Výstavba komunitného centra

  Zadávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
  Predpokladaná hodnota:
389.787,27 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
08.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Veľké Kostoľany
IČO: 00313149
M. R. Štefánika 800/1, 92207 Veľké Kostoľany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Zelenák
Telefón: +421 907745169
Email: zelenak@visions.cc
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4769
Hlavná adresa(URL): http://www.velkekostolany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba komunitného centra
Referenčné číslo: VKKC
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výstavba komunitného centra v obci Veľké Kostoľany.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
389 787,27 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
45310000-3
45232141-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt komunitného centra, adresa M.R.Štefánika, Veľké Kostoľany, p.č. 569/1, k.ú. Veľké Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výstavba komunitného centra v obci Veľké Kostoľany. Jedná sa o
realizáciu prístavby komunitného centra. Stavba bude slúžit na tie isté účely ako doteraz. V suteréne sa nachádza
kotolňa. Na prízemí su kancelárie Obecného úradu, knižnica, spoločenská sála, sociálne zariadenia, komunikačné
priestory, kuchyňa a sklady. Na 1. poschodí, ktoré je len nad malou častou prízemia sú sklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
389 787,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: MAS_090/7.2/1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmetná zákazka bude financovaná so zdrojov verejného obstarávateľa a v prípade priaznivého výsledku žiadosti o
NFP spolufinancovaná taktiež z prostriedkov vyčlenených v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 2020.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon o verejnom obstarávaní), ktoré uchádzač
preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Finančné a ekonomické postavenie preukazuje uchádzač predložením vyjadrenia
banky alebo pobočky zahraničnej banky Záväzný prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie
realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH, alebo ekvivalent v inej
mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému
klientovi(uchádzačovi) úver, ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a
klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu
schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou. Vyššie uvedené vyjadrenie banky môže
uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom
účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými
prostriedkami) sumu vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH a vyhlásením uchádzača, že túto
sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky. Vyššie uvedené vyjadrenie banky, alebo potvrdenie banky
nesmie byť staršie ako 60 dní ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a musí ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk odrážať skutočný stav.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia okrem § 32 ods. (1) písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. (6) písm. a)
až h) a ods. (7) ZVO. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného
postavenia osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods. (2) ZVO s výnimkou dokladu uvedeného v písm. e) spomínaného ustanovenia.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď. vyššie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 34 ods. (1) písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil. V prípade ak
uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje
posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola
realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných
prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba
finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli
stavebné práce uskutočnené.

2. § 34 ods. (1) pism. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii osôb určených na plnenie
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. Uchádzač predloží platnú licenciu uchádzača na hydroizoláciu plochých striech.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods.2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g), ZVI uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác
rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote bez DPH minimálne dosahujúcej
predpokladanú hodnotu zákazky.

2. Riadiaci zamestnanec - hlavný stavbyvedúci, počet min. 1:
-doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t.j. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o
vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie
pozemné stavby); preukáže osvedčením,
-minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho, preukáže
životopisom,
-minimálne jedna (1) preukázateľná praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho obdobnej
ako predmet zákazky v minimálnej hodnote 240 000 EUR bez DPH, preukáže životopisom.

3. Uchádzač predloží platnú licenciu uchádzača na hydroizoláciu plochých striech.
Licencia na zhotovenie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech, ktorá preukazuje spôsobilosť
uchádzača na vykonávanie špec. stavebných prác, ktorých kvalita, spolu so stanovenými komponentami
tepelnoizolačného a hydroizolačného systému plochých striech, garantuje projektované parametre a životnosť diela.
Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému
v zmysle podmienok ETICS alebo ekvivalentný doklad v zmysle príslušnej normy v krajine sídla uchadzača.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podmienky pre vykonanie zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na systém financovania zákazky, ktorý je rozdelený na 3 roky a preto je pri predkladaní cenovej ponuky s uvedenou skutočnosťou treba počítať.

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ má záujem, aby sa prostredníctvom realizácie diela zvýšila aj zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných, úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť zamestnanie minimálne jednej osoby spĺňajúcej predpoklady uvedené v zmluve počas celého trvania zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 13:00
Miesto: Visions consulting s.r.o., Štefániková 23 zasadacia miestnosť, 917 01 Trnava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ súťažné podklady neodosiela.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk
postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej
obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

2. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod.
b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek
vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.

3. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní
neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. (1) ZVO požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky
zábezpekou. Pod zábezpekou sa v tomto prípade myslí poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie
finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v sume 7 000,- EUR.
Podrobnosti ohľadom zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody.
Predmet zákazky bude uskutočnený najneskôr do 31.12.2021

6. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v
príslušných právnych predpisoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.09.2020