Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.

  Zadávateľ:
AUTOGARÁŽ s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
164.148,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.08.2020
  Dátum zverejnenia:
07.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
AUTOGARÁŽ s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44557574
Čerešňová 1846, 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Kotuľak
Telefón: +421 54544793331
Email: bosch@autoservisbardejov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://bosch.autoservisbardejov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Opravy cestných motorových vozidiel
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.
Referenčné číslo: 1_A_PO_2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Výber dodávateľa pre projekt: Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
164 148,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42413000-4
42512400-2
33124100-6
31681500-8
31682210-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bardejovská Nová Ves
II.2.4) Opis obstarávania:
Dodanie:
(1 ks) - Veľký nožnicový zdvihák s prizdvihom pre geometriu
(1 ks) - Plnička klimatizácie pre chladivo R-1234yf
(1 ks) - Regloskop na nastavenie svetiel na kolieskach
(1 ks) - Zariadenie na výmenu oleja v automatických prevodovkách
(1 ks) - Motortester (osciloskop) s diagnostikou kombinovaný s emisnou analýzou zážihových a vznetových motorov + software
(1 ks) - PC-Valcová skúšobňa bŕz
(1 ks) - Tester vstrekovačov Common Rail a trysiek
(1 ks) - Počítačom riadené kalibračné zariadenie na čelné kamery a radary
(1 ks) - Kalibračné zariadenie čelného radaru s trojitým zrkadlom
(1 ks) - Profesionálne zariadenie na kontrolu a čistenie 4 ks vysokotlakových benzínových vstrekovačov
(1 ks) - Plnička klimatizácie pre chladivo R-134a
(1 ks) - Odsávačka výfukových plynov
(1 ks) - Elektronická nabíjačka zo spínaným zdrojom

Opis zákazky je detailne popísaný v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
164 148,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: v prípade, ak Osoba podľa § 8 ZVO zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona a spôsobu ich
preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona účinné od 1.12.2019.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je dodávateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 10:00
Miesto: AUTOGARÁŽ s.r.o., Čerešňová 1846, 085 01 Bardejovská Nová Ves
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Osoba podľa § 8 ZVO použitie elektronickú aukciu, čím postupuje podľa § 54 ZVO, t.j. otváranie ponúk je neverejné a údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 ZVO
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.08.2020