Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce s SOŠ

  Zadávateľ:
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
  Predpokladaná hodnota:
226.556,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 23:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31677258
Kamenná baňa 1309, 06001 Kežmarok
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Kušmirek
Telefón: +421 52524523202
Email: obchod@gros.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://gros.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45483078
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Denisa Kolpaková
Telefón: +421 948222660
Fax: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://mediinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
MSP
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce s SOŠ
Referenčné číslo: OPII-DV-GROS
II.1.2) Hlavný kód CPV
42214000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž technológie na výrobu chleba a čerstvého pečiva, konkrétne obstaranie nerezových vaní pod silá, špirálového hnetača a parnej varnej komory.
Zákazka je rozdelená na 3 časti:
1. nerezové vane pod silá (8 zostáv)
2. špirálový hnetač (1 kus)
3. parná varná komora (2 kusy)
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
226 556,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nerezové vane pod silá
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
42215000-6
42214000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
spoločnosť PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž technológie na výrobu chleba a čerstvého pečiva, konkrétne obstaranie nerezových vaní pod silá - 8 zostáv.
Bližšia technická špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy - Technické riešenie predmetu zákazky 1. časť
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
181 316,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Popis obnovy:
1. nastane niektorá zo skutočností podľa §57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód Výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Špirálový hnetač
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
42215000-6
42214000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
spoločnosť PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž technológie na výrobu chleba a čerstvého pečiva, konkrétne obstaranie špirálového hnetača - 1 kus.

Bližšia technická špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy - Technické riešenie predmetu zákazky 2. časť
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 533,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Popis obnovy:
1. nastane niektorá zo skutočností podľa §57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód Výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Parná varná komora
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42215200-8
42215000-6
42214000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
spoločnosť PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž technológie na výrobu chleba a čerstvého pečiva, konkrétne obstaranie parnej varnej komory - 2 kusy.

Bližšia technická špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy - Technické riešenie predmetu zákazky 3. časť
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 706,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Popis obnovy:
1. nastane niektorá zo skutočností podľa §57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód Výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Všetky ostatné podrobné podmienky sú uvedené v dokumentoch k zákazke - Súťažné podklady.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky vykonania zákazky sú bližšie špecifikované v Návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá je rovnaká pre všetky časti, na ktoré sa táto zákazka delí.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.09.2020 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2020 10:00
Miesto: spoločnosť PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o., Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s §66 ods. 7 zákona (prvá veta) vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti podľa §40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa §53 ZVO.

2. Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému EVO, a to tak, aby bola zabezpečená úplnosť a ochrana osobných údajov uvedených v celom procese verejného obstarávania.

3. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na jednu (ľubovoľnú) časť predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť
iba jednu ponuku na obe časti predmetu zákazky.

4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.

5. V prípade, že obstarávateľovi nebude schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok alebo nedôjde k schváleniu postupu verejného obstarávania, je obstarávateľ ako objednávateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť ak ešte nedošlo k plneniu vyplývajúcemu z Kúpnej zmluvy.

6. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboma Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania (bod 5.1 súťažných podkladov) dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej riadiacim orgánom (následná ex-post kontrola).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.08.2020