Oporný múr NKP Park J. B. Magina

  Zadávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
46.984,59 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová
Telefón: +421 424455745
Fax: +421 42424421911
Email: obstaravnie@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.dubnica.eu
Hlavná adresa(URL): http://www.dubnica.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/502
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oporný múr NKP Park J. B. Magina
Referenčné číslo: 2002/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45262620-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je revitalizácia oporného múru v parku J. B. Magina v Dubnici nad Váhom. Revitalizácia bude pozostávať najmä z nasledujúcich prác:
-Výrub stromov v kritickej vzdialenosti oporného múru
-Demontáž oplotenia nad múrom
-Dodávka a montáž kovaného oplotenia
-Odstránenie koruny múru
-Odkopanie rubu
-Očistenie a izolovanie múru
-Povrchová úprava
-Osadenie novej koruny múru
Špecifikácia možného typu oplotenia (v prílohe výzvy je priložený návrh oplotenia):
Ručne kovaný plot, jednotlivé prvky sú zvárané CO2, miesta spájania kovových prvkov sú prekrývané sponami, spoj tyčky a pásoviny je imitovaný nitom, povrchová úprava je realizovaná zinkovaním s následným nástrekom čiernej matnej farby určenej na neskorodovaný zinok.
Použité prvky: štvorhran 12/12, pásovina 30/5, Jokel 80/80/3 (stĺpik), nit prelisovaný, kovaná spona, kotviace prvky.
Rozmery plotového dielu: dĺžka 2500 mm, výška stĺpika 1500 mm, výška výplne 1400 mm
Počet plotových dielov (na dĺžku oplotenia 100 m): 40 ks

Verejný obstarávateľ požaduje od Zhotoviteľa pri realizácii predmetu zákazky dodržiavať podmienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín a to z dôvodu, že ide o stavbu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Podmienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín sú samostatnou prílohou tejto Výzvy.

Súčasťou zákazky je geodetické zameranie oporného múru pred začatím realizácie.
Podrobná špecifikácia sa nachádza vo výkaze výmer a v statickom posudku - prílohy tejto Výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
46 984,59 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ požaduje od Zhotoviteľa pri realizácii predmetu zákazky dodržiavať podmienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín a to z dôvodu, že ide o stavbu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Podmienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín sú samostatnou prílohou tejto Výzvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2020