„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH, spol. s r.o. vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie“.

  Zadávateľ:
FG PROTECH s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
317.276,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.10.2020 14:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
FG PROTECH s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36456853
Priemyselná 1619 , 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Fačkovec
Telefón: +421 544882755
Email: fackovec@fgprotech.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://fgprotech.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.fgprotech.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
KOODIS spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 0317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods.1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Priemyselná výroba.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH, spol. s r.o. vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie“.
Referenčné číslo: FG PROTECH 02/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42600000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je: Dodávka 5-osého CNC frézovacieho centra s možnosťou súvislého 5-osého obrábania.
Špecifikácia zariadenia je uvedená v prílohe č.2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
317 276,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bardejov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Technický údaj - požadovaný parameter - Požadovaná hodnota

1.Typ riadenia 5-osé súvislé frézovanie
2.Pojazd v osi X- min. 700 mm
3.Pojazd v osi Y- min. 650 mm
4.Pojazd v osi Z- min. 550 mm
5.Priemer otočného stola- min. 650 mm
6.Max. pracovný posuv X,Y,Z- min. 15000 mm.min-1
7.Max. približovací posuv X,Y,Z - min. 35000 mm.min-1
8.Max. zaťaženie stola pre 5.osé obrábanie- min. 600 kg
9.Max. priemer obrobku, ktorý je možné otočiť o 360°- min. 830 mm
10.Rozsah naklápania os A alebo B- min. +90/- 120°
11.Upínací kužeľ- ISO 40
12.Max. otáčky vretena- min. 12000 min-1
13.Max. krútiaci moment hlavného vretena (S6 40%)- min.150Nm
14.Počet nástrojov v zásobníku- min. 30ks
15.Vonkajšie chladenie chladiacou kvapalinou- áno
16.Chladenie chladiacou kvapalinou stredom vretena- min. 2,0 Mpa (20 bar)
17.Chladenie vzduchom stredom vretena- áno
18.Zásobník chladiacej emulzie- min. 400 l
19.Dopravník triesok- áno
20.Svetelná signalizácia prevádzkového stavu- áno
21.Odsávanie emulznej hmly z obrábacieho priestoru stroja- áno
22.Teplotná kompenzácia vretena s chladením vretena - áno
23.Bezdrôtová obrobková zameriavacia sonda- áno
24.Softwarová funkcia pre premeranie a kalibráciu otočných a sklopných osí - áno
25.Priame použitie obrábacích programov typu H bez konverzie- áno
26.Ručné ovládacie koliesko- áno
27.Oplachovacia pištoľ- áno
28.Lapač oleja chladiacej kvapaliny (Oil skimer)- áno
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
317 276,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
7
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program integrovaná infraštruktúra.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO.
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov na novú podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1, písm. c) ZVO, záujemca/uchádzač okrem neevidovaných daňových nedoplatkov voči daňovému úradu musí túto požiadavku spĺňať aj voči colnému úradu, podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a túto tiež preukázať v súlade s § 32 ods.2 písm.c) ZVO. Tiež upozorňuje na pozmenený text podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 b) ZVO. Bližšie informácie sú vo Všeobecnom metodickom usmernení ÚVO č. 11/2019, zverejnenom na www.uvo.gov.sk.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti možno v ponuke dočasne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom podpísaným oprávnenou osobou za uchádzača. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžadujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Víťazný uchádzač musí strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude realizovaná prostredníctvom IS EVO.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.10.2020 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 15:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné v zmysle § 54 ods. 3 zákona, (§ 114 ods. 10 zákona), údaje z otvárania ponúk Komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné:
- ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s §
20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
4. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
5.Vzhľadom na podmienky je predmetné verejné obstarávanie obstarávanie inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.08.2020