Poskytovanie strážnej služby

  Zadávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
467.784,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2020 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.09.2020
  Dátum zverejnenia:
03.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
IČO: 35971126
Pod Krásnou hôrkou 1 , 83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
Telefón: +421 232321829
Email: elena.lukacova@nusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Hlavná adresa(URL): http://www.nusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie strážnej služby
Referenčné číslo: 02_09_2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
79710000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Poskytovanie nepretržitej strážnej a informačnej služby v celom objekte Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane opisu predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
467 784,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Poskytovanie nepretržitej strážnej a informačnej služby v celom objekte Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane opisu predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
467 784,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa:

1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - je oprávnený poskytovať službu.
Uchádzač predloží sken originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie dokladu o odbornej spôsobilosti/platnej licencie na prevádzkovanie strážnej služby

1.2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

2.Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku v § 32 1. písm. e) a f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1
§ 34 ods. 1 písm. d)
Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:
Certifikát systému manažérstva kvality vo vzťahu k predmetu zákazky, podľa normy podľa normy EN ISO 9001:2008 pre činnosť : Ochrana majetku formou výkonu strážnej služby. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, v súbehu s § 35 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje vykonať obhliadku miesta poskytnutia služby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky miesta poskytnutia služby si individuálny termín obhliadky môžu dohodnúť u Ing. Františka Helta, NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, alebo na telefónnom čísle 02/59 320 596, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese : frantisek.helt@nusch.sk
Obhliadku miesta poskytnutia služby je potrebné vykonať najneskôr do 21.09.2020.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o použití elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch - časť B.4-Informácie o použití elektronickej aukcie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 10:00
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, oddelenie pre verejné obstarávanie - prostredníctvom elektronického informačného systému systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.09.2020