Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Sokolce

  Zadávateľ:
Obec Sokolce
  Predpokladaná hodnota:
450.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2020 12:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.09.2020
  Dátum zverejnenia:
08.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Sokolce
IČO: 00306665
Hlavná 63, 94617 Sokolce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. František Mayer
Telefón: +421 357780104
Email: obecsokolce@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.obecsokolce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Sokolce
Referenčné číslo: NBD_8BJ_2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45220000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby "Nájomný bytový dom 8 b. j." v obci Sokolce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v
Návrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
450 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Sokolce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zmluvy je komplexné zhotovenie bytového domu s ôsmimi bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.)a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z., na parcelách č. 269, 256/2, 265, 263, 266, 262, 264 v katastrálnom území obce Sokolce, v okrese Komárno v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré pozostáva z:
A) vypracovania projektovej dokumentácie Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Sokolce pre stavebné povolenie vrátane položkovitého rozpočtu, t. j. výkazu výmer a
B) uskutočnenie stavebných prác výstavba Nájomného bytového domu 8 b.j. vrátane technickej infraštruktúry v obci Sokolce vrátane nevyhnutnej inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v tejto zmluve.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
450 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 21
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom poskytnutia prostriedkov podľa zákona č. 443/2010 Z.
z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývania zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a
prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

UPOZORNENIE:
Nakoľko Zadávateľ zákazky nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu(§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)), každý uchádzač musí predložiť do cenovej ponuky všetky doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2, ak nie sú zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ZVO), alebo ak tieto dokumenty nenahradia Jednotným európskym dokumentom (§ 39 ZVO) či Čestným vyhlásením (§ 114 ods. 1 ZVO) ! ! !

Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti B) PODMIENKY ÚČASTI.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podmienkou účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania je:
a)Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač nebol za predchádzajúce 3 mesiace v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúce 3 mesiace predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje za predchádzajúce 3 mesiace splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považujú tri (3) mesiace predchádzajúce dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.

b)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 6 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za posledných troch hospodárskych rokov (ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) dosiahol celkový obrat kumulatívne minimálne v hodnote 900 000,00 EUR (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene - pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa požadovaný obrat dosiahol).

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží potvrdenie banky/bánk, v ktorom/ktorých má vedený/é účet/účty, pričom na potvrdení/potvrdeniach musia byť uvedené nasledujúce skutočnosti:
uchádzač nebol za predchádzajúce 3 mesiace v nepovolenom debete,
jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúce 3 mesiace predmetom exekúcie,
v prípade splácania úveru dodržuje za predchádzajúce 3 mesiace splátkový kalendár,
ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti
Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/ých, od ktorej/ých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

b)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) uchádzač predkladá v rámci cenovej ponuky Prehľad o dosiahnutom celkovom obrate overený štatutárom alebo splnomocnenou osobou, a zároveň Výkaz ziskov a strát (podvojné účtovníctvo) alebo Výkaz o príjmoch a výdavkoch (jednoduché účtovníctvo) za posledné tri hospodárske roky.
Uchádzač, ktorý má zverejnené svoje účtovné závierky v Registri účtovných závierok na stránkach http://www.registeruz.sk predkladá len čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

3) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač Zadávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

4) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený Zadávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného ekvivalentného dokumentu, ktorý Zadávateľ považuje za vhodný.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a)Podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač nebol za predchádzajúce 3 mesiace v nepovolenom debete, jeho bankový účet (účty) nebol/i za predchádzajúce 3 mesiace predmetom exekúcie, v prípade splácania úveru dodržuje za predchádzajúce 3 mesiace splátkový kalendár, ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti.
Za predchádzajúce obdobie sa pre účely zákazky považujú tri (3) mesiace predchádzajúce dňu vystavenia potvrdenia banky alebo ekvivalentného dokladu, resp. obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti či zriadenia účtu.

b)Podľa § 33 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 6 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za posledných troch hospodárskych rokov (ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) dosiahol celkový obrat kumulatívne minimálne v hodnote 900 000,00 EUR (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene - pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa požadovaný obrat dosiahol).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania:
a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia inžinierskych a stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 450 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).

b)Podľa § 34 ods. 1 písm. d) uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu kvality podľa daných noriem, ktorý použije pri plnení zmluvy.

c)Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uchádzač musí preukázať implementáciu environmentálneho manažmentu, resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.

d)Podľa § 34 ods. 1 písm. d) uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu bezpečnosti podľa daných noriem, ktorý použije pri plnení zmluvy.

e)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho (§ 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce na výstavbe budov rovnakých alebo podobných ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 450 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.

2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

b)Podľa § 34 ods. 1 písm. d): Certifikát STN EN ISO 9001 (v oblasti rovnakej alebo podobnej ako predmet zákazky)

c)Podľa § 34 ods. 1 písm. h): Certifikát STN EN ISO 14001 (v oblasti rovnakej alebo podobnej ako predmet zákazky),

d)Podľa § 34 ods. 1 písm. d): Certifikát ISO 45001 alebo OHSAS 18001 (v oblasti rovnakej alebo podobnej ako predmet zákazky)

e)Podľa § 34 ods. 1 písm. g):
1.Údaje o odbornej praxi stavbyvedúceho - Profesijný životopis,
2.Uchádzač ďalej predkladá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho

Podrobný opis požadovaných dokladov ako aj ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a)Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia inžinierskych a stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 450 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).

b)Podľa § 34 ods. 1 písm. d) uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu kvality podľa daných noriem, ktorý použije pri plnení zmluvy.

c)Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uchádzač musí preukázať implementáciu environmentálneho manažmentu, resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.

d)Podľa § 34 ods. 1 písm. d) uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu bezpečnosti podľa daných noriem, ktorý použije pri plnení zmluvy.

e)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho (§ 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce na výstavbe budov rovnakých alebo podobných ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 450 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými
prácami a poskytnutými službami kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami (napr.
zástupca ŠFRB a MDaV SR).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 13:00
Miesto: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Zadávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.
Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portalevo.gov.sksystemu-evo-5f5.html. Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne
neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné iba elektronicky na portáli EVO. Komunikácia a výmena
informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky v rámci funkcionalít informačného systému EVO, ktorý prevádzkuje ÚVO. Viac informácií o IS EVO možno získať na stránke: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-
5f6.html.

2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného
obstarávateľa.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

5. Zadávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky v hodnote 10 000,00 EUR. Všetky potrebné informácie sú uvedené v kapitole "11. Zábezpeka" Súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2020