Operatívny prenájom nových OMV

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
131.990,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.09.2020
  Dátum zverejnenia:
07.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Galamboš
Telefón: +421 335315216
Email: galambos.pavol@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Operatívny prenájom nových OMV
Referenčné číslo: 427986
II.1.2) Hlavný kód CPV
60100000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel vyššej a strednej triedy (vyššia trieda sedan v počte 1 ks, stredná trieda combi 4x4 v počte 2 ks, stredná trieda combi v počte 1 ks) v rozsahu :
- operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa uvedenej špecifikácie,
- služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne: registrácia vozidiel, havarijné a povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie osôb, pripoistenie batožiny, asistenčné služby v celej Európe, údržba a servis vozidiel (prostredníctvom zamestnanca technika, ktorý bude k dispozícii 30 min od nahlásenia jeho potreby), vybavovanie poistných udalostí, sezónna výmena a uskladnenie pneumatík, cestná daň, diaľničné známky v SR, koncesionárske poplatky, platobné karty na čerpacie stanice PHM (CCS Limit, UTA CCS), administrácia čerpania pohonných hmôt, poskytovanie náhradného MV, zabezpečovací systém vozidiel voči odcudzeniu,
- doplnkové služby - čistenie a tepovanie MV (v priemere jedenkrát za rok / 1 vozidlo), úradné meranie spotreby paliva refakturácia (v zmysle bodu 10.8 Zmluvy).
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
131 990,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34100000-8
98000000-3
50112000-3
50112300-6
71630000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel vyššej a strednej triedy (vyššia trieda sedan v počte 1 ks, stredná trieda combi 4x4 v počte 2 ks, stredná trieda combi v počte 1 ks) v rozsahu :
- operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa uvedenej špecifikácie,
- služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne: registrácia vozidiel, havarijné a povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie osôb, pripoistenie batožiny, asistenčné služby v celej Európe, údržba a servis vozidiel (prostredníctvom zamestnanca technika, ktorý bude k dispozícii 30 min od nahlásenia jeho potreby), vybavovanie poistných udalostí, sezónna výmena a uskladnenie pneumatík, cestná daň, diaľničné známky v SR, koncesionárske poplatky, platobné karty na čerpacie stanice PHM (CCS Limit, UTA CCS), administrácia čerpania pohonných hmôt, poskytovanie náhradného MV, zabezpečovací systém vozidiel voči odcudzeniu,
- doplnkové služby - čistenie a tepovanie MV (v priemere jedenkrát za rok / 1 vozidlo), úradné meranie spotreby paliva refakturácia (v zmysle bodu 10.8 Zmluvy).
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
131 990,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427986
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427986
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2020 10:00
Miesto: online, prostredníctvom aplikácie ZOOM
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční online, prostredníctvom aplikácie ZOOM. Bližšie informácie sú uvedené v bode 22 Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427986. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 1 300,-EUR.
g) Informácia k bodu II.2.7) tejto Výzvy: Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Doba nájmu je 48 mesiacov odo dňa prevzatia každého vozidla podľa preberacieho protokolu.
h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.09.2020