„Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu

  Zadávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
441.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829141
Mlynské nivy 59/A , 82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Blažena Porubská
Telefón: +421 250692206
Email: blazena.porubska@sepsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladanie-profilov/detail/2644
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.sepsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu
II.1.2) Hlavný kód CPV
71323100-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
441 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71300000-1
71320000-7
71332000-4
71351730-9
71355200-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie vstupných podkladov - bod 3.3.1.1 Sadzobníka UNIKA 2019 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.
Vykonať inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum a služby v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie.
Aplikovať činnosti archeologického posúdenia predmetu stavby v súvislosti so zabezpečovaním inžinierskej a projektovej činnosti.
Zabezpečiť výkon geodetických a kartografických služieb, vypracovanie geodetickej dokumentácie stavby pre výstavbu diela, v priebehu realizácie stavby a po jej ukončení, v zmysle Vyhlášky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Vypracovanie dokumentácie na odstránenie častí stavby a zabezpečenie potrebných rozhodnutí.
Zabezpečiť projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie podľa bodu 3.3.1.3 Sadzobníka, vydanie príslušných vyjadrení, súhlasov podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, súhlas a podmienky správcov inžinierskych sietí, za ktorých je možné vykonávať stavbu, zabezpečiť rozhodnutia resp. výnimky z ochranného pásma, súhlasy a právoplatné rozhodnutia o povolení stavby, alebo jej častí príslušným stavebným úradom a Okresným úradom odborom starostlivosti o životné prostredie.
Vypracovať Dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) v rozsahu prílohy č. 2 Sadzobníka a s tým súvisiace inžinierske činnosti. DSP vypracovať v súlade s platnými technickými normami a v súlade s interným štandardom IŠ 15 Spracovanie projektových dokumentácií elektrických staníc SEPS.
Pre objednávateľa budú vyhotovené a odovzdané dve vyhotovenia v papierovej forme, z ktorých jedno bude osvedčené stavebným úradom. DSP bude odovzdaná objednávateľovi v jednom vyhotovení v digitálnej forme na CD nosiči.
Vypracovať projekt organizácie výstavby (ďalej len POV) pre všetky etapy realizácie stavby v zmysle Sadzobníka, prílohy č. 3 časti F, pre spoločne realizované práce vrátane odhadovanej doby uvoľnenia jednotlivých zariadení z prevádzky. V POV zohľadniť obmedzenie prác počas zimnej prevádzky prenosovej sústavy.
Vypracovať projekt protipožiarnej ochrany celej elektrickej stanice v zmysle § 4 a 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vrátane výkresovej dokumentácie, v súlade s jestvujúcim stavom ESt a zabezpečovaným rozsahom prác, ktorý zohľadňuje rozšírenie elektrickej stanice. Projekt treba konzultovať so sekciou 2400 a s odborom 1220 SEPS a musí byť odsúhlasený miestne príslušným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru.
Vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať jeho úpravy počas prípravy a realizácie stavby, v súlade s NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a zabezpečiť výkon koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 5 uvedeného NV. Zabezpečiť schválenie DSP Technickou inšpekciou SR, alebo inou oprávnenou organizáciou.
Vypracovať technickú časť súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa (dodávateľa) diela - Technické požiadavky, na základe DSP v podrobnostiach realizačnej dokumentácie, vrátane prípravy podkladov pre vypracovanie ponúk a ich vyhodnotenie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentáciu vypracovať v súlade s platnými technickými normami a v súlade s interným štandardom IŠ 15 Spracovanie projektových dokumentácií elektrických staníc SEPS.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v ZoD vrátane jej príloh, ktoré sú uverejnené v profile
obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
441 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 45
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo predložením Jednotného
európskeho dokumentu podľa § 39 zákona alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa požaduje, aby mal záujemca zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje
realizovať daný predmet zákazky. Ostatné informácie k osobnému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania
záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu záujemcovia musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.1 Finančné a ekonomické postavenie záujemca preukáže v súlade s § 33 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní predložením:
2.1.1 Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, predloží z účtovnej závierky:
2.1.1.1 výkaz ziskov a strát za posledný hospodársky rok
2.1.2 Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, predloží z účtovnej závierky:
2.1.2.1 výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledný hospodársky rok.
