MŠ Hrochoť stavebné práce

  Zadávateľ:
Obec Hrochoť
  Predpokladaná hodnota:
218.635,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.09.2020
  Dátum zverejnenia:
03.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hrochoť
IČO: 00313475
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lacko
Telefón: +421 910905345
Email: zvolenskooz@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.hrochot.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http:///www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
MŠ Hrochoť stavebné práce
Referenčné číslo: H 0105/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom rekonštruccie je objekt Materskej školy, nachádzajúci sa v obci Hrochoť, okres Banská Bystrica. Objekt materskej školy v obci Hrochoť je osadený vo svahovitom teréne. Kompozične pozostáva z dvoch dvojpodlažných objemov na pôdoryse obdĺžnika voči sebe posunuté vo vertikálnom smere. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s rozvodím na pozdĺžne strany s krovom s ležatou stolicou a plechovou strešnou krytinou. Materská škola je postavená z tehlového muriva, stropy a schodiská sú železobetónové. Je postavená ako dispozičný dojtrakt s jedným schodiskom v každom objeme. Okrem jedného schodiskového okna, okien a dverí na 1.NP sú na objekte materskej školy vymenené okenné a dverné výplňové konštrukcie plastový rám, izolačné dvojsklo. Budova je v plnom rozsahu prevádzkovaná ako budova materskej školy s učebňami herňami pre deti a potrebnými prevádzkovými priestormi. Po rekonštrukčných prácach sa účel využitia nezmení. V podkroví vyššej časti objektu vznikne priestor na voľnočasové aktivity pre deti.Predmetom rekonštrukcie materskej školy v obci Hrochoť je:
- zateplenie stien obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlnyhr.150mm
- zateplenie ostení izolantom na báze minerálnej vlny hr.30mm
- zateplenie sokla izolantom z XPS hr.100mm
- zateplenie stropu nad 1.PP izolantom na báze minerálnej vlny hr. 50mm
- nadkrokvové zateplenie strechy sklenenou vlnou hr. 180 mm + hr. 120mm /vyššia časť objektu/
- zateplenie stropu + strechy a časti strechy objektu nad schodiskom EPS 100 S hr. 300 mm /nižšia časť objektu/
- výmena pôvodných drevených výplní stavebných otvorov za okná a dvere s plastovým rámom a izolačným
trojklom,
-vyhotovenie strešných okien
- výmena okapového chodníka
- zhotovenie novej podlahy v podkroví a vytvorenie priestoru na voľnočasové aktivity
- výmena pôvodných klieštin dreveného krovu, prebrúsenie a náter pôvodných prvkov krovu /vyššia časť objektu/

Rozšírením kapacít materskej školy vznikne v podkroví priestor na rôzne voľnočasové aktivity pre deti, napr. krúžky umelecké a kreatívne, jazykové, tanečné, hudobné, športové, divadelné, atď.
Rekonštrukciou bude dosiahnuté efektívnejšie využívanie prostriedkov na vykurovanie a zabránenie prehrievania učební v letnom období.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
218 635,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, Námestie Andreja Sládkoviča 399/2, 976 37 Hrochoť
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
218 635,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a)nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b)ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Operačný program Ľudské zdroje
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač
predložením dokladov podľa § 32 ods. 2. ods.3,. ods. 4. a ods. 5. zákona alebo podľa §152 zákona. V prípade skupiny
dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2 písm. a),b),c) a e) z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy ku ktorým má verejný obstarávateľ prístup.Ak v takomto prípade uchádzač nepredloží doklad podľa §32 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Možnosť nepredkladania dokladov podľa §32 ods. 2 písm. a),b),c) a e) zákona, sa vzťahuje len na uchádzačov ktorým vydávajú doklady orgány štátnej správy a zdravotné poisťovne Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získať doklady podľa § 32 ods.2 písm. d) zákona z informačných systémov verejnej správy podľa zákona o byrokracii, a teda ich predloženie bude požadovať od uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti : jedná sa o kogentné ustanovenie zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené:
2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona: vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky
2.2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 2.3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. V takom prípade verejný obstarávateľ odporúča použiť inštitút vysvetlenia súťažných podkladov.
