Technologické zariadenia pre vybavenie manufaktúrnej pražiarne kávy, čokoládovne, výrobne fermentovaného cesnaku, sušiarne ovocia a zeleniny ako aj baliarne

  Zadávateľ:
Iveta Mikulová IMA
  Predpokladaná hodnota:
236.803,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.10.2020 23:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Iveta Mikulová IMA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 33977020
Komenského 139/17, 97245 Bystričany
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Mikulová
Telefón: +421 46907577690
Email: imaivetamikulova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.ima-ubytovanie.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Potravinárska výroba
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Technologické zariadenia pre vybavenie manufaktúrnej pražiarne kávy, čokoládovne, výrobne fermentovaného cesnaku, sušiarne ovocia a zeleniny ako aj baliarne
Referenčné číslo: IMA 2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka technologického zariadenia pre vybavenie manufaktúrnej pražiarne kávy, čokoládovne, výrobne fermentovaného cesnaku, sušiarne ovocia a zeleniny ako aj baliarne.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
236 803,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Súbor zariadení na dávkové praženie kávových zŕn a ich mletie
Časť č.: 1. Technologický celok: Pražiareň kávy
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Bystričany,
II.2.4) Opis obstarávania:
Súbor zariadení na dávkové praženie kávových zŕn a ich mletie:
- Vzorková pražička - 1 ks
- Obchodná pražička kávy - 1 ks
- Nakladač zelenej kávy - 1 ks
- Prídavný spalovač - 1 ks
- Odkamienkovač - 1 ks
- Riadiaci systém praženia - 1 ks
- Diskový industriálny mlynček - 1 ks
- Diskový stolový mlynček - 2 ks
- Kávovar - 1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
73 132,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23, Podpora pre vývoj produktov - IMA
Časť: 2
II.2.1) Názov
Súbor zariadení pre manufaktúrnu čokoládovňu
Časť č.: 2.Technologický celok: Čokoládovňa
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Bystričany
II.2.4) Opis obstarávania:
Súbor zariadení pre manufaktúrnu čokoládovňu:
- Pracovný stôl s policou - 1ks
- Stôl s jednou policou - 1ks
- Stôl so zásuvkami a policou - 1ks
- Drez - 1ks
- Gitarový krájač - 1ks
- Čokoládová fontána - 1ks
- Obalovačka dražé - 1ks
- Chladiaci stôl - 1ks
- Máčacie zariadenie - 1ks
- Automatický temperovací stroj - 1ks
- Plniace zariadenie - 1ks
- Chladiaca vitrína - 1ks
- Formovací stroj - 1ks
- Nerezový stojan na podnosy - 4ks
- Indukčná varná platňa - 1ks
- Kuchynský mixér- 1ks
- Teplovzdušný fúkač - 1ks
- Základné čokoládové formy - 400ks
- Chladiaci box - 1ks
- Nástenná klimatizácia - 1ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
88 229,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23, Podpora pre vývoj produktov - IMA
Časť: 3
II.2.1) Názov
Súbor zariadení pre manufaktúrne spracovanie cesnaku fermentovaním
Časť č.: 3. Technologický celok: Fermentáreň
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Bystričany
II.2.4) Opis obstarávania:
Súbor zariadení pre manufaktúrne spracovanie cesnaku fermentovaním:
- Fermentátor cesnaku - 2ks
- Chladiaci box 1ks
- Pracovný stôl s jednou policou - 1ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 244,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23, Podpora pre vývoj produktov - IMA
Časť: 4
II.2.1) Názov
Súbor zariadení pre manufaktúrne spracovanie ovocia a zeleniny sušením
Časť č.: 4. Technologický celok: Sušiareň
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Bystričany
II.2.4) Opis obstarávania:
Súbor zariadení pre manufaktúrne spracovanie ovocia a zeleniny sušením:
- Sušiareň - 1ks
- Poloautomatický krájač a lúpač ovocia 1ks
- Vypichovač kôstok - 1ks
- Stôl s jednou policou - 1ks
- Stôl so zásuvkami a policou - 1ks
- Drez - 1ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 748,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23, Podpora pre vývoj produktov - IMA
Časť: 5
II.2.1) Názov
Súbor zariadení pre váženie, plnenie, vákuové balenie zrnkovej a mletej kávy, čokoládových praliniek a sušeného ovocia
Časť č.: 5. Technologický celok: Baliareň
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42990000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Bystričany
II.2.4) Opis obstarávania:
Súbor zariadení pre váženie, plnenie, vákuové balenie zrnkovej a mletej kávy, čokoládových praliniek a sušeného ovocia:
- Vážiace a dávkovacie zariadenie - 1ks
- Zásobovacia násypka s dopravníkovým pásom - 1ks
- Zariadenia na zatavovanie sáčkov - 1ks
- Vákuová balička - 1ks
- Stôl s jednou policou - 1ks
- Stôl so šuplíkmi a policou - 1ks
- Drez - 1ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
36 449,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23, Podpora pre vývoj produktov - IMA
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. a) doloženým výpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. b)doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace. D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. d)doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. I) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.10.2020 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2020 11:00
Miesto: Kancelária spoločnosti Manos Consulting s.r.o.,Piaristická 2 Budova Stapring 1. poschodie pavilón B, 949 01 Nitra.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená na príslušnú časť zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže dokladom totožnosti, splnomocnená osoba aj listinným splnomocnením. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo z vážneho dôvodu posunúť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.08.2020