Podpora spolupráce VMH - Material Handling s.r.o. a Strednej odbornej školy technickej v Prešove - zlepšenie technického vybavenia

  Zadávateľ:
VMH - Material Handling s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
247.935,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.08.2020
  Dátum zverejnenia:
07.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
VMH - Material Handling s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45452237
Sabinovská 53, 08221 Veľký Šariš
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Vladimir Havrila
Telefón: +421 51903604401
Email: obstaravanie.strakova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vmh.sk/1426.html
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Mgr. Ľubica Straková
Vnútroštátne identifikačné číslo: 52210740
Široké 600 , 08237 Široké
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Straková
Telefón: +421 907606333
Email: obstaravanie.strakova@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.vmh.sk/1426.html
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm a) zákona č. 343/2015 Z. z.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba nízkozdvižných paletových vozíkov, atypických vozíkov a inej ručne vedenej manipulačnej techniky podľa požiadavky a potreby práve Vašej prevádzky
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podpora spolupráce VMH - Material Handling s.r.o. a Strednej odbornej školy technickej v Prešove - zlepšenie technického vybavenia
Referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-25-NZ-tovary
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup 3j osého frézovacieho obrábacieho centra s CNC riadením a otočným stolom a nákup sústružníckeho obrábacieho centra s CNC riadením s možnosťou frézovania v osiach X, Y, Z a C a koníkom pre projekt Podpora spolupráce Vmh-Materiál Handling s.r.o. a SOŠ technickej, Prešov - zlepšenie technického vybavenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
247 935,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
3j osé frézovacie obrábacie centrum s CNC riadením a otočným stolom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42612000-9
42623000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa: VMH - Material Handling s.r.o., Sabinovská 2185/53, 082 21 Veľký Šariš
II.2.4) Opis obstarávania:
3j osé frézovacie obrábacie centrum s CNC riadením a otočným stolom - 1 ks.
Podrobný opis je v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, v bode č. 1.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
116 168,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný porgram: Integrovaná infraštruktúra
Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre časť č. 1 predmetu zákazky sa požaduje zábezpeka vo výške: 5 000,00 EUR.
Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Sústružnícke obrábacie centrum s CNC riadením s možnosťou frézovania v osiach X, Y, Z a C a koníkom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42612000-9
42621000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo verejného obstarávateľa: VMH - Material Handling s.r.o., Sabinovská 2185/53, 082 21 Veľký Šariš
II.2.4) Opis obstarávania:
Sústružnícke obrábacie centrum s CNC riadením s možnosťou frézovania v osiach X, Y, Z a C a koníkom - 1 ks.
Podrobný opis je v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, v bode č. 2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
131 766,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný porgram: Integrovaná infraštruktúra
Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre časť č. 2 predmetu zákazky sa požaduje zábezpeka vo výške: 5 000,00 EUR.
Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa PÚ týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
1.1.2 Hospodársky subjekt preukazuje splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.
Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii na preukázanie PÚ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO návrh čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je prílohou SP.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
(výpis z OR SR alebo výpis zo ŽR SR) v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie PÚ osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
1.1.3 Podľa § 32 ods. 7 ZVO je PÚ týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
1.1.4 Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie PÚ. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie PÚ týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.1.6 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ predložením dokumentu
Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED).
- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou SP. ÚVO uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JE prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu.
- Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
1.1.7 Pri preukazovaní splnenia PÚ týkajúcich sa osobného postavenia sa odporúča uchádzačom postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedeneuradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html .
1.1.8 Požadovaná forma dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie PÚ:
- doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v listinnej forme sa predkladajú prevedené (napr. skenovaním) z originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu alebo dokumentu do elektronickej formy vo formáte PDF,
- doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa predkladajú v pôvodnej elektronickej
forme,
- textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte PDF v strojovo čitateľnom tvare, obrázkové výstupy vo formáte PDF.
1.1.9 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie PÚ stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Viď návrh obchodných a dodacích podmienok v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.10.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 14:00
Miesto: VMH - Material Handling s.r.o., Sabinovská 2185/53, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže
preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať, osoba zastupujúca uchádzača na otváraní
ponúk sa navyše preukáže splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Zadávanie nadlimitnej zákazky, ktorej predmetom je dodanie tovarov bez využitia elektronického trhoviska, sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO"), ktorý je dostupný na adrese www.evo.gov.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.2) K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme EVO. Súťažné podklady budú dostupné na portáli EVO aj v Profile verejného obstarávateľa (ďalej "Profil") pod linkami uvedenými v ods. I.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
VI.3.3) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.4) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie
splnenia podmienok účasti prostredníctvom systému EVO. O zverejnení vysvetlenia budú všetci zaregistrovaní
používatelia upozornení notifikačným e-mailom systému EVO. Vysvetlenie zverejní aj v Profile, dostupnom pod linkom uvedenou v ods. I.1.
VI.3.5) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým známym záujemcom, najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.
VI.3.6) V rámci zadávania tejto zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO (tzv. reverzný postup).
VI.3.7) Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov a iných dôkazov preukazujúcich splnenie
požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.9) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
b) kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.
VI.3.10) Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.3.11) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 10 000,00,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.12) Zoznam skratiek
ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie;
VO Verejné obstarávanie;
DPH Daň z pridanej hodnoty;
EÚ Európska únia;
4/5
PHZ Predpokladaná hodnota zákazky;
SR Slovenská republika;
OR SR Obchodný register Slovenskej republiky;
ŽR SR Živnostenský register Slovenskej republiky;
PÚ Podmienky účasti;
JED Jednotný európsky dokument;
SP Súťažné podklady.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.08.2020