2.4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Odôvodnenie podmienok účasti: Požadované doklady uchádzač predloží ako dôkaz, že je z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť zmluvu a že má dostatok preukázateľného zdrojového krytia na riadne a priebežné plnenie svojich zmluvných záväzkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác. Potreba predloženia dokladu o schopnosti plniť svoje finančné záväzky (vyjadrenie banky) uchádzača vyplýva zo skutočnosti, že verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky ani zálohy. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky preukázateľnými finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: ad 2.1)
.Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač ku dňu vystavenia
vyjadrenia v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,že nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného
obstarávania, resp.v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) v nepovolenom debete a nebol za posledný rok od vyhlásenia verejného obstarávania,resp.v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti (do termínu vystavenia dokladu banky) predmetom exekúcie.Doklad musí byť
predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia,nie starší ako 3 mesiace ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk.Výpis z účtu obstarávateľ neuzná.Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné prehlásenie
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých od ktorej/ktorých predložil potvrdenie/potvrdenia
ad 2.1.2)
Úverový prísľub (postačí nezáväzný) banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver na daný
projekt vo výške minimálne 218 635,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu
zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v
rovnakej výške.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technická alebo odborná spôsobilosť.
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia
dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a) §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Odôvodnenie podmienky účasti: Zoznamom realizovaných stavieb uchádzač preukáže, že má skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek.
b) § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,
Odôvodnenie podmienky účasti: Údajmi o vzdelaní a praxi osôb na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
uchádzač preukazuje potrebné personálne zabezpečenie realizácie zákazky.
c) § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom,
Odôvodnenie podmienky účasti: Údajmi o prípadnom zapojení pod dodávateľov uchádzač preukazuje vlastné kapacitné možnosti a schopnosť koordinovať viacero subjektov počas realizácie zákazky.
d) § 34 ods. 3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ods.1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Odôvodnenie podmienky účasti: Písomnou zmluvou uchádzač preukazuje svoj skutočný úmysel realizovať časti
predmetu zákazky prostredníctvom kapacít inej osoby, ktorá je na túto činnosť technicky aj odborne spôsobilá a je
pripravená túto činnosť dodávať v priebehu realizácie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a) Zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzači preukážu realizáciu aspoň jednej stavby rovnakého alebo podobného charakteru - pozemné stavby, ako je predmet zákazky, ktorej hodnota je minimálne 200 000,00 Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu ECB - Európskej centrálnej banky, platného ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
b) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy verejný
obstarávateľ požaduje od uchádzača/ záujemcu: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie - pozemné stavby splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Akceptované budú aj ekvivalentné doklady zahraničných uchádzačov, vydané podľa zákonov krajiny z ktorej zahraničný uchádzač pochádza. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho: odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby, požaduje sa originál s podpisom stavbyvedúceho.
c) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 Zákona žiada od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
-podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
-navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rovnakom rozsahu ako sa
požaduje od uchádzača, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , ktorý má subdodávateľ plniť ( výpisom z obchodného, živnostenského alebo iného registra)
d) Úspešný uchádzač predloží v čase uzatvárania Zmluvy o dielo uzatvorenú zmluvu (súčinnosť) so
subdodávateľom na tú časť plnenia zmluvy, ktorú subdodávaťeľovi plánuje zadať. Požaduje sa originál alebo úradne
overená kópia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 15:00
Miesto: Zvolensko OZ, J. Matušku 985/2, 960 01 Zvolen
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO
2 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom
(ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že
rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom vyplniť v JED globálny údaj respektíve predložiť čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti v súlade s § 114 odst.1 zákona.
3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie
poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto
predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie
uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak
zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
Objednávateľ je povinný zaviazať zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce). Zmluvná Povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.
4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
5 Zmluva so Zhotoviteľom nadobudne platnosť a účinnosť v nadväznosti na kumulatívne splnenie zverejnenia a
schválenia procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu bez akýchkoľvek sankcií anulovať
6 Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 6 000,00 EUR.
7 Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.09.2020