Pestovná činnosť a pestovné práce v rámci medzinárodného projektu ENI – Cesty k zdravým lesom na ochrannom obvode Tatranské Matliare na rok 2020-2021

  Zadávateľ:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
  Predpokladaná hodnota:
352.671,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.10.2020 08:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.09.2020
  Dátum zverejnenia:
09.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31966977
Tatranská Lomnica 66 , 05960 Vysoké Tatry
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Radoslav Žlkovan
Telefón: +421 903987560
Fax: +421 524780359
Email: radoslav.zlkovan@lesytanap.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.lesytanap.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 d/
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
lesné hospodárstvo, verejnoprospešné činnosti a ochrana prírody
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pestovná činnosť a pestovné práce v rámci medzinárodného projektu ENI – Cesty k zdravým lesom na ochrannom obvode Tatranské Matliare na rok 2020-2021
Referenčné číslo: ŠLT-OSS-2020/97
II.1.2) Hlavný kód CPV
77230000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
výsadba sadeníc pri obnove lesa, dodávka sadeníc, uhadzovanie haluziny ,vyžínanie pomiestne ,vyžínanie celoplošne, oplocovanie porastov, individ. ochrana proti odhryzu náterom ,údržba oplôtkov, prečistky, individ. ochrana obväz. haluziny ,údržba ochranných chodníkov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
352 671,07 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA - ochranný obvod Tatranské Matliare
II.2.4) Opis obstarávania:
výsadba sadeníc pri obnove lesa, dodávka sadeníc, uhadzovanie haluziny ,vyžínanie pomiestne ,vyžínanie celoplošne, oplocovanie porastov, individ. ochrana proti odhryzu náterom ,údržba oplôtkov, prečistky, individ. ochrana obväz. haluziny ,údržba ochranných chodníkov
- podrobný opis a množstvá v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
352 671,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
16
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: HUSKROUA/1701/LIP/09
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods.2, resp. ods. 4, resp. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje:
1.1že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
-výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk,
1.2že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
1.3že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
1.4že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
-potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.5že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- verejný obstarávateľ požaduje oprávnenie poskytovať služby v lese
a uskutočňovať stavebné práce

- verejný obstarávateľ vykoná overenie prostredníctvom informačného
systému oversi.sk

1.6že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
čestným vyhlásením,
1.7 že sa nedopustil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, 47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
- uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne potvrdenie
1.8 že sa nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
- uchádzač nepredkladá verejnému obstarávateľovi žiadne potvrdenie.
1.9 V súlade s §32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z.z.).

Verejný obstarávateľ vykoná overenie nasledovných dokladov: § 32 ods. 1 písm.e/ prostredníctvom informačného systému oversi.sk
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.10.2020 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 09:00
Miesto: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, Tatranská Lomnica č.66, I.poschodie č.dv. 104
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
- Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške: 3 000 €.

- Zákazka nie je rozdelená na časti.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti je organizačne a procesne náročné, a to z dôvodu, že predmetné služby tvoria jeden celok. Dodávateľ musí byť schopný realizovať predmet zákazky komplexne. Rozdelenie zákazky na časti by predstavovalo riziko, že realizácia zákazky sa stane časovo a finančne náročnou.

- Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 66 ods. 7 /vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.

- Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to za každého člena skupiny osobitne.

- Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani zamerané na obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.09.2020