Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia

  Zadávateľ:
Mesto Strážske
  Predpokladaná hodnota:
661.273,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Strážske
IČO: 00325813
Námestie A. Dubčeka 300, 07222 Strážske
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Harmanová
Telefón: +421 566491431
Fax: +421 566477275
Email: strazske@strazske.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
I&Z Tender, s.r.o.
IČO: 46953248
Nám. SNP 9 , 911 01 Trenčín , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Kotora
Telefón: +421 944371271
Email: ivan.kotora@iztender.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia
Referenčné číslo: V01_2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy materskej školy Strážske prístavba a rekonštrukcia
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
661 273,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Materská škola Strážske
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt rieši prístavbu a rekonštrukciu materskej školy, podrobný opis predmetu je uvedený v projektovej dokumentácii a výkaz výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Celková cena s DPH
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota realizácie prác v týždňoch
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
661 273,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 312061V458, OPLZ-PO6-SC612-2018-1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Pravidlá pre doručovanie: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: predložením čestného vyhlásenia.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača
vyplýva zo zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.) Dokumenty podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou.
2.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo
služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením údajov: meno, funkcia, vzdelanie, prax v stavebníctve.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
K bodu 1: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.
K bodu 2: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej
spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo
podobného charakteru predmetu zákazky, Uchádzač preukáže potvrdeniami /referenciami realizáciu stavebných prác v
predmete zákazky. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť kontaktné údaje na
osobu/osoby, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných prácach.
K bodu 2: Prílohou údajov o osobách musí byť Autorizačné osvedčenie stavbyvedúceho - pozemné stavby, vydané alebo notifikované podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES a zároveň uchádzač preukáže v akom pomere je bude stavbyvedúci voči osobe uchádzača (pracovnoprávnom, zmluvnom, obdobnom, ap.). Stavbyvedúci predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač tejto zákazky úspešný.
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
vo väzbe na § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej
úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, výkaz výmer a v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.10.2020 10:00
Miesto: Každý uchádzač, ktorý predloží ponuku môže po prihlásení v systéme Elena na www.e-lena.sk v záložke
Otváranie ponúk, sledovať otváranie ponúk v reálnom čase bez nutnosti osobnej účasti. Komisionálne otváranie ponúk
sa uskutoční na adrese I&Z Tender, s.r.o., Námestie SNP 9, Trenčín, 1. posch. č. d. 3.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie (v takom prípade záujemca predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk.
2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na
portáli www.e-lena.sk.
3. Verejný obstarávateľ bude na portáli www.e-lena.sk zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.
4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
5. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.
6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v
rozpore s § 20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle
www.elena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutýJavaScript, zapnuté Cookies.
7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ZVO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je
stanovená vo výške 10.000,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v
Súťažných podkladoch.
8. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre
uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
9. Verejný obstarávateľ (objednávateľ) neposkytne na plnenie diela zálohu.
10. Verejný obstarávateľ (objednávateľ) zaplatí za vykonané práce po úspešnom ukončení a odovzdaní stavebného diela bez vád a nedorobkov.
11. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
12. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa.do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie stavebných prác.
V rámci predmetného verejného obstarávania sa uplatňuje sociálny aspekt.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.08.2020