Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola chemická
  Predpokladaná hodnota:
262.455,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2020 11:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.09.2020
  Dátum zverejnenia:
03.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola chemická
IČO: 42253900
Vlčie hrdlo 50, 82107 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Elena Šándorová
Telefón: +421 904288005
Email: sandorova@sosch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20299
Hlavná adresa(URL): http://www.sosch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16 , 82005 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 248264207
Email: katarina.vancova@region-bsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Referenčné číslo: 08210/2020/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214220-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou technológie, modernizáciou parnej výmenníkovej stanice a vyregulovaním vykurovacej sústavy v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava podľa projektovej dokumentácie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
262 455,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232142-9
45331100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava, KÚ Bratislava II Ružinov, LV č. 5507,
parc. č. 3282/5
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou technológie, modernizáciou parnej výmenníkovej stanice a vyregulovaním vykurovacej sústavy v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava podľa projektovej dokumentácie.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
262 455,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o VO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač so sídlom v SR nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzenie počtu znakov formulára Výzvy na predkladanie ponúk v informačnom systéme zberu údajov v tejto sekcii na max. 4000 znakov, sú podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Všetky stavebné práce sa musia vykonávať počas prázdnin a výmena technológie parnej výmenníkovej stanice sa musí vykonať bez obmedzenia vykurovania budovy na dlhší čas ako 2 pracovné dni.

2. Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 90 dní od odovzdania poslednej časti diela. Bližšie podmienky sú uvedené v Zmluve o dielo.

3. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle Zmluvy o dielo, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH.
Bližšie podmienky sú uvedené v Zmluve o dielo.

4. Verejný obstarávateľ osobitne upozorňuje uchádzačov na povinnosti vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi.
Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu Zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 13:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený svojim štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo splnomocnenou osobou. Doklady požadované na preukázanie oprávnenia osoby na účasť na otváraní ponúk v mene uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.

2. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0. Bližšie informácie k spôsobu zaevidovania sa do verejnej súťaže do IS EVO ver. 18.0 zo strany uchádzača sú uvedené v príručke a krátkych inštruktážnych videách zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

4. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 7 500,- EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia- uskutočnenia stavebných prác. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

6. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.09.2020