Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
1.330.850,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.08.2020
  Dátum zverejnenia:
03.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Tomáš Barbírik
Telefón: +421 260611102
Email: tomas.barbirik@stv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786
Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb pre služobné motorové vozidlá RTVS
Referenčné číslo: V2020238
II.1.2) Hlavný kód CPV
09132100-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom plnenia je bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 330 850,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09134100-8
30163100-0
09211000-1
50112300-6
79941000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
AT
HU
PL
CZ
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie (min. Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika).
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom plnenia je bezhotovostný nákup pohonných hmôt a nasledovných tovarov a služieb:
- bezolovnatý automobilový benzín, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a
kvalitatívne parametre podľa normy STN EN 228,
- motorová nafta, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre
podľa normy STN EN 590,
- činidlo na redukciu NOx plynov, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a
kvalitatívne parametre podľa normy ISO 22241 podľa jej aktuálneho znenia,
- doplnkový tovar - motorový olej, brzdová kvapalina, letná/zimná zmes do ostrekovačov a iný doplnkový tovar súvisiaci
s prevádzkou/údržbou motorového vozidla v prípade, že sieť prevádzok uchádzača /predávajúceho takýmto tovarom
disponuje,
- doplnková služba - bezhotovostná úhrada mýtneho, bezhotovostná úhrada diaľničných známok, poplatky na cestách,
v tuneloch, na mostoch, umývanie osobných motorových vozidiel, dodávaných na princípe akceptácie palivovej
karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na/vo všetkých čerpacích
staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania
palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Poskyt. zľava vyj. v % z priem. mes. maloobch. jednot. ceny v EUR bez DPH za predchádz. mesiac za/na 1 liter autom. benzínu s oktánovým číslom 95 odobratého na pal. kartu na čerp. stan. uchádzača
Relatívna váha: 12
Názov: Poskyt. zľava vyj. v % z priem. mes. maloobch. jednot. ceny v EUR bez DPH za predchádzajúci mesiac za/na 1 liter motorovej nafty s cetanovým číslom 51 odobratého na pal. kartu na čerp. stan. uchádzača
Relatívna váha: 80
Názov: Poskyt. zľava vyj. v % z priem. mes. mal. jednot. ceny v EUR bez DPH za predch. mesiac za/na 1 liter kvap. - činidlo na redukciu NOx plynov odobratej na palivovú kartu v sieti čerp. staníc uchádzača
Relatívna váha: 4
Názov: Poskyt. zľava vyj. v % z priem. mes. maloobch. jednot. ceny v EUR bez DPH za odobratý doplnkový tovar (okrem činidla na redukciu NOx plynov) na palivovú kartu v sieti čerp. staníc uchádzača
Relatívna váha: 2
Názov: Poskyt. zľava vyj. v % z priem. mesačnej maloobch. jednot. ceny v EUR bez DPH za odobraté dopln. služby (umytie jedného osob. mot. voz. verejného obst.) na pal. kartu v sieti čerp. staníc uchádzača
Relatívna váha: 2
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 330 850,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti F. "Podmienky účasti".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému (aktuálna verzia). Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v časti I. "Elektronická aukcia" súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. VS sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v SP.

2. Verejný obstarávateľ (ďalej ako "VO") uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obst., ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo ver. obst. najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10.

3. Komunikačným jaz. v tejto VS je SJ, VO akceptuje aj český jazyk. VO postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. VO poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prost. el. prost.v, k dokumentom potrebným na vyprac. ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení VO. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň VO v Profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty
potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vyprac. ponuky a na preukázanie splnenia pod. účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená el. funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

6. Náklady spojené s účasťou v tejto VS znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči VO.

7. VO upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači sú na preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona povinní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

8. Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy
súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 3 Zoznam subdod.), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi.
b) mať v registri partnerov ver. sekt. zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.

9.Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet
zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska a taktiež z hľadiska typu uzavretej zmluvy.

10. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení ver. obst. a v SP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

11. Predmetné ver. obst. nie je zelené ver. obst., obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.08.2020