2.1.3 Účtovné jednotky podľa bodov 2.1.1 a 2.1.2 musia mať tržby, resp. príjmy z predaja vlastných výrobkov a služieb
vo výške minimálne 230 000,00 EUR za posledný hospodársky rok, prípadne v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti len za obdobie od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.1.4 V prípade, že tržby resp. príjmy z predaja vlastných výrobkov a služieb sú uvedené v inej mene ako euro, uvedie
ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odoslania oznámenia o vyhlásení
užšej súťaže do Európskeho vestníka. V prípade, že na tento dátum pripadne deň pracovného pokoja, tak kurzom
platným najbližší pracovný deň po dátume tohto oznámenia.
Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú
zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 3.1 Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť preukáže záujemca:
3.1.1 V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží zoznam poskytnutých služieb, ktorých predmetom sú projektové práce, rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti pre zariadenia 220 kV alebo 400 kV a vyššie ako plánovaná zmluva na dodanie požadovaného predmetu obstarávania (elektrické stanice ZVN/VVN vrátane transformácie ZVN/VVN) poskytnutých za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Záujemca v zozname zmlúv preukáže kumulatívne za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytnutie projektových prác v celkovom objeme minimálne 350 000,00 EUR s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
3.1.1.1 Zoznam služieb podľa bodu 3.1.1 musí obsahovať:
a) identifikácia odberateľa t.j. verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo inej osoby ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predmetnej zákazky: názov (obchodné meno alebo názov a adresa sídla alebo miesto podnikania)
b) názov zákazky a opis predmetu zákazky tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť, či ide o predmet plnenia
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je požadovaný predmet zákazky,
c) cena predmetu plnenia podľa bodu 3.1.1 zrealizovaného záujemcom v EUR, alebo v inej mene,
d) lehota dodania predmetu zákazky od - do s uvedením deň/mesiac/rok,
e) meno a priezvisko, funkciu, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo
odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie,
f) ak odberateľom bol verejný obstarávateľ/obstarávateľ, záujemca môže pri referencii uviesť odkaz na predmetnú
referenciu uverejnenú na verejne prístupnom mieste, napr. v registri UVO Evidencii referencií.
Všetky uvedené informácie musia byť podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky. V prípade, že platby za dodanie predmetu zákazky boli realizované v inej mene ako euro, uvedie ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže do Európskeho vestníka. V prípade, že na tento dátum pripadne deň pracovného pokoja, tak kurzom platným najbližší pracovný deň po dátume tohto oznámenia.
Vzor tabuľky - Zoznam zmlúv, zrealizovaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania podľa bodu 3.1.1. a 3.1.1.1 tvorí prílohu č. 2 k súťažným podkladom a v editovateľnej podobe sa nachádza na portáli SEPS PORTÁL VO.
3.1.2 V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží úradne osvedčené fotokópie platných autorizačných osvedčení, alebo fotokópií autorizačných osvedčení s originálom odtlačku pečiatky a podpisom autorizovanej osoby na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v platnom znení alebo rovnocenné doklady vydané v štáte sídla alebo miesta podnikania subjektu:
3.1.2.1 Inžinier pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (A2) podľa
aktuálneho členenia platného od 1.1.2005 alebo členenia platného do 31.12.2004 v kategórii / podkategórii - inžinierske stavby / líniové vedenia a rozvody (2-3),
3.1.2.2 Inžinier pre statiku stavieb (I3) podľa aktuálneho členenia platného od 1.1.2005 alebo členenia platného do
31.12.2004 - v kategórii / podkategórii - statika stavieb / celý rozsah nosných konštrukcií stavieb (statika a dynamika)
(3-1)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1.2.3 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie
stavieb (I4) podľa aktuálneho členenia platného od 1.1.2005 alebo členenia platného do 31.12.2004 v kategórii /
podkategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb / elektrotechnické zariadenia (5-3)
3.1.2.4 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.2 preukáže záujemca predložením profesijného životopisu odborne spôsobilej osoby, ktorý bude obsahovať:
a) meno a priezvisko osoby,
b) najvyššie dosiahnuté vzdelanie (inštitúcia, doba štúdia od - do),
c) prehľad zamestnaní/odbornej praxe (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru vrátane súčasného/trvanie
poskytovania služieb od - do (mesiac/rok), pozícia, ktorú osoba zastávala/zastáva),
d) praktické skúsenosti v pozícii, ktorú daná osoba preukazuje, na zákazkách rovnakého alebo podobného charakteru,
ako je predmet obstarávania, uvedie sa aj meno a priezvisko, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby, u ktorej je možné
uvedené údaje overiť,
e) v rámci praktických skúseností musí inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa bodu
3.1.2.3 preukázať, že sa v tejto pozícii podieľal na projektovaní min. jednej stavby charakteru podľa bodu 3.1.1 vo
finančnom objeme stavby min. 6 000 000,00 EUR bez DPH s uvedením obchodného mena a sídla odberateľa, názvu stavby, opisu stavby a rozpočtového nákladu stavby, mena a priezviska, funkcie a tel. čísla a e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené údaje,
f) dátum a podpis príslušnej osoby.
