ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov

  Zadávateľ:
Košický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
4.920.120,72 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2020 13:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Košický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35541016
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Klibáni
Telefón: +421 904746992
Email: lukas@sqm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
Hlavná adresa(URL): https://web.vucke.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233124-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce v okrese Košice / Košice okolie Spišské Vlachy II. etapa - pozostávajúcich z časti 1: rekonštrukcia cesty a časti 2: rekonštrukcia mostov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 920 120,72 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Každá jednotlivá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a uzatvorenia samostatného zmluvného vzťahu.
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo na obidve časti predmetu zákazky.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košická Belá, Košické Hámre, Malý Folkmar
II.2.4) Opis obstarávania:
Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:
SO 101 01 Stavebná úprava cesty II/547 okres Košice okolie
SO 102 Autobusová zastávka Zlatník
SO 102-01 Nástupište Zlatník
SO 621 Osvetlenie priechodov pre chodcov okres Košice okolie
SO 652 Preložka káblov Slovak Telekom okres Košice okolie

SO 101 01 Stavebná úprava cesty II/547 okres Košice okolie
Objekt rieši úpravu cesty na úseku v km 16,562 25,409 a prechádza cez katastrálne územia Košická Belá, Košické Hámre a Malý Folkmar. Predstavuje zosilnenie vozovky, stabilizáciu cestného telesa, úpravu priepustov, obnovu a doplnenie bezpečnostných zariadení, obnovu vodorovného dopravného značenia. Začiatok úpravy krytu vozovky je v km 16,562 a koniec úpravy krytu v km 23,343 pred mostom č. 547-020. Ďalšie úseky úpravy krytu sú v km 23,550 24,033 a v km 24,181 25,409. V úsekoch km 24,300 24,375 a 24,945 24,975 dôjde k stabilizácii cestného telesa.

SO 102 Autobusová zastávka Zlatník
Stavebný objekt rieši úpravu existujúcej autobusovej zastávky Zlatník. Nachádza sa v km 21,750. Existujúca zastávka má zriadené odbočovacie, pripájacie a zastávkové pruhy. Chýbajú nástupištia, priechod pre chodcov je v zlej polohe. Na tejto zastávke je navrhnutá úprava zastávkových pruhov, posun existujúceho priechodu pre chodcov do normovej polohy, zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia.

SO 102-01 Nástupište Zlatník
Dĺžka navrhovaného nástupišťa je 14m. Nástupište v smere na Košice má dĺžku 26,05m. Šírka nástupišťa je 2,0m. Nástupište je lemované cestným betónovým obrubníkom 250x150x1000mm vyvýšeným 150mm nad úroveň priľahlej vozovky. Z opačnej strany je
nástupište lemované betónovým obrubníkom 50x200x1000mm. Konštrukcia nástupišťa je
navrhnutá zo zámkovej dlažby hr. 60mm. Priečny sklon nástupišťa je 2,0%. Na prístup
k nástupištiam je navrhnutý chodník šírky 2,0m.

SO 621 Osvetlenie priechodov pre chodcov okres Košice okolie
V súvislosti s navrhovanou úpravou autobusovej zastávky a vybudovaním nových priechodov pre chodcov vznikla potreba ich osvetlenia. Priechody pre chodcov na existujúcich autobusových zastávkach Košická Belá, potoky km 16,75 a Zlatník km 21,75 budú doplnené o dopravné gombíky výstražné blikavé LED prvky zapustené priamo do vozovky, kolmo na smer jazdy, ktoré budú inštalované vo vzdialenosti 0,5m pred priechodom pre chodcov. LED gombíky budú napájané pomocou solárneho panela, ktorý bude osadený na samostatnom stĺpe výšky 5m spolu s riadiacou jednotkou a detektorom pohybu, ktorý uvedie výstražné svetlá do stavu blikania len v prítomnosti chodca nachádzajúceho sa v blízkosti priechodu pre chodcov. V prípade neprítomnosti chodca detekčné zariadenie vypne elektroniku blikania.

