Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2021 a 2022 (2)

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.415.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Maťaš, CSc.
Telefón: +421 220294405
Email: Matas.Michal@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://ww.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2021 a 2022 (2)
Referenčné číslo: 51838-S5815/SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
66516400-4
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je druh neživotné poistenie vo vzťahu k relevantným odvetviam poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám na veci a zdraví v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb v osobnej doprave na železničnej dráhe vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave ako aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a poistenie kybernetických rizík (vrátane osobných údajov).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 415 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66514100-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
66514130-6
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
66519000-1
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
66519300-4
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
90721000-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
CZ
HU
AT
SI
HR
DE
PL
RS
RO
BG
ME
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Verejná železničná sieť Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Nemecká spolková republika, Ukrajina, Poľsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko a Čierna Hora
II.2.4) Opis obstarávania
Poistenie škody spôsobenú tretej osobe ide najmä o škody na majetku a nemajetkovú ujmu, ktoré vznikli pri nehodách, napr. vykoľajením dráhového vozidla alebo zrážkou s dráhovým vozidlom iného dopravcu, ak nehodu spôsobil poistený prevádzkou dopravných prostriedkov, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzkovania osobnej dopravy na dráhe, poistenie zodpovednosti za škody na železničnej infraštruktúre, poistenie zodpovednosti za škodu z prepravných zmlúv, Poistenie prevzatých vecí, poistenie zodpovednosti z titulu výkonu vlastníckeho práva, poistenie škôd spôsobených na prenajatých nehnuteľnostiach, poistenie regresov Sociálnej a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z pracovných úrazov a chorôb z povolania, poistenie nákladov konania v súvislosti s poistnou udalosťou, poistenie vecí zamestnancov a návštevníkov, poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú znečistením, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom a poistenie kybernetických rizík a ochrany osobných údajov. Limity poistenia a iné podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 415 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Uchádzač v základnej ponuke ale najneskôr v čase prvého rokovania predloží e-e originál
dokladu upotrebiteľného pre právne úkony o oprávnení poskytovať poisťovacie služby. Vzhľadom na meniace sa zákonné podmienky povoľovania pre činnosť poisťovacích organizácií na území Slovenskej republiky a EHK požaduje sa predložiť:
- povolenie Ministerstva financií SR na podnikanie v poisťovníctve, alebo,
- povolenie Úradu pre finančný trh SR na vykonávanie poisťovacej činnosti, alebo
- povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti, alebo
- iný dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom o poisťovníctve to pre poistný druh neživotné poistenie a poistné odvetvia spadajúce pre poistenie zodpovednosti za škodu". Obstarávateľ predpokladá, že tento dokument bude pokrývať aj poistné odvetvie poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Poistenie je financované z vlastných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ neurčuje právnu formu, ktorú má skupina dodávateľov vytvoriť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.09.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcií Videonávody.
VI.3.2) Žiadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Žiadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia
VI.3.3) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.
VI.3.4) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené žiadosti o účasť, ponuky, prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.
VI.3.5) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania - vybrané odvetvia alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.
VI.3.6) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1 , 83272 Bratislava II, mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421 220294405
Email: Matas.Michal@slovakrail.sk
Internetová adresa (URL): http://www.slovakrail.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.08.2020