Interaktívno-prezentačná online platforma na predaj reklamného priestoru s prvkami umelej inteligencie

  Zadávateľ:
Bactor & Wirney, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
233.999,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bactor & Wirney, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46771182
Grösslingová 35, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427882
Hlavná adresa(URL): http://b-w.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podla § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
softverove sluzby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Interaktívno-prezentačná online platforma na predaj reklamného priestoru s prvkami umelej inteligencie
Referenčné číslo: BW_08_2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
72262000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom projektu je inovativna online platforma na prezentaciu literarnych diel, rukopisov a publikacii s dedikovanym priestorom na specializovane reklamne kampane pre partnerov a podporovatelov domacej umeleckej tvorby. Zakladnou vybavou webovej aplikacie je interaktivna citacka, ktora navstevnikom poskytne zazitkove citanie novej generacie s prevratnou moznostou vyjadrovat emocie roznych typov, intenzity a moznostou priamo komunikovat s autormi. Sucastou webovej aplikacie su algoritmy na baze umelej inteligencie, ktore vyhodnocuju spravanie citatela a pomahaju maximalizovat vykonnost reklamnych ploch. Dalsou sucastou je jasny, transparentny a automatizovany system honorovania. Hlavou ambiciou platformy je zabezpecit moderny ekosystem s vyvazenym prispevkom autorov, citatelov, partnerov a inzerentov.
Rozsah a specifikacia poskytnutej sluzby tvori samostatnu prilohu SP c.6 Rozsah a specifikacia poskytnutej sluzby
(zaroven Priloha c.1 ZoD).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
233 999,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
okres Prievidza
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom projektu je inovativna online platforma na prezentaciu literarnych diel, rukopisov a publikacii s dedikovanym priestorom na specializovane reklamne kampane pre partnerov a podporovatelov domacej umeleckej tvorby. Zakladnou vybavou webovej aplikacie je interaktivna citacka, ktora navstevnikom poskytne zazitkove citanie novej generacie s prevratnou moznostou vyjadrovat emocie roznych typov, intenzity a moznostou priamo komunikovat s autormi. Sucastou webovej aplikacie su algoritmy na baze umelej inteligencie, ktore vyhodnocuju spravanie citatela a pomahaju maximalizovat vykonnost reklamnych ploch. Dalsou sucastou je jasny, transparentny a automatizovany system honorovania. Hlavou ambiciou platformy je zabezpecit moderny ekosystem s vyvazenym prispevkom autorov, citatelov, partnerov a inzerentov.
Rozsah a specifikacia poskytnutej sluzby tvori samostatnu prilohu SP c.6 Rozsah a specifikacia poskytnutej sluzby
(zaroven Priloha c.1 ZoD).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
233 999,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
45
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Vyzva Podpora rozvoja podnikania MSP v ramci Iniciativy EK zameranej na transformaciu uholneho regionu Horna Nitra, kod OPII-MH/DP/2020/11.3-23 na predkladanie ziadosti o NFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OP Integrovana infrastruktura 2014-2020
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani (dalej v texte tohto oddielu sutaznych podkladov len ZVO).
Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 alebo § 152 ZVO v sulade s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 10:30
Miesto: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, Bajkalska 19B, 821 01 Bratislava - Ruzinov, 8. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikacia medzi osobou podla § 8 a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutocnuje v slovenskom jazyku pisomne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zo strany zaujemcu/uchadzaca bude akceptovany aj cesky jazyk. Osoba podla § 8 pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje prostrednictvom systemu elektronickeho verejneho obstaravania (system EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Osoba podla § 8 nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora.
3. Vsetky naklady a vydavky spojene s pripravou a predlozenim ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucasti a inych dokladov suvisiacich s touto vyzvou, znasa zaujemca/uchadzac bez financneho naroku voci osobe podla § 8, a to bez ohladu na vysledok verejneho obstaravania.
4. Uchadzaci predlozia skeny originalov alebo uradne osvedcenych kopii pozadovanych dokladov. Vsetky doklady musia byt platne a odrazat skutocny stav v case, v ktorom sa uchadzac zucastnuje verejnej sutaze. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do statneho jazyka, to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovene v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do statneho jazyka.
5. Osoba podla § 8 si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu so ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny v predlozenych ponukach budu vyssie ako predpokladana hodnota zakazky.
6. Pri uzatvoreni zmluvy na zaklade vysledku tohto verejneho obstaravania, plati odkladacia podmienka: Zmluva nadobuda ucinnost v den nasledujuci po dni kumulativneho splnenia nasledovnych dvoch odkladacich podmienok; a)uzavretie platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku medzi Poskytovatelom a Objednavatelom, a to na zaklade jeho ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku predlozenej v ramci Vyzvy, a zaroven
b)vykonanie administrativnej financnej kontroly verejneho obstaravania k Zakazke zo strany Poskytovatela, pricom jej vysledky umoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov v celom rozsahu Zakazky.
7. Toto verejne obstaravanie je obstaravanie inovacii.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.08.2020