Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
495.575,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2020 13:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
Email: ivan.pudis@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami
Referenčné číslo: MAGS OVO 57530/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
79800000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie prenájmu reprografických zariadení (prenájom multifunkčných kopírovacích farebných tlačových zariadení formátu A3, prenájom multifunkčných kopírovacích farebných tlačových zariadení formátu A4, prenájom multifunkčných kopírovacích čiernobielych tlačových zariadení formát A4) vrátane centrálneho pohľadového systému so systémom manažmentu monitorovania a riadenia reprografických zariadení, vrátane kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
495 575,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79820000-8
79521000-2
30121100-4
50313000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie prenájmu reprografických zariadení (prenájom multifunkčných kopírovacích farebných tlačových zariadení formátu A3, prenájom multifunkčných kopírovacích farebných tlačových zariadení formátu A4, prenájom multifunkčných kopírovacích čiernobielych tlačových zariadení formát A4) vrátane centrálneho pohľadového systému so systémom manažmentu monitorovania a riadenia reprografických zariadení, vrátane kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
495 575,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO").

Konkrétne ide o nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar na predmet zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Spôsob preukazovania splnenia podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť si finančné záväzky voči banke.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti uchádzač predloží kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (postačuje scan), v ktorej má uchádzač otvorený účet, o schopnosti plniť si finančné záväzky. Vo vyjadrení musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).

Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač
vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie
banky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna služba musí spĺňať kumulatívne tieto požiadavky:
-služba bola poskytovaná nepretržite 24 mesiacov a
-predmetom služby bol prenájom minimálne 80 kusov reprografických zariadení (multifunkčných kopírovacích
farebných a/alebo čiernobielych tlačových zariadení) a poskytovanie servisných služieb prenajatých zariadení.

Zoznam služieb má obsahovať:
a)identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,
b)názov a stručný opis predmetu zákazky,
c)lehotu poskytnutia predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.09.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2020 14:00
Miesto: Oddelenie verejného obstarávania
Laurinská 5, Bratislava
4 poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ nie je povinný odobrať/objednať celé predpokladané množstvo zariadení.

Osobitné zmluvné ustanovenia:
- po ukončení doby nájmu, najneskôr však do piatich pracovných dní od ukončenia prenájmu je prenajímateľ povinný poskytnúť nájomcovi na odkúpenie celé dodané technické vybavenie vrátane práve používaných tonerov inštalovaných v tlačiarňach a SW licencií za 1 € s DPH.
- prenajímateľ je povinný poistiť dodaný predmet nájmu voči nebezpečenstvu vzniku škody na predmete nájmu vo výške 100 % jeho hodnoty a udržiavať v platnosti toto poistenie počas celej doby trvania dohody; uvedenú skutočnosť je prenajímateľ povinný preukázať nájomcovi pri podpise rámcovej dohody a kedykoľvek počas trvania tejto dohody na jeho požiadanie. Pokiaľ došlo k škodovej udalosti a nájomcom užívaný predmet nájmu nie je možné ďalej používať, prenajímateľ je povinný vymeniť tento predmet nájmu za iný s totožnými technickými parametrami
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.08.2020