Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom

  Zadávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
217.343,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.09.2020 08:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Peter Kubovič
Telefón: +421 948518556
Email: pkubovic@capitalix.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124
Hlavná adresa(URL): www.dubnica.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom
Referenčné číslo: 1804/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
34430000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie 78 ks mestských bicyklov v určenom štandarde, ktoré budú zodpovedať právnym predpisom a užívateľským požiadavkám verejného obstarávateľa, ktoré vytvoria základ pre vybudovanie systému automatickej požičovne bicyklov v meste Dubnica nad Váhom. Dodávka bicyklov bude doplnená o dodanie a inštaláciu 13 ks stojanov/staníc slúžiacich na odloženie, zamknutie, ochranu, vydanie bicykla užívateľovi systému. Stanice budú plniť aj požiadavku na zverejnenie informácií o systéme automatickej požičovne a prípadnú publicitu zo strany mesta.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
217 343,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38112100-4
42961100-1
48000000-8
48151000-1
48444100-3
48614000-5
51511400-1
72212781-7
72220000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bicykle a stojany/stanice budú rozmiestnené v katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom. Centrálna časť diela bude riadená z mestského úradu v Dubnici nad Váhom.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie 78 ks mestských bicyklov v určenom štandarde, ktoré budú zodpovedať právnym predpisom a užívateľským požiadavkám verejného obstarávateľa, ktoré vytvoria základ pre vybudovanie systému automatickej požičovne bicyklov v meste Dubnica nad Váhom. Dodávka bicyklov bude doplnená o dodanie a inštaláciu 13 ks stojanov/staníc slúžiacich na odloženie, zamknutie, ochranu, vydanie bicykla užívateľovi systému. Stanice budú plniť aj požiadavku na zverejnenie informácií o systéme automatickej požičovne a prípadnú publicitu zo strany mesta. Stojany/stanice budú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa. Vyžaduje sa kapacita stojana min. 10 miest na uloženie 10 ks bicyklov s možnosťou rozšírenia stojanu o ďalšie voľné sloty, ktoré umožnia uloženie ďalších bicyklov. Súčasťou dodávky bude dodanie systému monitorujúceho polohu bicyklov prostredníctvom GPS alebo ekvivalentnej satelitnej technológie. Systém riadenia umožní správu bicyklov (min. nasledovné funkcionality: odomknutie/zamknutie bicykla, indikáciu neoprávneného zásahu a manipulácie s bicyklom, identifikáciu oprávnenej jazdy užívateľom, ktorý je zaevidovaný v systéme). Súčasťou dodávky je aj dodanie 1 ks notebooku na ktorom bude systém implementovaný a nasadený pre potreby mestského úradu. Systém musí byť nasaditeľný aj na iných počítačoch mesta. Súčasťou dodávky je aj dodanie obslužnej aplikácie pre operačný systém Android a IOS, ktorá poskytne užívateľom systému a správcovi systému podrobné informácie o stave systému a jednotlivých bicykloch. Aplikácia aj dodaný systém musia obsahovať funkcionality obsluhujúce systém a jednotlivé bicykle v min rozsahu: Administrátorský systém musí obsahovať min.: Evidenciu a triedenie užívateľov systému podľa kategórií (platiaci účastník systému, zamestnanec mesta alebo iná oprávnená osoba napr. servisný technik), Správu platobných operácií (vrátane platobnej brány, ktorá umožní platby bankovou kartou používanou v rámci EÚ podľa štandardu jednotlivých bánk alebo finančných inštitúcií), Servisnú podporu umožňujúcu vyhľadať bicykel, ktorý je poškodení alebo ktorý užívateľ systému označí za nefunkčný alebo s obmedzenou funkčnosťou. Užívateľský systém musí obsahovať min. údaje o užívateľovi, ktoré užívateľa identifikujú, musí zobrazovať kredit užívateľa, koľko má zaplatené prostredníctvom systému a musí zobrazovať grafickú mapu mesta so stanicami a bicyklami v rámci systému. Predmetom zákazky je aj dodávka všetkých potrebných licencií a poplatkov, ktoré sú spojené s fungovaním systému počas min. 5 ročnej prevádzky systému. Predmetom zákazky je aj inštalácia, otestovanie a nasadenie systému do prevádzky, vrátane zaškolenia obslužného personálu verejného obstarávateľa a technikov, ktorí budú vykonávať opravy nad rámec záručnej opravy v rámci poskytnutej záruky. Bližšie požiadavky na opis predmetu zákazky (ktoré bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať) sú uvedené v prílohe Návrh na plnenie predmetu zákazky (Krycí list ponuky) k súťažným podkladom a v návrhu zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
217 343,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
150
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade, ak bude verejné obstarávanie zrušené napr. z dôvodu konštatovania rozporu so zákonom zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku alebo iných oprávnených orgánov verejný obstarávateľ sa verejné obstarávanie pokúsi zopakovať v súlade s pravidlami Zmluvy o NFP.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom, ktorý verejnému obstarávateľovi poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Operačného programu IROP. Zmluva o NFP č. IROP-Z-302011X434-122-15.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač bude rešpektovať požiadavky riadiaceho orgánu/verejného obstarávateľa na finančné vykazovanie plnenia s cieľom uľahčiť prefinancovanie projektu. Úspešní uchádzač zohľadní požiadavku na štruktúru faktúr alebo dokazovanie cien plnenia podľa vznesených požiadaviek.

Úspešný uchádzač strpí akúkoľvek kontrolu zo strany riadiaceho orgánu, štátnych orgánov a orgánov Európskej únie v súvislosti s predmetnou zákazkou.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Dodávateľ rešpektuje právo Objednávateľa odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti osobného postavenia sú uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienky účasti sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 až ods. 7. Pravidlá ohľadne možností preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia sú ďalej uvedené v § 37 ods. 3, § 39, § 152.

Bližšie informácie o podmienkach účasti osobného postavenia sú uvedené aj v súťažných podkladoch.

Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienok účasti v súlade so zákonom. Verejný obstarávateľ odporúča, aby hospodárske subjekty venovali náležitú pozornosť predmetným ustanoveniam zákona, výkladu Úradu pre verejné obstarávanie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti vo forme metodických usmernení a rozhodnutí pri výklade dohľadu nad verejným obstarávaním.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Podmienky účasti podľa písm:
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
uchádzač nepreukazuje, ich príp. nesplnenie preukazuje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ poukazuje na možnosť využiť tzv. samoočisťovací mechanizmus podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Na účel aplikácie tohto mechanizmu je možné využiť Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je povinnou súčasťou súťažných podkladov podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 56 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.09.2020 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.09.2020 09:00
Miesto: Informačný systém prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje - online otváranie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Osoby zastupujúce konkrétny hospodársky subjekt - prístup je riadený funkcionalitou informačného systému použitého na verejné obstarávanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/435)
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Uvedené v zákone o verejnom obstarávaní v § 163 a nasledujúci. Zákon o verejnom obstarávaní je dostupný bezplatne a priamo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190101.

Bližšie informácie o revíznych postupoch možno nájsť na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/namietky/ako-podat-namietky-3c6.html a na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/rada-uradu/odvolania-3e2.html
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.08.2020