SO 652 Preložka káblov Slovak Telekom okres Košice okolie
V kolíznom mieste od km 23,53 po km 23,87 sú vedené existujúce telekomunikačné káble
(DK 2RP1,3 + 17DM0,9 a MK TCEKE 5x2x0,6 - súbežne s komunikáciou) v mieste, kde je navrhované vybudovanie železobetónového prahu kvôli stabilizácii cestného telesa a úpravy cesty. V tomto mieste je nutná počas realizácie preložky dočasná odstávka týchto dvoch káblov, keďže dočasnú preložku vzhľadom na náročnosť terénu nie je možné spraviť. Preložka káblov je navrhovaná podzemným káblom typu TCEPKPFLE 50XN 0,8, na ktorý sa
pomocou deliacich spojok na začiatku a konci preložky naspojkujú existujúce káble. Navrhovaný kábel bude v celom rozsahu uložený do chráničky HD-PE 110. V teréne nad uloženú chráničku sa vo vzdialenosti cca 20cm uloží výstražná fólia oranžovej farby. Zásyp ryhy sa prevedie zeminou. V rozsahu železobetónového prahu bude naviac uložená aj rezervná chránička HD-PE 110 pre prípad dodatočnej potreby.
Celková dĺžka trasy navrhovanej preložky je 353m.
Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 003 163,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
550
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO1-SC11-2019-44
Časť: 2
II.2.1) Názov
ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie Spišské Vlachy II. etapa - časť 2: rekonštrukcia mostov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľký Folkmar, Štefanská Huta, Kolinovce, Spišské Vlachy
II.2.4) Opis obstarávania:
SO 201-01 Mostný objekt č. 547-023

Nachádza sa v obci Veľký Folkmar, okres Gelnica (staničenie 31,700km), v mieste kríženia cesty s Kojšovským potokom.

Jestvujúci mostný objekt je jednopoľový. Nosná konštrukcia je tvorená železobetónovou doskou 300mm proste uloženou na oporách. Na nej sú uložené vozovkové vrstvy. Spodnú stavbu tvorí dvojica železobetónových opôr s vertikálnymi lícami. Krídla sú taktiež železobetónové tvoriace svahy koryta potoka. Priečny sklon na moste je strechovitý cca 2,0%. Šírka vozovky medzi rímsami je 7,50m a medzi zvodidlami 7,50m. Na moste sa nachádzajú zapustené rímsy, na ktorých sa nachádzajú zvodidlá.

SO 201-02 Mostný objekt č. 547-028

Most sa nachádza v extraviláne medzi obcami Štefanská Huta a Kluknava, katastrálne územie Štefanská Huta, okres Gelnica (staničenie 40,500km), v mieste kríženia cesty so Záhorským potokom.

Jestvujúci mostný objekt je jednopoľový. Nosná konštrukcia je tvorená prefa nosníkov MJ 69 o počte kusov 10 proste uložených na oporách, hrúbky 500mm. Na nich sa nachádzajú vozovkové vrstvy. Spodnú stavbu tvorí dvojica železobetónových opôr so šikmými lícami v sklone 10:1. Krídla sú železobetónové rovnobežné. Na moste sa nachádzajú zapustené rímsy, na ktorých sa nachádzajú zábradlia. Priečny sklon na moste je jednostranný cca 0,5 a 2,0%. Šírka vozovky medzi rímsami je 8,50m a medzi zábradlím 9,50m.

SO 201-03 Mostný objekt č. 547-036

Jestvujúci mostný objekt sa nachádza v extraviláne medzi obcami Kolinovce a Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves (staničenie49,800km), v mieste kríženia cesty s potokom Studenec.

Mostný objekt je jednopoľový, nosná konštrukcia proste uložená na oporách, ktorá je tvorená železobetónovou doskou hr. 300mm a prefa nosníkmi 500mm. Na nosnej konštrukcii sa nachádza spriahajúca doska a asfaltové vrstvy vozovky. Spodnú stavbu tvorí dvojica železobetónových opôr s vertikálnymi lícami. Rovnobežné krídla sú taktiež železobetónové.
Priečny sklon na moste je jednostranný približne 3,0% a 0,8%. Šírka vozovky medzi rímsami je 9,48m a medzi zvodidlami 8,50m. Na moste sa nachádzajú dobudované rímsy, na ktorých sa nachádzajú zvodidlá.

