DDaDSS Žiar nad Hronom – Plynofikácia Strediska DSS Doména

  Zadávateľ:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
  Predpokladaná hodnota:
10.827,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.09.2020
  Dátum zverejnenia:
08.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
IČO: 00647934
SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktná osoba: Daniela Rendeková
Telefón: +421 456735793
Email: rendekova@ddzh.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
DDaDSS Žiar nad Hronom – Plynofikácia Strediska DSS Doména
II.1.2) Hlavný kód CPV
45231220-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác, plynofikácia budovy za účelom vykurovania
objektu. Plynová prípojka sa nachádza na hranici pozemku v skrinke RZP s plynomerom ( v stene budovy strediska).
Stavebné práce zahŕňajú rozvod plynového potrubia do budovy, napojenie na nový plynový kotol a montáž vykurovacích
telies v miestnostiach budovy na poschodí.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách Výzvy a v projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
10 827,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácií ani obstarávania zamerané na sociálne aspekty.
Ďalšie informácie sú zverejnené cez elektronický systém Josephine, adresa https://josephine.proebiz.com/.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.09.2020