Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy

  Zadávateľ:
SAD Prievidza, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
635.158,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.10.2020 18:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
27.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SAD Prievidza, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36324043
Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Buocik
Telefón: +421 254648611
Email: office@attorneys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3404
Hlavná adresa(URL): http://sadpd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
ADVOKÁTI s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36715638
Vajanského nábrežie 5 , 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Buocik
Telefón: +421 54648611
Email: office@attorneys.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://attorneys.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 z. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy - 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
635 158,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
30234000-8
30231100-8
30232000-4
30237200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza (168 ks), Informačná kancelária: Terézie Vansovej 13, Prievidza (1 ks)
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis položiek predmetu zákazky (podrobný opis je obsiahnutý v súťažných podkladoch):

a)Palubný počítač (169 ks) (ďalej aj ako PP) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (ďalej aj ako CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (ďalej aj ako CP) a turnusov. PP zároveň ukladá štatistiku vydaných CL, počet osôb, batožiny na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online s dispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre PP sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi a GSM/3G/LTE. PP spracováva produkty a služby predávané cez internet.

b)Tlačiareň palubného počítača (169 ks) - je zariadenie na tlač cestovných lístkov s integrovanou čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačkou EMV kariet a čítačkou 2D kódu

c)Rozvodová doska (komunikačná doska) (169 ks) - je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusové tabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod.

d)Podstava (169 ks) zariadenie pre uchytenie palubného počítača a tlačiarne v autobusoch PAD.

e)Programové vybavenie zariadení (frontoffice) - je operačný systém a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlového zariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má požadované funkcionality.

f)Inštalácia a montáž - je kompletná montáž systému vo vozidlách obstarávateľa.

g)Školenie - je školenie zamestnancov k predmetu obstarávania v sídle obstarávateľa.

h)Dokumentácia - je kompletná dokumentácia obstarávaného systému.

i)Súčinnosť dodávateľa - je súčinnosť pri integrácii predmetu obstarávania s ďalšími systémami používanými obstarávateľom.

Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov, ako aj v kapitole C Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
635 158,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP, Prioritná os 1, č. zmluvy IROP-Z-302011K548-121-12
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 30.000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: UPOZORNENIE PRE PREDKLADANIE VŠETKÝCH DOKUMENTOV: dokumenty je potrebné vkladať elektronicky do systému JOSEPHINE spôsobom uvedeným v bode 20.9. Kapitoly A súťažných podkladov.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. (1) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len "Zákon o VO") a ich splnenie preukáže podľa ust. § 32 alebo § 152 Zákona o VO.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci sa zaväzuje v zmysle návrhu zmluvy strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 041-096694
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.10.2020 18:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2020 11:00
Miesto: SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Viď súťažné podklady
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Nejde o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

2. Obstarávateľská organizácia bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle ust. § 20 Zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania, s výnimkami uvedenými v súťažných podkladoch (doklad o bankovej záruke alebo poistení bankovej záruky môže byť predložený v listinnej podobe, bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch).

3. Pravidlá pre doručovanie: za okamih doručenia sa považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné) v systéme JOSEPHINE. Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov/uchádzačov, aby dôsledne kontrolovali svoje používateľské konto zriadené v systéme JOSEPHINE počas celého procesu verejného obstarávania, a aby si nastavili svoje technické vybavenie a aplikáciu pre prácu s elektronickou poštou tak, aby notifikačné emaily zasielané systémom JOSEPHINE neboli kvalifikované ako spam, resp. aby si záujemcovia/uchádzači kontrolovali aj doručenú poštu v priečinkoch nevyžiadanej pošty.

4. Obstarávateľská organizácia odporúča záujemcom/uchádzačom, aby si riadne preštudovali príručky týkajúce sa práce so systémom JOSEPHINE.

5. Pre účasť na verejnom obstarávaní a komunikáciu v systéme JOSEPHINE je potrebné, aby sa uchádzač/záujemca zaregistroval pre hospodársky subjekt, v mene ktorého predkladá ponuku.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.08.2020