Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV

  Zadávateľ:
Správa školských zariadení
  Predpokladaná hodnota:
292.876,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2020 08:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa školských zariadení
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35546611
Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Radka Romaňáková
Telefón: +421 534152234
Fax: +421 53534421105
Email: ssz@centrum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12176
Hlavná adresa(URL): https://ssz.snv.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa §7 ods.1 písm d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa školských zariadení
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV
Referenčné číslo: NDL/2020/SŠZ/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup potravín pre materské školy v pôsobnosti Spišská Nová Ves rozdelený do 8 častí.
Časť 1.Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Časť 2.Čerstvé , mrazené a konzervované ryby
Časť 3. Hydina chladená, mrazená a hlbokozmrazené potraviny
Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky
Časť 5.Ovocie a zelenina
Časť 6.Pekárske výrobky
Časť 7.Cestoviny, múka a vajcia
Časť 8. Rôzne trvanlivé potraviny
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
292 876,62 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1: Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
15111100-0
15113000-3
15130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dvanásť školských jedálni pri MŠ v Spišskej Novej Vsi.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup bravčového a hovädzieho mäsa, mäsových výrobkov, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Rôzne druhy čerstvého bravčového mäsa, rôzne druhy čerstvého hovädzieho mäsa, pečeň bravčová , rôzne mäsové výrobky, rôzne druhy údenín, slanina, bravčová masť. Všetok tovar v objeme kg 8 307,5 kg.
Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
46 206,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Periodicita a čas dodania: 3 krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 7:00 do 7:30 hod.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2: Čerstvé , mrazené a konzervované ryby
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03311000-2
15200000-0
15220000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dvanásť školských jedálni pri MŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mrazených rýb, čerstvých rýb a rybacích konzerv, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmetom sú rôzne druhy čerstvých kuchynsky opracovaných a mrazených rýb ako : Aljašska treska, Hoki, Losos, mahi, makrela, treska, žralok, sumček. v objeme kg 1 276,00 kg rôzne druhy konzerv ako sardinky , tuniak, treščia pečeň v celkovom množstve 1154 ks.
Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 160,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Periodicita a čas dodania: 2 krát mesačne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 7:00 - 10:30 hod.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č.: Časť 3: Hydina chladená, mrazená a hlbokozmrazené potraviny
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15112100-7
15119100-6
15896000-5
15331170-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dvanásť školských jedálni pri MŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup chladeného a mrazeného mäsa a hlboko mrazených výrobkov vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.Predmetom je dodávka chladených a mrazených mias ako: morčacie, kačacie, králičie , kuracia pečeň v celkovom objeme 3 635 kg ;rôzne druhy mrazenej zeleniny a mrazených polotovarov ako: pirohy, šúľance, hranolky, krokety a knedle zo zemiakového cesta.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
31 898,84 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Periodicita a čas dodania: 1 krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 7:00 - 10:30 hod.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4: Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15510000-6
15500000-3
15540000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dvanásť školských jedálni pri MŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mlieka a mliečnych výrobkov a služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi..Predmetom sú : rôzne druhy ochuteného mlieka, smotany, masla, mliečne výrobky smotanové a kyslomliečne, tvaroh a rôzne druhy syrov
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 749,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Periodicita a čas dodania: 3 krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 7:00 do 7:30 hod.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť 5: Ovocie a zelenina
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03220000-9
03212100-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dvanásť školských jedálni pri MŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych druhov ovocia, zeleniny a služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi..
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené v SP ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
62 810,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Periodicita a čas dodania: 3 krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 7:00 do 7:30 hod.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť 6: Pekárske výrobky
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15612500-6
15811100-7
15810000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dvanásť školských jedálni pri MŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup pekárskych výrobkov a služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmetom sú rôzne druhy chleba, sladkého a slaného pečiva , strúhanky, závinov a služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi..
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
33 427,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Periodicita a čas dodania: pracovné dni od 7:00 do 7:30 hod
Časť: 7
II.2.1) Názov
Časť 7: Cestoviny, múka a vajcia
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15850000-1
15612000-1
15611000-4
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dvanásť školských jedálni pri MŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych cestovín, múky a vajcia spojené so dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Predmet zákazky predstavuje najmä: rôzne druhy múčnych cestovín , bezlepkové cestoviny, bulgur, krupica , kuskus , rôzne druhy múk ( obilné, bezlepková, cícerová, hrachová, šošovicová..), krúpy, ovsené vločky, pohánka, ryža, vajcia Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 134,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Periodicita a čas dodania: 1 krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 7:00 do 7:30 hod.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Časť 8: Rôzne trvanlivé potraviny
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15331400-1
15894000-1
15332200-6
03212220-8
15400000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dvanásť školských jedálni pri MŠ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych rôznych trvanlivých potravinárskych výrobkov sa službou dodanie vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Predmet zákazky predstavuje najmä: rôzne druhy kompótov, džemov, marmelády, sterilizovanej zeleniny, sušené huby, med, mak, rôzne druhy olejov , orechy, kokos, sušené ovocie, cukor, cereálie, džusy, pudingy, sirupy, strukoviny Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
37 489,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Periodicita a čas dodania: 2 krát mesačne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) v čase od 7:00 do 12:30 hod.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
1.1 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.2 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
ALEBO
2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
2.1Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
2.2 Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
ALEBO
3.podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
3.1 Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie a poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om.
3.2Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
3.3 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV. Podmienky účasti oddiel A až D) odpoveďou na jednu otázku, a to s odpoveďou áno alebo nie (ako globálny údaj pre všetky podmienky účasti) t. j. že hospodársky subjekt spĺňa všetky požadované podmienky účasti
3.4 V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Miesta dodania:

ŠJ pri MŠ, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, Slovenská 14, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, Gorazdova 28, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, Lipová 21, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, Komenského 25, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, Tehelná 20, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, Rybničná 31, SNV - Novoveská Huta
ŠJ pri MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová Ves
ŠJ pri MŠ, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves

Periodicita a časy dodania:
Časť 1: 3 krát týždenne (7,00 7,30 hod.)
Časť 2: 2 krát mesačne (7,00 10,30 hod.)
Časť 3: 1 krátx týždenne (7,00 10,30 hod.)
Časť 4: 3 krát týždenne (7,00 7,30 hod.)
Časť 5: 3 krát týždenne (7,00 7,30 hod.)
Časť 6: denne ( pracovné dni) (7,00 7,30 hod.)
Časť 7: 1 krýt týždenne (7,00 7,30 hod.)
Časť 8: 2 krát mesačne (7,00 12,30 hod.)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.09.2020 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 25.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2020 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom otvárania, on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa
https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk, t.j. on-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.08.2020