Rekonštrukcia elektroinštalácie

  Zadávateľ:
Gymnázium
  Predpokladaná hodnota:
206.301,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2020 15:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium
IČO: 00162159
Opatovská 7, 04135 Košice-Vyšné Opátske
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Papcún
Telefón: +421 948620021
Email: akoobstarat@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/506
Hlavná adresa(URL): https://gymopatke.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
škola
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia elektroinštalácie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom je rekonštrukcia elektroinštalácie a realizácia štruktúrovaného kábelového systému v objektoch verejného obstarávateľa, to všetko v podrobnom vymedzení predmetu zákazy vrozsahu aza podmienok podľa opisu predmetu zákazky (Príloha č. 1 SP), návrhu zmluvy (Príloha č. 2 SP) a v súlade s ďalšímipožiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vtýchto súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:
- Oprava elektroinštalácie (VZ-24.1/2020/3/EL)
- Rekonštrukcia elektroinštalácie (VZ-24.2/2020/3/EL)
- Štruktúrovaný káblový systém (SCS) ( 2020/8.USK)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
206 301,28 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Opatovská cesta 7, Košice, objekt verejného obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom je rekonštrukcia elektroinštalácie a realizácia štruktúrovaného kábelového systému v objektoch verejného obstarávateľa, to všetko v podrobnom vymedzení predmetu zákazy vrozsahu aza podmienok podľa opisu predmetu zákazky (Príloha č. 1 SP), návrhu zmluvy (Príloha č. 2 SP) a v súlade s ďalšímipožiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vtýchto súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania.
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:
- Oprava elektroinštalácie (VZ-24.1/2020/3/EL)
- Rekonštrukcia elektroinštalácie (VZ-24.2/2020/3/EL)
- Štruktúrovaný káblový systém (SCS) ( 2020/8.USK)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
206 301,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Trvanie v mesiacoch podľa bodu II.2.7) sa pod pojmom "od zadania zákazky" rozumie od prevzatia staveniska zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len ZoVO alebo zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom tvare). Podmienky účasti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2 až 8 alebo v zmysle §152.
V zmysle § 114 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu na preukázanie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) (Pozor vzťahuje sa iba na § 32 ods. 1 písm. e)) vponuke, splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejným obstarávateľom overené v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu, do ktorých má verejný obstarávateľ prístup. V prípade nemožnosti overenia podmienky účasti (napr. z technických dôvodov a pod.) v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu, do ktorých má verejný obstarávateľ prístup si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie relevantných dokladov na preukázanie splnenia podmienky účasti.
Nepredloženie dokladov v zmysle predchádzajúceho odseku je uplatniteľné iba na subjekty zapísané v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZoVO

Bližšie informácie (vzhľadom na rozsah textu) sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie informácie (vzhľadom na rozsah textu) sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa. Platba bude realizovaná na základe daňového dokladu v súlade s ustanoveniami zmluvy. Preddavok ani zálohová platba nebude poskytnutá. Platba bude realizovaná po celkovom ukončení a odovzdaní / prevzatí diela, čiastkové platby nebudú realizované. Splatnosť faktúr je uvedená v návrhu zmluvy.
Realizácia prác bude vykonávaná za plnej prevádzky školy, dodávateľ bude povinný realizovať práce po dohode s verejným obstarávateľom tak, aby mohol byť zabezpečovaný výchovno - vzdelávací proces s minimálnymi obmedzeniami. Zhotoviteľ bude povinný výkon prác časovo prispôsobiť postupnému uvoľňovaniu jednotlivých traktov objektu a prevádzkovému režimu verejného obstarávateľa.
Práce na prvom pavilóne musia byť realizované po dohode s verejným obstarávateľom mimo prevádzkových hodín verejného obstarávateľa resp. cez víkend, uchádzač je povinný zohľadniť túto skutočnosť pri príprave ponuky (napr. mzdové nároky v kalkuláciách a pod)
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2020 15:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 22.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.09.2020 15:30
Miesto: Budova verejného obstarávateľa Opatovská cesta 7, Košice.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní elektronických ponúk v systéme ERANET sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v termíne na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať v zmysle § 112 ods 6 ZoVO (tzv. "super" reverz).
Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní okrem profilu verejného obstarávateľa v súlade s §64 ods. 4 ZVO aj v systéme ERANET na URL adrese:https://ksk.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania.

Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://ksk.eranet.sk (tlačidlo Registrácia dodávateľa). Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://ksk.eranet.sk v časti Manuál a podmienky.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

Bližšie informácie v súťažných podkladoch.


Predmetné verejné obstarávanie vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou predmetu zákazky je osadenie moderných úsporných svetelných zdrojov možno označiť za zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.08.2020