Nákup CNC obrábacieho centra pre TATRA INDUSTRY s.r.o.

  Zadávateľ:
TATRA INDUSTRY s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
239.043,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.10.2020 14:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.08.2020
  Dátum zverejnenia:
03.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TATRA INDUSTRY s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47773740
Partizanska 700/49, 05801 Poprad
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Bitarovská
Telefón: +421 905733812
Email: bitar@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/20480/order/427796
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/20480/order/427796://
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://obstaravanie.eranet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podnikateľský subjekt - § 8 ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výrobno - obchodná činnosť, obrábanie kovov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup CNC obrábacieho centra pre TATRA INDUSTRY s.r.o.
Referenčné číslo: VOT/2020/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
42620000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup zariadenia pre modernizáciu výroby a tiež praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o 5-osé CNC obrábacie centrum s príslušenstvom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
239 043,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Priemyselný park Poprad - Východ, Hodžova 14/5048, 058 01 Poprad
II.2.4) Opis obstarávania:
5-osé CNC obrábacie centrum s príslušenstvom - 1ks.

Súčasťou dodávky tovaru je:
- doprava na miesto realizácie zákazky,
- inštalácia, montáž a odskúšanie ( sprevádzkovanie ) zariadenia
- záručný a mimozáručný servis uvedených zariadení pozostávajúci s údržby a opráv, pričom musia byť dodržané - obchodné podmienky uvedené v zmluve
- základné zaškolenie personálu u zákazníka, ktorý bude v škole zabezpečovať prevádzku zariadenia, resp. ho používať pri svojej činnosti.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými parametrami je súčasťou prílohy č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Ak Riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie a umožní vyhlásenie nového verejného obstarávania na pôvodný predmet zákazky, bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Verejné obstarávanie je realizované v rámci projektu "Tatra Industry inovuje výrobu i praktické vyučovanie žiakov SOŠT Poprad", ktorý je financovaný z prostriedkov EFRR, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Začatie realizácie zákazky je podmienené schválením NFP a verejného obstarávania, preto k plneniu zmluvy dôjde až po doručení písomnej objednávky vystavenej kupujúcim predávajúcemu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace

C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.

E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

I) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného ÚVO môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o VO.

UPOZORNENIE: Nemáme oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Stanovenie tejto podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje získať spoľahlivého obchodného partnera, ktorý je schopný zabezpečiť finančné zdroje na plnenie predmetu zákazky. Vzhľadom na spôsob financovania zákazky je potrebné zabezpečenie finančnej stability dodávateľskej firmy.
Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri realizovaní dodávok tovaru v priebehu posledných troch rokov. Požadovaná hodnota minimálneho obratu z predaja tovaru je vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky primeraná.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť prehľad o celkovom obrate z predaja tovaru vo výške min. 1000 tis. EUR za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukazuje prehľadom o dosiahnutom obrate z predaja tovaru (tabuľka s uvedenými údajmi) alebo priloží výkazy ziskov a strát za uvedené obdobie, pričom obrat je definovaný v zákone o DPH. V prípade, že uchádzač má účtovné závierky zverejnené v registri účtovných závierok, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia na internete. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním poverenou osobou.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Referencie budú overené v zozname referencií na stránke UVO. Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia do vestníka úradu.
Na vyhodnotenie tejto podmienky ako kritéria postupu slúžia referencie, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO alebo potvrdenia o dodávkach, ktoré obsahujú vyššie uvedené údaje, teda každá z nich má obsahovať údaje v súlade s §34, ods.1, písm.a) a údaje o kontaktnej osobe. Potvrdenia o dodávkach musia byť podpísané zástupcom odberateľa a postačuje ich predložiť ako neoverené kópie.
Potvrdenia o dodávkach, ktoré nebudú spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tomto bode, verejný obstarávateľ neuzná.
Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo v prípade potreby overiť údaje uvedené pri každej dodávke, preto požaduje uviesť ku každej dodávke aj meno a funkciu kontaktnej osoby u odberateľa, jej telefónne číslo alebo mailovú adresu. V prípade nepotvrdenia informácií uvedených v potvrdení o dodávke si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neuznať takúto dodávku.
Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12.- priemerného kurzu roku ( priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Stanovenie tejto podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri realizovaní dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, v požadovanej kvalite a čase. Verejný obstarávateľ potrebuje získať skúseného obchodného partnera, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v plnom rozsahu. Cieľom je zadať realizáciu zákazky firme, ktorá má skúsenosti a kapacity na realizáciu zákaziek určitej veľkosti. Požadovaná hodnota minimálnych objemov zákaziek je vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky primeraná.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za prechádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania tovaru a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie referencií dodania tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene v hodnote 190 000 Eur bez DPH
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
2. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ, preto bude úspešný uchádzač povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi verejným obstarávateľom a Poskytovateľom NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva nadobudne platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po schválení žiadosti o NFP a následne predloženej dokumentácie z procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.10.2020 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.10.2020 13:00
Miesto: Business centrum ONYX, Nám.sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, 4. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže navyše notársky overeným splnomocnením na zastupovanie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk (ďalej len Eranet).
2. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.
3. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
6. Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov zábezpeku.
7. Verejný obstarávateľ vykonal prieskum trhu na stanovenie PHZ v súlade s §6 ods. 1 zákona. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviedol verejný obstarávateľ priemer získaných cenových ponúk pre predmet zákazky v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania pre prijímateľov NFP.
8.Číslo právneho predpisu, podľa ktorého sa táto súťaž riadi: Zákon NR SR č. 343/2 015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (uvedený v tomto oznámení ako "zákon")
9. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona.
10. V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní.
11. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
12. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmetom zákazky je jeden stroj s príslušenstvom.
13. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty a teda nie je žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.08.2020