výdavkov.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Prepočet cudzej meny na euro: Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch. Na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa.

V prípade, ak uchádzač nepredloží dokumenty preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti, verejný obstarávateľ si sám overí jej možné splnenie vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (v rozsahu deň, mesiac, rok) od vyhlásenia verejného obstarávania zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania SR s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom stavebných prác:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

§34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením:
- platnej licencie uchádzača na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

- platnej licencie uchádzača na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby


§34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35:
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením:
- platného certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 pre oblasť: stavebná činnosť.

§ 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;

§ 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b)
Uchádzač predloží najmenej 1 alebo viaceré potvrdenia o uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru musia byť kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Prepočet cudzej meny na euro: bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

k § 34 ods. 1 písm. d)

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

k § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35
Platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenia a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vydaný pre oblasť: stavebná činnosť.

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

k § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia pre stavbyvedúci pozemné stavby) a odborná prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje skenon originálu alebo overenej fotokópie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci pozemné stavby.
Najmenej 3 (slovom: troj) ročnú odbornú prax stavbyvedúci pozemné stavby preukáže životopisom.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

k § 34 ods. 1 písm. h)
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením platného certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti: stavebná činnosť.

Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom projektu povinnosť Dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: ZM_SEP-IMRK2-2019/002947, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky informácie o vykonaní elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti C. Elektronická aukcia.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2020 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 14:00
Miesto: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk na adrese osoby splnomocnenej na výkon verejného obstarávania: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov.Údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2. Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

3. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 30 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 15.

4. V rámci verejného obstarávania sa použije elektronická aukcia.

5. Jedná sa o verejné obstarávanie s využitím sociálneho aspektu, nejedná sa o zelené alebo inovatívne VO.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž vylúči verejný obstarávateľ takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.

7. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk, tzv. reverz podľa § 112 ods. 6, prvá veta.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2020