Oftalmologický operačný mikroskop

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
394.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eduard Dorčík
Telefón: +421 415110660
Email: dorcik@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2157
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Oftalmologický operačný mikroskop
Referenčné číslo: V2019262 , 040/13/19
II.1.2) Hlavný kód CPV
33000000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Prístroj určený na aplikácie: operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútro očnej šošovky, sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory, repozícia implantovanej umelej vnútro očnej šošovky, operácia strabizmu, operácia glaukómu filtračná, keratoplastika, krytie rohovky amniónovou membránou , intravitreálna aplikácia liekov, operácia odlúpenia sietnice episklerálne, pars palana vitrektómia, pars palna vitrektómia a lensektómia s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a úrazy oka.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
394 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33100000-1
33120000-7
33122000-1
33124100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK03
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
II.2.4) Opis obstarávania:
Oftalmologický operačný mikroskop určený na aplikácie: operácie sivého zákalu s implantáciou umelej vnútro očnej šošovky, sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory, repozícia implantovanej umelej vnútro očnej šošovky, operácia strabizmu, operácia glaukómu filtračná, keratoplastika, krytie rohovky amniónovou membránou , intravitreálna aplikácia liekov, operácia odlúpenia sietnice episklerálne, pars palana vitrektómia, pars palna vitrektómia a lensektómia s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky a úrazy oka.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Doklady,prostredníctvom ktorých uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Dodávateľ preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa§ 32 ods. 4 a 5 ZVO. V prípade Dodávateľa, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Dodávateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým odávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Objednávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený Dodávateľom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.4.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V súlade s § 39 ZVO, Dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32 ods. 1ZVO jednotným európskym dokumentom (JED). V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, Dodávateľ postupuje podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Dodávateľ:
1. vo svojej ponuke predloží systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa, ak tento systémom EKS automaticky vyplnený JED za Dodávateľa plne zodpovedá podmienkam/skutočnostiam týkajúcim sa Dodávateľa potrebným na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a potvrdenie neexistencie dôvodov na vylúčenie tak, ako je to uvedené vo vzore samotného formulára JED manuál zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie alebo
2. vyplní JED podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke ÚVO.
2.1. V prípade, ak Dodávateľ predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vrámci tohto verejného obstarávania v súlade so ZVO a v intenciách tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, podľa § 39 ZVO, t.j. JED, vyžaduje sa jeho predloženie prostredníctvom funkcionality EKS, v elektronickej podobe vo formáte .pdf. Ak sa tohto postupu verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, Dodávateľ musí predložiť samostatný JED za každého zúčastneného člena skupiny dodávateľov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zákazka bude realizovaná v zmysle obchodných podmienok, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
Dodatočné informácie o elektronickej aukcií sú uvedené v pravidlách uplatňovania kritérií týchto súťažných podkladov časť: "27. Elektronická aukcia", prostredníctvom funkcionalít EKS.
Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods. 15) nie je povinný použiť e-aukciu, ak by sa e- aukcie zúčastnil len 1uchádzač.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2020 10:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina, SR
Oddelenie verejného obstarávania 3.posch., budova polikliniky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 (elektronická aukcia) zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j.vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Nadlimitná jednoobálková verejná súťaž na dodanie tovaru v zmysle § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Elektronická komunikácia bude prebiehať cez elektronický kontraktačný systém (ďalej len EKS), ktorého prevádzkovateľom je Anasoft APR, spol. s r.o., so sídlom Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 31 361 552. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v systéme EKS.
ID zákazky: V2019262
3. Súťažné podklady sú vo formáte PDF ,všetky prílohy k SP sú v editovateľnej forme dostupné na portáli EKS https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/668
4. Verejný obstarávateľ bude na elektronickej tabuli zákazky zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia. Po takomto zverejnení verejný obstarávateľ považuje informáciu za doručenú všetkým uchádzačom.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené ako originál alebo overená kópia.
7. Pre potreby podania žiadosti o vysvetlenie a inej komunikácie pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk len prostredníctvom elektronickej komunikácie prostredníctvom EKS.
8. Zábezpeka sa nevyžaduje.
9. Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov ,ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácii ani obstáravanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.09.2020