Zber, odvoz a likvidácia komunálneho a objemného odpadu v obci Kozárovce

  Zadávateľ:
Obec Kozárovce
  Predpokladaná hodnota:
250.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kozárovce
IČO: 00307149
Kozárovce 685, 93522 Kozárovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Bystrík Ižold
Telefón: +421 366342563
Fax: +421 36922563
Email: starosta@kozarovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428014
Hlavná adresa(URL): http://www.kozarovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho a objemného odpadu v obci Kozárovce
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, odvozom a likvidáciou zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu v obci Kozárovce
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90511000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. Kozárovce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, odvozom a likvidáciou zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu v obci Kozárovce.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, alebo § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov), resp. § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko si nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokumentpreverejne obstaravanie-602.htm.
Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Ekonomické a finančné postavenie preukáže záujemca podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. V takom prípade verejný obstarávateľ odporúča použiť inštitút vysvetlenia súťažných podkladov.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Pri čiastkach uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: minimálna výška obratu v oblasti predmetu zákazky za posledné tri hospodárske roky (spolu), nesmie byť nižšia ako 124.900,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Uvedené uchádzač preukáže čestným vyhlásením podpísané štatutárom s uvedením rokov a súm obratu v oblasti predmetu zákazky (nakladanie s odpadmi).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže dokladmi v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Tieto doklady budú dôkazom oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, disponibilitou potrebnými skúsenosťami a schopnosťou zabezpečenia kvality vykonávanej služby, čo vytvára predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.

Splnenie požiadavky podľa § 34 ods. 1 písm. h) uchádzač alebo záujemca splní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy.

Podľa § 34 ods. 1 písm. f) uchádzač alebo záujemca predloží potvrdenia príslušných orgánov v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu, podľa nasledovného:

a) Doklady o odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných zmien a doplnkov a súvisiacich predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), ktoré oprávňujú uchádzača nakladať s komunálnym odpadom v zmysle požiadaviek na predmet zákazky,
b) Potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii podľa § 98 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch č. 79/2015Z.z.,
c) Integrované povolenie vydané podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných zmien a doplnkov, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky; ak uchádzač nevykonáva činnosť skládky odpadov, musí v ponuke predložiť zmluvu, resp. zmluvu o budúcej zmluve s iným subjektom prevádzkovateľom skládky, na základe ktorej bude počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom oprávnený ukladať na túto skládku odpad;

V zmysle § 34 ods. 1 písm. j) údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby, uchádzač alebo záujemca predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojového a technického vybavenia, ktoré bude mať k dispozícií na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky vzhľadom k ich charakteru, rozsahu a miestu poskytovania. Prílohou zoznamu budú nasledovné doklady a dokumenty s údajmi o strojovom a technickom vybavení: osvedčenie o evidencii vozidla t. j. technický list s popisom vozidla alebo iný ekvivalentný doklad s uvedením minimálnych údajov (typ/značka/model/výkon/kapacita/rok výroby/vlastník).

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 34 v tomto postupe zadávania zákazky vo väzbe na ustanovenie § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html . Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk na základe kritérií verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické aodborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Dokladom preukazujúcim splnenie § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie: certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou.

Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality;

Požiadavky systému environmentálneho manažérstva napĺňa medzinárodná norma EN ISO 14001, ktorá špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby uchádzačovi umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu.

Minimálne požiadavky: (uvedené v Zväzku 3 Opis predmetu obstarávania)

- špeciálne vozidlo s lisovacou nadstavbou na zber a prepravu komunálneho odpadu zo 110, 1 100 l zberných nádob,
- jedno špeciálne vozidlo - reťazový nosič veľkokapacitných kontajnerov,
- jedno špeciálne vozidlo - hákový nosič veľkokapacitných kontajnerov,
- vysokozdvižný vozík s nosnosťou min. 1 t, alebo iný obdobný mechanizmus,
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2020 16:00
Miesto: Obec Kozárovce,
Obecný úrad Kozárovce, Kozárovce 685,
935 22 Kozárovce
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky,
prostredníctvom systému EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-
5f5.html) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Na nasledujúcom linku sú uvedené príručky a videonávody pre
modernizovanú verziu systému EVO: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
2. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme EVO
moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme EVO. Prečítanie elektronickej správy v systéme EVO záujemcom/uchádzačom ani verejným obstarávateľom nemá súvis s momentom doručenia. Ďalšie informácie týkajúce sa komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Kompletné súťažné podklady poskytuje verejný obstarávateľ neobmedzene a každý záujemca si ich môže
stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa.
4. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil poskytnutie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.
5. Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
6. Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa §1 ods.3 zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy, uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2020