Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže

  Zadávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
  Predpokladaná hodnota:
591.633,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2020 13:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.08.2020
  Dátum zverejnenia:
03.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00212008
Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lukežičová
Telefón: +421 220831804
Email: zuzana.lukezicova@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://zvjs.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Referenčné číslo: VS č. 13/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72330000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je dodanie manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
591 633,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72310000-1
72314000-9
72316000-3
72320000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je dodanie manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Zoznam funkčných celkov a komponentov

Riešenie - okrem integrácie
A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov
A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát
A4: Vyhlásenie referenčných údajov
A5: Využitie konzumovaných údajov
A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov
A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu moje dáta
A8: Zavedenie registra alebo evidencie
Riešenie - integrácia na iný ISVS
A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov
Riešenia integrácia na MPI
A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: je financovaný aj z prostriedkov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Y913, kód projektu v ITMS2014+: 311071Y913
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ uvedú v oznámení a vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
Uchádzači neprekladajú z vyššie uvedeného dôvodu nasledovný doklad:
- výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ako aj prokuristov a výpis z registra trestov právnickej osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a)
- potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní) podľa § 32 ods. 1 písm. b)
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c)
- doklad preukazujúci oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e.)
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.10.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 05.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.10.2020 10:00
Miesto: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, resp. splnomocnení zástupcovia, ktorých ponuka bola predložená na príslušnú časť zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Pričom verejnému obstarávateľovi predložia, originál s osvedčením pravosti podpisu, resp. úradne osvedčenú fotokópiu splnomocnenia a preukaz totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady, vrátane ich doplnení a vysvetlení, sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a - priamym prístupom na adrese:
- https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427263
- Záujemcovi, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní, odporúčame, aby priebežne sledoval predmetnú zákazku v profile verejného obstarávateľa, vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, resp. na vyššie uvedenej URL adrese z dôvodu prípadných vysvetlení, resp. doplnení súťažných podkladov.
- Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky ponuky vo výške 29000 €. Ostatné podmienky k zloženiu zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
- V prípade ak verejný obstarávateľ zistí na základe dôveryhodných informácií, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, bude postupovať v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Ponuky uchádzač predkladá elektronicky prostredníctvom informačného systému EVO.
Na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427263 sú tiež uvedené súťažné podklady, preto nie je potrebné žiadať ich od verejného obstarávateľa.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.08.2020