Nákup asfaltového betónu

  Zadávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
2.242.827,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Štark
Telefón: +421 557860045
Fax: +421 557894936
Email: tomas.stark@scksk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8746
Hlavná adresa(URL): http://www.scksk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://ksk.eranet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba financovaná formou príspevku vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup asfaltového betónu
Referenčné číslo: 0108/08/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
44113310-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi - asfaltového betónu určeného na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, t. j. určeného pre opravy výtlkov na povrchu cestných komunikácií za tepla pre pracoviská Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 242 827,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Smolník, Vyšný Klatov, Malá Ida, Hýľov
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Smolník, Vyšný Klatov, Malá Ida, Hýľov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
562 071,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Oreské, Staré, Strážske, Vôľa
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Oreské, Staré, Strážske, Vôľa
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
163 710,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Harichovce, Dedinky, Stratená, Dobšiná
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Harichovce, Dedinky, Stratená, Dobšiná
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 285,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Čaňa , Slanec, Skároš , Nižná Hutka
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Čaňa , Slanec, Skároš , Nižná Hutka
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
109 140,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Hrabušice, Letanovce, Iliašovce, Smižany
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Hrabušice, Letanovce, Iliašovce, Smižany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
491 130,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Mokrance, Rešica, Perín -Chým, Paňovce
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Mokrance, Rešica, Perín -Chým, Paňovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
54 570,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Ružín, Kostoľany N/H, Obišovce, Rozhanovce
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu:Ružín, Kostoľany N/H, Obišovce, Rozhanovce
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
81 855,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Bačkov, Herľany, Rakovec n. Ondavou, Strážske
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Bačkov, Herľany, Rakovec n. Ondavou, Strážske
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
163 710,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu Lokalita Slavošovce ,Kečovo, Pača ,Bretka
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum- výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Slavošovce ,Kečovo, Pača ,Bretka
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
425 646,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Nákup asfaltového betónu - Lokalita Michalovce, Vinné, Suché, Lastomír
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44113310-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obaľovacie centrum - výrobňa asfaltového betónu pre lokalitu: Michalovce, Vinné, Suché, Lastomír
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - asfaltového betónu, vrátane naloženia na dopravné mechanizmy bez zabezpečenia dopravy. Dopravu si verejný obstarávateľ bude zabezpečovať sám.Asfaltový betón bude použitý na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií v lokalitách, ktoré sú špecifikované v jednotlivých častiach na ktoré je predmet zákazky rozdelený. Bližší popis predmetu zákazky a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Cena
Relatívna váha: 70 bodov
Názov: Priemerná prepravná vzdialenosť
Relatívna váha: 30 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
163 710,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením
§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
§ 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO:
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Plnenie podľa rámcovej dohody na každú časť a na základe jednotlivých objednávok.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 11:00
Miesto: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1,040 01 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods.7 ZVO, rozhodol, že vyhodnotenie splnenia účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených vereným obstarávateľom môže v zmysle § 39 ZVO hospodársky subjekt nahradiť jednotným európskym dokumentom (JED).
Informácie a pokyny na vyplnenie tohto formulára sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny- europsky-dokument-preverejne-obstaravanie-553.html).
V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED):
Pre preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ pripúšťa vyplnenie : Globálny údaj pre všetky podmienky účasti v časti IV: Podmienky účasti Jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač vyplní oddiel časti IV Jednotného európskeho dokumentu, nemusí vyplniť iné oddiely časti IV Jednotného európskeho dokumentu.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 ZVO, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.09.2020