3.1.3 V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží úradne osvedčenú fotokópiu platného osvedčenia podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bez obmedzenia napätia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. alebo rovnocenný doklad vydaný v štáte sídla, alebo miesta podnikania subjektu - pre 1 pracovníka.
3.1.3.1 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.3 preukáže záujemca predložením profesijného životopisu odborne spôsobilej osoby, ktorý bude obsahovať:
a) meno a priezvisko osoby,
b) najvyššie dosiahnuté vzdelanie (inštitúcia, doba štúdia od - do),
c) prehľad zamestnaní/odbornej praxe (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru vrátane súčasného/trvanie
poskytovania služieb od - do (mesiac/rok), pozícia, ktorú osoba zastávala/zastáva),
d) v rámci praktických skúseností musí preukázať odbornú prax v pozícii samostatný elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zákazkách rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet obstarávania, uvedie sa aj meno a priezvisko, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby, u ktorej je možné uvedené údaje overiť,
e) dátum a podpis príslušnej osoby.
Vzory profesijných životopisov, v ktorých odborne spôsobilé osoby uvedú požadované údaje podľa bodov 3.1.2.4 a
3.1.3.1 v editovateľnej podobe sa nachádzajú na portáli SEPS PORTÁL VO a súčasne tvoria prílohy č. 3a a 3b k
súťažným podkladom.
Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške: 20 000,00 EUR.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných
podmienok, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch v časti B1 "Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 súťažných podkladov, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady s prílohami (ďalej len SP), ako aj Zmluva o dielo (ďalej len ZoD) s prílohami sú dostupné v
Profile obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644 a na portáli SEPS PORTÁL VO:
https://obstaravanie.sepsas.sk
2. Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom
komunikačného rozhrania SEPS PORTÁL VO, ktorý je dostupný na webovej adrese: https://obstaravanie.sepsas.sk
3. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 zákona požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona prostredníctvom funkcionality SEPS PORTÁL VO všetkým záujemcom, ktorí sú mu v predmetnej zákazke v SEPS PORTÁL VO známi a zverejní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO a v profile obstarávateľa.
4. Žiadosť o účasť - všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní musia byť predložené elektronicky prostredníctvom funkcionality systému SEPS PORTÁL VO v lehote na predkladanie žiadostí o účasť podľa bodu IV.2.2) a to ako skeny požadovaných dokladov, vyhotovené z ich originálov alebo ich úradne osvedčených kópií. Obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania vo formáte PDF, v strojovo čitateľnom tvare.
5. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
6. Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t. j. Príloha č. 2 k Vykonávaciemu nariadeniu
Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre
obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie je zverejnený na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument - 604.html a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali.
7. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
8. V súlade s § 56 ods. 8 a nasl. zákona obstarávateľ stanovuje, že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy o dielo tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
9. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.6. časti A.1 SP.
10. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
11. Štatistická informácia pre ÚVO-vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá a podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty - písm.c) a to v bode 7.11 ZoD.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.09.2020