Rekonštrukcia okien v objekte ZŠ F. E. Scherera v Piešťanoch, pavilón F – veľká a malá telocvičňa

  Zadávateľ:
Mesto Piešťany
  Predpokladaná hodnota:
71.595,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2020 12:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
07.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 92145 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765356
Fax: +421 33838776544
Email: ingrid.lickova@piestany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.piestany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia okien v objekte ZŠ F. E. Scherera v Piešťanoch, pavilón F – veľká a malá telocvičňa
Referenčné číslo: 6302/2020/OIaMM/31665
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii okien v objekte Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch, pavilón F - veľká a malá telocvičňa v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou STATIKREAL s.r.o., Winterova 1751/8, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 04/2020 projektant stavby Ing. Milan Ondrejka a zodpovedný projektant Ing. Tibor Psalman, autorizovaný stavebný inžinier evidenčné číslo oprávnenia 0273 s rozsahom oprávnenia: statika stavieb - statika a dynamika stavieb a pozemné stavby - budovy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
71 595,40 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 12.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2020 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
2./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/
detail/dokumenty/427943. Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny.
3./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.
4./ Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO.
5./ Kritérium na vyhodnotenie ponúk - najnižšia cena (vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka
dodá vrátane DPH).
6./ Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
7./ Otváranie ponúk je neverejné vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnocovanie ponúk
elektronickú aukciu.
8./ Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
8.1/ Termín začatia realizácie: dňom účinnosti zmluvy
8.2/ Termín ukončenia realizácie: do 75 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy
8.3/ Verejný obstarávateľ predpokladá realizáciu v mesiacoch september november 2020
(Realizácia predmetu zákazky je závislá od ukončenia procesu verejného obstarávania. Zhotoviteľ/úspešný uchádzač musí akceptovať skutočnosť, že predpokladaný termín realizácie zákazky sa môže posunúť.)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.09.2020