Nákup pohonných hmôt-2020

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
  Predpokladaná hodnota:
80.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
08.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
IČO: 45736324
Litovelská 25, 05001 Revúca
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Hanuštiaková
Telefón: +421 584833309
Fax: +421 584833312
Email: hanustiakova@nsprevuca.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/12120
Hlavná adresa(URL): http://nsprevuca.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup pohonných hmôt-2020
Referenčné číslo: Pohonné hmoty-2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
09130000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup automobilového bezolovnatého benzínu E5 v objeme cca 120 litrov, podľa platnej normy STN EN 228+A1 a motorovej nafty B7 v objeme cca 82 000 litrov podľa normy STN EN 590+A1, pre tankovanie do motorových vozidiel verejného obstarávateľa a nákup doplnkového tovaru na princípe akceptácie palivových kariet v počte 8 kusov, formou bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty vo všetkých čerpacích staniciach / výdajných miestach uchádzača / predávajúceho. Opis požadovaných vlastností predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
80 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09134100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky sú čerpacie stanice/výdajné miesta pohonných hmôt uchádzača, resp. jeho zmluvného partnera, na celom území SR.
II.2.4) Opis obstarávania
Opis požadovaných vlastností a požadované množstvo predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách (ďalej len %) za benzín z aktuálnej maloobchodnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH za/na 1 liter
Relatívna váha: 20
Názov: Poskytnutá zľava vyjadrená v percentách (ďalej len %) za naftu z aktuálnej maloobchodnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH za/na 1 liter
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
80 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1)Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa § 37 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.2)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len JED), alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 13:00
Miesto: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca, zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1)K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami na serveri Elektronického informačného systému verejného obstarávania ver. 18.0 v systéme EVO a v profile verejného obstarávateľa na portáli ÚVO ako verejné dokumenty. Systém EVO je prevádzkovaný ÚVO a prístupný na webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Súťažné podklady budú verejne prístupné tak, aby k nim bol umožnený neobmedzený a priamy prístup. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
VI.3.2)Žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.2.1)Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie požiadaviek, uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii prostredníctvom systému IS EVO.
VI.3.2.2)Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii všetkým známym záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia, do svojich ponúk.
VI.3.2.3)Verejný obstarávateľ nebude v rámci dorozumievania podľa bodov VI.3.2.1 a VI.3.2.2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
VI.3.3)Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
VI.3.4)Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
VI.3.4.1)Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
Certifikát motorovej nafty a certifikát automobilového benzínu, vystavený výrobcom a vyhlásenie o zhode s platnými technickými špecifikáciami výrobcu a v súlade s platnou STN EN v čase zadávania zákazky.
VI.3.5)V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje ustanovenie § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, teda verejný obstarávateľ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.09.2020