DODÁVKA PLYNU PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ROKY 2021 - 2023

  Zadávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
6.550.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.08.2020
  Dátum zverejnenia:
03.09.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská pošta, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Stanislav Čarský
Telefón: +421 484339287
Email: carsky.stanislav@slposta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.posta.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Poštové služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
DODÁVKA PLYNU PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ROKY 2021 - 2023
Referenčné číslo: 012/VS/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii do 641,4 MWh (maloodber) a v kategórii nad 641,4 MWh (stredný odber) vrátane doplnkových služieb.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 550 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65200000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom dodania sú odberné miesta Slovenskej pošty, a. s., v rámci celého územia Slovenskej republiky. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
2.2.Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii do 641,4 MWh (maloodber) a v kategórii nad 641,4 MWh (stredný odber) vrátane doplnkových služieb, ako aj komunikácia s prevádzkovateľom prepravnej siete a tiež spoločnosťou zabezpečujúcou distribúciu plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej pošty, a. s., na roky 2021 - 2023, v kategórii maloodber s ročným odpočtom odberu a v kategórii stredný odber s mesačným odpočtom odberu.

Predpokladaný odber pre:
a)maloodber (odber do 641,4 MWh): 89 205 MWh / 36 mesiacov,
b)stredný odber (odber nad 641,4 MWh): 63 815 MWh /36 mesiacov,

t. j. spolu 153 020 MWh /36 mesiacov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 550 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Poznámka obstarávateľa k preukazovaniu plnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov:
Obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu je uchádzač povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: - § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
- § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením scanov nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
2.1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace odo dňa predloženia ponuky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
2.1.1.uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
2.1.2.uchádzač nie je v nepovolenom debete
2.1.3.jeho bežný účet nie je ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísane osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
2.2.podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky v celkovej súhrnnej hodnote 6 550 000,- EUR. Ekvivalent v inej mene musí byť uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné predložiť ich scan originálu alebo ich úradne osvedčených kópií s osvedčovacou doložkou DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: - § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením scanov nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovarov a služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne 3 275 000,- EUR bez DPH.
Obstarávateľ zároveň požaduje predloženie zmlúv (referencií) v zmysle vyššie uvedeného za stanovené obdobie, ktoré budú preukazovať dodávku tovaru rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky súhrnne do minimálne 250 odberných miest na celom území Slovenskej republiky.
Zoznam zmlúv o poskytnutých službách musí obsahovať minimálne tieto údaje:
obchodné meno a sídlo dodávateľa,
obchodné meno a sídlo objednávateľa,
predmet dodania tovaru (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek obstarávateľa),
počet odberných miest, do ktorých bol tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky dodávaný,
celkovú zmluvnú cenu,
lehotu dodania tovaru (presne určenú počiatočným a koncovým dátumom),
meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
Uchádzač predloží zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období dodával pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov. V prípade, že uchádzač dodával tovar pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname tovarov a služieb.

Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel. Preddavok sa nebude poskytovať.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Vyhodnocovanie ponúk bude realizované prostredníctvom automatizovaného informačného systému elektronickej aukcie podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2020 10:30
Miesto: Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov. Zápisnica z otvárania ponúk, sa uchádzačom neposiela. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria vyhodnotenia ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,
predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácii ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené https://zadavaniezakaziek.posta.sk.
Všetky požadované doklady a dokumenty uchádzač predkladá ako scan originálov alebo úradne osvedčených kópií.
Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EDO umiestneného na
https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Uvedený spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi
obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.08.2020