Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici III

  Zadávateľ:
Gymnázium Andreja Kmeťa
  Predpokladaná hodnota:
92.300,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium Andreja Kmeťa
IČO: 00160539
A.Gwerkovej-Göllnerovej 6 , 96901 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Vašičková
Telefón: +421 484325647
Email: jana.vasickova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/369
Hlavná adresa(URL): https://gymbs.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Stredná škola
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici III
Referenčné číslo: ID 1328
II.1.2) Hlavný kód CPV
45331000-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky v aule a šatniach s perspektívou minimalizovania odberu tepla od doterajšieho zdroja s použitím tepelného čerpadla v nadväznosti na vyhlášku ZO MZ SR-Hygienické požiadavky na pracovné prostredie v znení neskorších predpisov. Požiadavka na rekonštrukciu vzduchotechniky pozostáva z nedostatočného výkonu tepla pre priestory auly a šatní. Obhliadkou bolo zistené, že v strojovni vzduchotechniky je nainštalovaná jednotka vzt, ktorá už nespĺňa možnosť rekonštrukcie, nakoľko daný typ sa už nevyrába a nie sú k dispozícií ani náhradné súčiastky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
92 300,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2020