„Výstavba 2 nových tried ZŠ v obci Malá Ida “

  Zadávateľ:
Obec Malá Ida
  Predpokladaná hodnota:
369.948,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Malá Ida
IČO: 00324426
Hlavná 11, 04420 Malá Ida
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Kallová, starostka obce
Telefón: +421 556970112
Fax: +421 556970110
Email: obecmalaida@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.malaida.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Výstavba 2 nových tried ZŠ v obci Malá Ida “
Referenčné číslo: MI/VO/01/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba 2 nových tried ZŠ v obci Malá Ida v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 3.1 a 3.2 týchto súťažných podkladov.

Pri návrhu koncepcie riešenia boli zohľadnené všeobecne uznávané environmentálne aspekty vedúce k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov a k znižovaniu nákladov na ich prevádzku.

Podrobné informácie na realizáciu predmetu zákazky, na rozsah a špecifikáciu činností, využitých materiálov a technológii sú uvedené v nasledovných dokumentoch, ktoré presne deklarujú opis predmetu zákazky a sú pre realizáciu diela záväzné, a ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov: Príloha č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a Príloha č. 3-2 Výkazy výmery stavby (neocenený).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
369 948,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214200-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Predmet zákazky sa bude realizovať v obci Malá Ida na:
parcele registra C č. 129/3 ,C č. 130 , C č. 131 , katastrálne územie Malá Ida, obec Malá Ida, okres Košice okolie, zapísaných na LV č. 447.
II.2.4) Opis obstarávania
Množstvo a rozsah premetu zákazky pre všetky stavebné objekty ktoré tvoria predmet zákazky ako celok, je presne uvedený a špecifikovaný v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3.1 Projektová dokumentácia stavby a sprievodná projektová dokumentácia stavby a v Prílohe
č. 3.2 Výkazy výmery stavby (neocenený).

V prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii stavby a v sprievodnej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer stavby, platia pre určenie rozsahu predmetu zákazky a pre stanovenie ceny za predmet zákazky údaje uvedené vo výkaze výmer (Príloha č. 3.2 súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
369 948,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná z:
-vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa,
-finančných prostriedkov poskytovateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej poskytovaných na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 70/2020 ,
-iných finančných zdrojov (napr. NFP, dotácií a pod) ako z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa a podľa § 112 ods. 4 ZoVO spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) ZoVO, alebo podľa § 152 ZoVO.
Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Osobné postavenie sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 1
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Finančné a ekonomické postavenie sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 2
§ 33 ods. 1 písm. a) ZoVO
§ 33 ods. 1, písm. d) ZoVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobné informácie o stanovených Podmienkach účasti-Technická a odborná spôsobilosť sú stanovené v Súťažných podkladoch časť B, p.č. 3
§ 34 ods. 1 písm. b) ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. g) ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. h) ZoVO v nadväznosti na § 36 ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. j) ZoVO
§ 34 ods. 1 písm. m) bod 2 ZoVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa, zároveň je umožnený k súťažným podkladom vrátane editovateľných príloh, priamy prístup bez obmedzení či poplatkov v systéme EVOSERVIS na adrese https://www.evoservis.sk/marbu/
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dĺžka trvania zákazky lehota plnenia: 8 mesiacov
Lehota plnenia predmetu zákazky začína plynúť nasledovným dňom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska.
Určenie dĺžky trvania zákazky a lehoty plnenia predmetu zákazky s určením začiatku
jej plynutia je uvedené bližšie v súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 Návrh Zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2020 14:00
Miesto: Miesto otvárania ponúk pracovisko garanta procesu verejného obstarávania:

MARBU VO poradenstvo s.r.o.
Dúhová 40
Prvé poschodie
040 01 Košice

Ponuky sa budú otvárať elektronicky, prostredníctvom elektronického certifikovaného nástroja EN EVOSERVIS.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie o oprávnených osobách zúčastnených na otváraní ponúk sú stanovené v Súťažných podkladoch časť A 5, p.č.22
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške
5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela
Ďalšie podmienky sú uvedené v prílohe č.4, článok XII

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti a vyžaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky, z dôvodu že iba takto vie zabezpečiť hospodárnosť a efektívnosť plnenia a účel na ktorý je predmet zákazky určený.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.08.2020