Technické vybavenie pre kompostáreň Dulovce

  Zadávateľ:
Obec Dulovce
  Predpokladaná hodnota:
218.832,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 17:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dulovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306444
Hlavná 33, 94656 Dulovce
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Andrej Hamran
Telefón: +421 357611550
Fax: +421 357611550
Email: palovicsova@eurofondy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4276
Hlavná adresa(URL): http://www.dulovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Premier Consulting EU, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48231657
Hadovská cesta , 94501 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pálovicsová
Telefón: +421 915849857
Email: palovicsova@eurofondy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4276
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.dulovce.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technické vybavenie pre kompostáreň Dulovce
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup technického/strojového vybavenia nevyhnutného na zber BRKO a manipuláciu s ním na komposntárni v obci. Zákazka pozostáva z nasledovného strojného vybavenia:
1 ks kolesového traktora s čelným nakladačom a lopatou k čelnému nakladaču ,
1 ks Traktorový nosič kontajnerov
1 ks Hydraulická ruka na nosič kontajnerov,
1 ks neseného prekopávača,
1 ks Drvič drevnej hmoty
2 ks veľkoobjemových kontajnerov 23,7 m3
8 ks veľkoobejmových kontajnerov 17,8 m3.
Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
218 832,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavná , 275/33, 94656 Dulovce, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup technického/strojového vybavenia nevyhnutného na zber BRKO a manipuláciu s ním na komposntárni v obci. Dodávka v zmysle technickej špecifikácie zariadení, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
218 832,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP310010AQY6
II.2.14) Doplňujúce informácie:
OPKZP-PO1-SC111-2019-56
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa Osobného postavenia podľa § 32 nasledovne:
Obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) Zákona č.
343/2015 Z.z. o vVO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ vyžaduje doklady v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Plnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4. a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je 6 mesiacov. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením
písomnej objednávky Verejným obstarávateľom Dodávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať
písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.09.2020 17:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 11:00
Miesto: Premier Consulting EU, spol. s r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť
na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným
európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED""), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa
§ 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.

2. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO
na:http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

5. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Jedná sa o podobný charakter tovarov- poľnohospodárska technika.Tovary, ktoré tvoria súčasť predmetu tejto zákazky, spolu vecne a funkčne súvisia. Ich ďalšie vyčlenenie do dvoch, prípadne viacerých verejných obstarávaní, resp. rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by prinášalo verejnému obstarávateľovi významné komplikácie pri riadení zavedenia predmetu zákazky do prevádzky. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Zároveň sú predmetné tovary poskytované rovnakým okruhom potenciálnych uchádzačov, a to najmä vzhľadom na rozsah zákazky, miesto plnenia a typ zákazníka. Prípadné rozdelenie na časti, alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.08.2020