Komunitné centrum v obci Pobedim

  Zadávateľ:
Obec Pobedim
  Predpokladaná hodnota:
309.501,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2020 11:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.09.2020
  Dátum zverejnenia:
03.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Pobedim
IČO: 00311910
Pobedim 435, 91623 Pobedim
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Šuleková
Telefón: +421 917476291
Fax: +421 327794173
Email: obec.pobedim@pobedim.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4684
Hlavná adresa(URL): http://www.pobedim.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komunitné centrum v obci Pobedim
Referenčné číslo: KC02092020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a jej prílohách zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a jej prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
309 501,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45421100-5
45261900-3
45310000-3
45262520-2
45262321-7
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Pobedim.
II.2.4) Opis obstarávania
1.Zoznam stavebných objektov:
Obnová fasády priestoru komunitného centra 1NP
Zateplenie podlahy komunitného centra 1.NP
Úprava povrchov a ostatné stavevné úpravy v interiéri komunitného centra
Zateplenie stropu nad 2.NP pomernej časti 51,6%
Výmena strešnej krytiny pomernej čati 51,6%
Výmena otvorových konštrukcii komunitného centra
Bleskozvod pomernej časti 51,6%
Žumpa 20m3
Elektroinštalácia a prípojka NN
Ústredné vykurovanie 1NP
Obnová fasády okrem priestoru komunitného centra
Zateplenie stropu nad 2.NP pomernej časti 48,4%
Výmena strešnej krytiny pomernej čati 48,4%
Bleskozvod pomernej časti 48,4%
Výmena otvorových konštrukcii okrem priestorov komunitného centra
Ústredné vykurovanie 2NP

2.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v neoddeliteľnej prílohe č. 5 týchto súťažných podkladov vo formáte výkaz výmer, sprievodnej správy, technických správ a projektovej dokumentácii.

3.Ak sa súťažné podklady odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo výrobcu, platí odkaz alebo ekvivalentný. Ekvivalent sa uznáva iba vtedy, ak ho nie je možné dostatočným spôsobom opísať. Podľa názoru ÚVO a koordinačného výboru sa nebude uznávať, ak je uvedená značka, že uchádzač môže predložiť aj ekvivalentné riešenie, pričom tento výrobok bude mať minimálne požadovanú kvalitu, resp. vyššiu, pretože všetko sa dá dostatočne vhodným spôsobom opísať. V tejto súvislosti RO upozorňuje, uvádzanie značiek tak vo výkaz výmer ako aj v dokumentácií k stavebným prácam je na zváženie verejného obstarávateľa, pričom jednotlivé výrobky a materiály ak je to možné, musí opísať dostatočne vhodným spôsobom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
309 501,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 180
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Názov projektu : Komunitné centrum v obci Pobedim Kód projektu v ITMS2014+ : 312061S968
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kód Výzvy : OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku ponuky vo výške 6 000 Eur. Pre nedostatok povolených znakov v tomto poli sú informácie k tomuto odseku podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti G. Zábezpeka (str. 31 súťažných podkladov).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdeny za trestny čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobiných predpisov v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania,
alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhláseny konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečnym rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničenj banky.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky. V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkovy kalendár.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A/v súlade s § 34 ods. 1 písm. b)
Technická spôsobilosť, alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:

Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaníý prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol
1. verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvny vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B/ v súlade s § 34 ods. 1 písm. d)
opisom technického vybavenia, štúdijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

C/ v súlade s § 34 ods. 1 písm. g)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
Odborník - minimálne jeden (1) odborník stavbyvedúci
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre nedostatok znakov v tomto poli je minimálna požadovaná úroveň štandardov podrobne uvedená v súťažných podkladoch (str. 26,27 súťažných podkladov).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch a jej prílohách.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Pre nedostatok povolených znakov v tomto poli sú informácie k tomuto odseku podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti H. Elektronická aukcia (str. 34 súťažných podkladov).
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2020 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2020 12:00
Miesto: Mária Šuleková, Shopping Palace, č.dv.2/1.posch., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme IS EVO je neverejné s poukazom na § 54 ods. 3 ZVO, zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku nezasiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie prostredníctvom IS EVO.

Verejný obstarávateľ v tejto zákazke dodržiava sociálny aspekt :
Úspešný uchádzač, s ktorým bude podpísaná Zmluva o dielo (ďalej len "Zhotoviteľ") sa zaväzuje, ze počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona c. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) su nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne verejný obstarávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predloženi zoznamu osôb, ktore tieto predpoklady spľňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, ze patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa pism. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa pism. b) vyššie).
Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého verejným obstarávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ze splní povinnosť zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonani práce a podobne, vrátane čestných prehlasení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce).
Verejný obstarávateľ (v zmluve o NFP ako "Prijímateľ") je povinný (vyplýva zo zmluvy o NFP) následne predložiť tieto dokumenty Poskytovateľovi finančných prostriedkov vrátane súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovanim osobných údajov. Zmluvná povinnosť (vyplývajúca zo zmluvy o NFP) verejného obstarávateľa (v zmluve o NFP ako "Prijímateľ") týkajúca sa zamestnania minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, to znamená, že uchádzač je povinný predložiť na preukázanie jednotlivých verejným obstarávateľom požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia doklady/potvrdenia definované v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Pre nedostatok povolených znakov v tomto poli sú informácie k tomuto odseku podrobne uvedené v súťažných podkladoch (str. 27 súťažných podkladov).

Pravidlá neuvedené v oznámeni a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávani.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.09.2020