Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea - C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady

  Zadávateľ:
Zemplínske múzeum v Michalovciach
  Predpokladaná hodnota:
211.302,61 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.09.2020 23:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
03.09.2020
  Dátum zverejnenia:
04.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Zemplínske múzeum v Michalovciach
IČO: 31297749
Kostolné námestie 1, 07101 Michalovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tibor Tabak
Telefón: +421 566441093
Email: tibor.tabak@zemplinskemuzeum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2537
Hlavná adresa(URL): https://www.zemplinskemuzeum.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea - C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Uskutočnenie stavebných prác; rekonštrukcia historického objektu v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Košice, to všetko v podrobnom vymedzení predmetu zákazy v rozsahu a za podmienok podľa opisu predmetu zákazky (Príloha č. 1 SP), návrhu zmluvy (Príloha č. 2 SP) a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch (SP) a v tejto výzve na predkladanie ponúk.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
211 302,61 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212314-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál verejného obstarávateľa, Kostolné námestie č. 1, Michalovce
II.2.4) Opis obstarávania
Uskutočnenie stavebných prác; rekonštrukcia historického objektu v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Košice, to všetko v podrobnom vymedzení predmetu zákazy v rozsahu a za podmienok podľa opisu predmetu zákazky (Príloha č. 1 SP), návrhu zmluvy (Príloha č. 2 SP) a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch (SP) a v tejto výzve na predkladanie ponúk.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
211 302,61 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Trvanie v mesiacoch podľa bodu II.2.7) sa pod pojmom "od zadania zákazky" rozumie od prevzatia staveniska zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len ZoVO alebo zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom tvare). Podmienky účasti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2 až 8 alebo v zmysle § 152.
V zmysle § 114 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu na preukázanie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) (Pozor vzťahuje sa iba na § 32 ods. 1 písm. e)) v ponuke, splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejným obstarávateľom overené v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu, do ktorých má verejný obstarávateľ prístup. V prípade nemožnosti overenia podmienky účasti (napr. z technických dôvodov a pod.) v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu, do ktorých má verejný obstarávateľ prístup si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie relevantných dokladov na preukázanie splnenia podmienky účasti.
Nepredloženie dokladov v zmysle predchádzajúceho odseku je uplatniteľné iba na subjekty zapísané v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu.
Na preukázanie podmienok účasti možno využiť aj Prílohu č. 7 súťažných podkladov. Bližšie informácie o preukazovaní podmienok účasti osobného postavenia sú uvedené v časti B. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZoVO

Bližšie informácie (vzhľadom na rozsah textu) sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie informácie (vzhľadom na rozsah textu) sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa. Platba bude realizovaná na základe daňového dokladu v súlade s ustanoveniami zmluvy. Preddavok ani zálohová platba nebude poskytnutá. Platba bude realizovaná po celkovom ukončení a odovzdaní / prevzatí diela, čiastkové platby nebudú realizované. Splatnosť faktúr je uvedená v návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2020 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 10:00
Miesto: Budova verejného obstarávateľa, Kostolné námestie č. 1, Michalovce
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní elektronických ponúk v systéme ERANET sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v termíne na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať v zmysle § 112 ods 6 ZoVO (tzv. "super" reverz).
Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní okrem profilu verejného obstarávateľa v súlade s §64 ods. 4 ZVO aj v systéme ERANET na URL adrese:https://ksk.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania.

Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://ksk.eranet.sk (tlačidlo Registrácia dodávateľa). Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://ksk.eranet.sk v časti Manuál a podmienky.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

Bližšie informácie v súťažných podkladoch.


Predmetné verejné obstarávanie vzhľadom na opis predmetu zákazky a podmienky verejného obstarávania nie je zelené VO, nieje obstarávanie inovácií, nie je sociálne VO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.09.2020