Bezpečná a ekologická doprava – CYKLOTRASY

  Zadávateľ:
Mesto Lučenec
  Predpokladaná hodnota:
1.011.709,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Čapkovičová
Telefón: +421 907624786
Email: eva.capkovic@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5032
Hlavná adresa(URL): http://www.lucenec.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://evoportal.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bezpečná a ekologická doprava – CYKLOTRASY
Referenčné číslo: PLZ/SP_CYKLOTRASY/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, vybudovanie cyklotrás z mesta Lučenec smerom k obciam Halič a Vidiná. Navrhovaná cyklocesta smer Halič a smer Vidiná je súčasťou plánovaných cyklistických trás na území Novohradského regiónu. Je navrhnutá tak, že bude plniť hlavne dopravnú a doplnkovo aj rekreačnú funkciu pre miestnych obyvateľov a pre návštevníkov regiónu. Pri návrhu cyklistickej cestičky boli rešpektované zásady ucelenosti cyklistických trás, spojenie zdrojov a cieľov a jej atraktivít. Cyklistická cestička v meste Lučenec prepojí obytné územie priľahlé inštitúcie a zabezpečí sprístupnenie nákupných a občianskych stredísk. Navrhnutá cyklistické cestičky sú svojou funkčnosťou orientované na cyklistickú dopravu do zamestnania ale aj na rozvoj rekreačných a pohybových aktivít.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 011 709,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky, t.j. uskutočnenie stavebných prác:
katastrálne územia mesta Lučenec a obce Halič, katastrálne územia mesta Lučenec a obce Vidiná.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklotrás z mesta Lučenec smerom k obciam Halič a Vidiná.
Cyklistická cestička Trasa C Ul. Okružná - Ľadovo Kataster Halič:
Cyklotrasa Lučenec Halič začína trasou C ul. Okružná-Ľadovo-kataster Halič v dĺžke 2743 m a pokračuje trasou D - kataster Halič - čistička odpadových vôd v dĺžke 2709m.
Objekt stavby je rozdelený na:
SO 01 Cyklistická cestička
SO 02 Sadové úpravy
Cyklistická cestička v trase C je riešená v meste a oddychovej zóne v rámci rozvoja cyklistickej infraštruktúry. V PD je rozdelená na časť CI,CII,CIII. Cyklistická cestička v trase C nadväzuje na existujúcu trasu B a končí v obci Halič. Cyklistická cestička v časti CI a CIII je navrhnutá so spevneným asfaltovým krytom. Cyklistická cestička bude značená dopravným značením vodorovným a zvislým v zmysle vyhlášky 9/2009 Zb.z. a v zmysle technického predpisu TP07/2014.V mieste kríženia cyklistickej cestičky s mestskou komunikáciou-Haličská cesta a vjazdami do jestvujúcich objektov sa vybudujú prechody s bezbariérovou úpravou.
Cyklistická cestička Trasa D Kataster Halič - Čistička odpadových vôd:
Objekt stavby je rozdelený na:
SO 01 Cyklistická cestička
SO 02 Sadové úpravy
SO 03 Mostné objekty
Cyklistická cestička trasa D je pokračovaním cyklistickej cestičky trasy C. Nástup trasy D začína na rozhraní katastra obce Halič a mesta Lučenec. Trasa vedie zalesneným územím, napojí sa na pôvodnú trasu bývalej železničnej trate.V km 2.709 cyklistická cestička - trasa D končí. Cyklistická cestička trasa D (Kataster Halič - Čistička odpadových vôd) je navrhnutá so spevneným asfaltovým krytom.V mieste kríženia cyklistickej cestičky s účelovými cestami sa vybudujú prechody s bezbariérovou úpravou. V km 2,600 pri križovaní s cestou I/75 sa vybuduje prechod pre cyklistov. Cyklistická cestička bude značená dopravným značením vodorovným a zvislým v zmysle vyhlášky 9/2009 Z.z. a v zmysle technického predpisu TP 07/2014.Vykoná sa výrub stromov a krovia a drevná hmota sa odvozí na skládku. Pri rekonštrukcii mostných objektov dôjde k čiastočnej demolácii jestvujúcich pozostatkov pôvodných mostov.
Cyklistická cestička trasa D (kataster Lučenec kataster Vidiná)
Objekt stavby: SO 04 Cyklistická cestička časť D1, D2
Cyklistická cestička je navrhnutá po samostatnom cyklistickom páse v celkovej dĺžke 1663 m, od rohu ulíc Novohradská a Kuzmányho v Lučenci po hranicu katastra Lučenec - Vidiná. V PD cyklotrasa Lučenec Vidiná trasa D je rozdelená na úsek D1 od rohu ulíc Novohradská a Kuzmányho - ul. Zvolenská a úsek D2 ul. Zvolenská-hranica katastra Lučenec/Vidiná. Cyklistická cestička je navrhnutá so spevneným asfaltovým krytom. V mieste kríženia cyklistickej cestičky s miestnymi komunikáciami a vjazdami sa vybudujú prechody s bezbariérovou úpravou. Cyklistická cestička bude značená dopravným značením vodorovným a zvislým v zmysle vyhlášky 9/2009 Z.z. a v zmysle technického predpisu TP 07/2014.
V trase cyklistickej cestičky v počiatočnom úseku sa nachádzajú ihličnaté a listnaté stromy a nízka zeleň z náletových drevín, ktorú je potrebné pred začatím zemných prác odstrániť. Drevná hmota sa odvozí na skládku.

Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený vo výkazoch výmer a v projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 011 709,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+:302011T918
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 22 000,00 EUR. Podmienky jej zloženia, uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona.
1. Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje.
2. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
3. Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
5. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z.z.). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z.z.) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
6. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že má v súčasnosti oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a doklady, ktoré v zmysle § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov predkladať sú:
- výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí pre uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
7. V prípade, ak uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom zo zoznamu hospodárskych subjektov, je teda povinný predložiť iba doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) a písm. f), ostatné doklady si verejný obstarávateľ zabezpečí sám z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovnými dokladmi:
1) podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

2)podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy,
Požaduje sa predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii osoby, ktorá bude zodpovedná za uskutočnenie stavebných prác a plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovník, ktorý sa bude osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňal nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky.
Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Stavbyvedúci min. 1 osoba s odborným zameraním pre inžinierske stavby

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Dôležité doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v tejto výzve v oddiely VI. Doplnkové informácie, časť VI.3) Doplňujúc informácie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1) Uchádzač musí preukázať, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t.j. stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácii, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách povinne spojené s asfaltovaním) v celkovom objeme minimálne:
1 000 000,00 EUR bez DPH spolu za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:
obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
obchodné meno a sídlo objednávateľa;
predmet uskutočnených stavebných prác (stručný opis z ktorého bude zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie");
celkovú zmluvnú cenu bez DPH
lehotu poskytovania (obdobie, počas ktorého bola práca poskytovaná);
meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a e-mailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname
K bodu 2) Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením:
-dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho - Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre inžinierske stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

Dôležité doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v tejto výzve v oddiely VI. Doplnkové informácie, časť VI.3) Doplňujúc informácie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) pred podpisom zmluvy o dielo predloží poistnú zmluvu alebo poistku zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu.
2.Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) pred podpisom zmluvy o dielo, uhradí na účet verejného obstarávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka v hodnote 10 % z ceny diela s DPH.
3. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, službami kedykoľvek počas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
4. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude povinný zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora podľa platnej legislatívy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.10.2020 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční na adrese kontaktného miesta: Mesto Lučenec - Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné a môžu sa ho zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Doplňujúce informácie k podmienkam účasti:
1.1 Všetky doklady preukázanie splnenia podmienok účasti predkladá uchádzač ako originály alebo úradne overené kópie.
1.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
1.4 Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskym subjektom prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
1.5 Uchádzač, subdodávateľ, alebo osoba, ktorej zdroje či kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie so zameraním na jednotlivé subjekty verejného obstarávania a s praktickým návodom na jeho vypĺňanie. Viac informácií ako aj samotný formulár vo formáte .rtf je možné nájsť na webovom sídla Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/jednotny-europsky-dokument-603.html.

2)Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Rozdelenie zákazky na časti, by pre verejného obstarávateľa mohlo predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky, pri potrebe koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, resp. realizácia zákazky by bola pre verejného obstarávateľa nadmerne technicky náročná. Pri nerozdelení zákazky na časti verejný obstarávateľ zabezpečí kontinuitu stavebných prác, efektivitu a jednotnú kvalitu stavby.

3)Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty. Vzhľadom na obmedzený počet znakov, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.

4)Komunikácia a výmena informácií, vysvetlenia SP vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov portálu www.evoportal.sk. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému www.evoportal.sk.

5)Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme www.evoportal.sk považuje okamih jej odoslania v systéme www.evoportal.sk a to v súlade s funkcionalitou systému.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.09.2020