Inovácia pekárenskej výroby v PODVIHORLATSKÝCH PEKÁRŇACH A CUKRÁRŇACH

  Zadávateľ:
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
  Predpokladaná hodnota:
241.049,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30414253
Mierova 34 , 06654 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr.Zuzana Waczlavová
Telefón: +421 415665265
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16417443
Hlavná adresa(URL): http://www.ppac.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Euro Dotácie, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36438766
Na Šefranci 1280/8 , 01001 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr.Zuzana Waczlavová
Telefón: +421 415665265
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16417
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.ppac.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba potravín
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovácia pekárenskej výroby v PODVIHORLATSKÝCH PEKÁRŇACH A CUKRÁRŇACH
II.1.2) Hlavný kód CPV
42215000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie zariadení určených na výrobu jemného pečiva, cukroviniek a chleba:
Predmet zákazky je rozdelený na 5 samostatných častí:
Časť 1: Planetárny mixér 60 l a Planetárny mixér 80 l
Časť 2: Stroj - automat na donutky (šišky) s plničkou a poťahovačkou
Časť 3: Stroj na cukrárenské linecké košíčky (tartaletky)
Časť 4: Rozvaľovačka cesta - automat
Časť 5: Krájacia a baliaca linka s klipovačkou, dopravníkom a otočným stolom

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
241 049,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Planetárny mixér 60 l a Planetárny mixér 80 l
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Humenné, Brestovská 143
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 zákazky je dodávka nasledujúcich zariadení: Planetárny mixér 60 l a Planetárny mixér 80 l. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 830,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ATA8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Termín dodania do 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 2
II.2.1) Názov
Stroj - automat na donutky (šišky) s plničkou a poťahovačkou
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Humenné, Brestovská 143
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 zákazky je dodávka nasledujúceho zariadenia: Stroj - automat na donutky (šišky) s plničkou a poťahovačkou. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 020,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ATA8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Termín dodania do 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 3
II.2.1) Názov
Stroj na cukrárenské linecké košíčky (tartaletky)
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Humenné, Brestovská 143
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 3 zákazky je dodávka nasledujúceho zariadenia:Stroj na cukrárenské linecké košíčky (tartaletky). Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
72 133,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ATA8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Termín dodania do 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 4
II.2.1) Názov
Rozvaľovačka cesta - automat
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Humenné, Brestovská 143
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 4 zákazky je dodávka nasledujúceho zariadenia: Rozvaľovačka cesta - automat. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 066,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ATA8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Termín dodania do 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
Časť: 5
II.2.1) Názov
Krájacia a baliaca linka s klipovačkou, dopravníkom a otočným stolom
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Humenné, Brestovská 143
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 5 zákazky je dodávka nasledujúceho zariadenia: Krájacia a baliaca linka s klipovačkou, dopravníkom a otočným stolom. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
84 999,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030ATA8
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Termín dodania do 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní osoba podľa § 8 uvádza, že nie je oprávnená použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (zákon č. 177/2018 Z. z.).
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 10:00
Miesto: Euro Dotácie, a.s
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejny obstarávateľ
neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti tykajúce sa spôsobu dorozumievania sú
uvedené v súťažnych podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažnych podkladov a príručiek dostupnych na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Komunikácia medzi verejnym obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom IS EVO, ktory zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažnych podkladoch uvedené inak.
4. Plynutie zákonnych lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač
prečítal.
5. Záujemca / uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejnym obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotnym európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejny obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodnych informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s inym hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Slovensko
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.08.2020