SO 201-04 Mostný objekt č. 547-037

Jestvujúci mostný objekt č. 547-037 sa nachádza v extraviláne medzi obcami Kolinovce a Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves (staničenie 51,000km), v mieste kríženia cesty so Slatvinským potokom.

Jestvujúci mostný objekt je jednopoľový. Nosná konštrukcia proste uložená na oporách, ktorá je tvorená prefa nosníkmi Hájek výšky 280mm. Na nosnej konštrukcii sa nachádza vyrovnávajúci betón a asfaltové vrstvy vozovky. Spodnú stavbu tvorí dvojica železobetónových opôr s vertikálnymi lícami. Rovnobežné krídla sú taktiež železobetónové.
Priečny sklon na moste je jednostranný približne 3,3% a 4,8%. Šírka vozovky medzi rímsami je 8,26m a medzi zábradlím 9,66m. Na moste sa nachádzajú zapustené rímsy, na ktorých sa nachádza zábradlie.

SO 201-05 Mostný objekt č. 547-038

Jestvujúci mostný objekt sa nachádza v extraviláne medzi obcami Kolinovce a Spišské Vlachy v mieste kríženia cesty s potokom Oľšavec.
Jestvujúci mostný objekt je jednopoľový. Nosná konštrukcia proste uložená na oporách, ktorá je tvorená 20ks prefa nosníkmi Hájek výšky 500mm. Na nosnej konštrukcii sa nachádza vyrovnávajúci betón a asfaltové vrstvy vozovky. Spodnú stavbu tvorí dvojica železobetónových opôr s vertikálnymi lícami. Rovnobežné krídla sú taktiež železobetónové. Priečny sklon na moste je jednostranný približne 1,1% a 2,6%. Šírka vozovky medzi rímsami je 9,02m a medzi zvodidlami 10,02m. Na moste sa nachádzajú zapustené rímsy, na ktorých sa nachádzajú zvodidlá.

Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou mosta budú realizované v dvoch etapách po polovici.

Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných
podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
916 957,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
360
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: IROP-PO1-SC11-2019-44
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 32 ods. 4 alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní:
- § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
- § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
- § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- § 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
- § 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
- Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
Odôvodnenie primeranosti a potreby: Stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo zo zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
1.3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy,
1.3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona: uvedením opatrení environmentálneho
manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona,
1.3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
1.3.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti:
K bodu 1.3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.
K bodu 1.3.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na overenie riadiacej a odbornej schopnosti uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky.
K bodu 1.3.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie schopnosti záujemcu poskytnúť
stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.3.1 Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky:
Pre časť 1. - stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest a autobusových zastávok v minimálnej výške 4 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Pre časť 2. - stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii mostov v minimálnej výške 900 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Ak uchádzač predkladá referencie v inej mene ako je €, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom NBS ku dnu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
K bodu 1.3.2 Uchádzač musí preukázať, že bude mať k dispozícií pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu:
- stavbyvedúci (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci kategória: inžinierske stavby, podkategória: dopravné stavby) Požiadavky na odbornú spôsobilosť, za pracovníka uchádzač preukáže predložením Osvedčenia SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu
K bodu 1.3.3 Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto Obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným
Obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam
požadovaným Obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi (V zmysle metodickej príručky SAŽP sa za iný
vhodný dôkaz považuje napr. Správa z environmentálneho auditu od akreditovanej audítorskej organizácie,
environmentálne vyhlásenie potvrdené akreditovaným environmentálnym overovateľom).
Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.09.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 11:30
Miesto: Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, 2. poschodie, č. dverí 310
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predmetné obstarávanie patrí medzi zelené verejné obstarávanie.
2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO www.evoportal.sk Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému www.evoportal.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme www.evoportal.sk. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému www.evoportal.sk.
3. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih sa v systéme www.evoportal.sk považuje okamih jej odoslania v systéme www.evoportal.sk a to v súlade s funkcionalitou systému.
4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
5. Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky nie je možné predmet zákazky rozdeliť na časti.
6. Verejný obstarávateľ požaduje v predmetnom verejnom obstarávaní zloženie zábezpeky vo výške:
Pre časť 1. - 200 000,00 EUR.
Pre časť 2. - 45 000, 00 EUR
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.08.2020