Vykonanie odborných prehliadok v ochranných stavbách CO

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
08.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Petra Hritzová
Telefón: +421 259356544
Email: petra.hritzova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vykonanie odborných prehliadok v ochranných stavbách CO
Referenčné číslo: MAG378797/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71632000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vykonanie odborných prehliadok v ochranných stavbách CO, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Predmet zákazky sa delí na 2 samostatné časti:

Časť č. 1 - Odborná prehliadka v ochrannej stavbe CO Budyšínska
Časť č. 2 - Odborná prehliadka v ochrannej stavbe CO Bajzová

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo na obe časti. Uchádzač môže uspieť v jednej časti, alebo v obidvoch častiach.

Úplný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej na:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8717/summary
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2020 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ rozhodol predpokladanú hodnotu zákazky nezverejniť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.09.2020