Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva

  Zadávateľ:
Ekodrevenice, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
363.618,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.08.2020
  Dátum zverejnenia:
07.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ekodrevenice, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50786555
Nižný Slavkov 282, 08275 Nižný Slavkov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Dlugošová
Telefón: +421 51944767470
Email: annabasistova1@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=EKodrevenice
Hlavná adresa(URL): http://www.ekodrevenice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verený obstarávateľ podľa par. 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrábacie stroje na drevo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva
II.1.2) Hlavný kód CPV
42642000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup technologického vybavenia v rámci projektu Drevené stavby inovatívnou technológiou.
Predmetom zákazky je obstaranie CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Zakázka sa nedelí na časti, a to z dôvodu, že sa jedná o 1 samostatný nedeliteľný celok výrobná linka. Ďalšími položkami konečnej hodnoty zakázky sú doprava, montáž, osadenie, nastavenie, ktoré bezprostredne súvisia so samotným zariadením, a preto nedochádza k deleniu predmetu zakázky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
363 618,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nižný Slavkov 282, 082 75 Nižný Slavkov
II.2.4) Opis obstarávania:
Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva vrátanie dopravy, osadenia, montáže, testovania, zaškolenia personálu a uvedenia do ostrej prevádzky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
363 618,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ARJ4 - Drevené stavby inovatívnou technológiou

(jedná sa o ŽoNFP, projekt ešte nie je schválený)
II.2.14) Doplňujúce informácie:
financované z OP Integrovaná infraštruktúra

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, nakoľko nie je oprávnená príslušné doklady a dokumenty získať z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.10.2020 11:00
Miesto: Nižný Slavkov 282, 082 75 Nižný Slavkov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk má oprávnenie zúčastniť sa oprávnený zástupca Sprostredkovateľského orgánu a tiež všetci uchádzači, ktorí sa VO predložením ponuky zúčastnili.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty: V nadväznosti na obstaranie CNC výrobnej linky žiadateľ plánuje zamestnať osobu zo sociálne znevýhodnených skupín.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.08.2020