Pasterizačná a baliaca výrobná linka

  Zadávateľ:
Natur Products - Németh, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
519.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2020 15:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Natur Products - Németh, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36539554
Ipeľský Sokolec 156 , 93575 Ipeľský Sokolec
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Arpád Németh
Email: nemeth@naturproduct.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.naturproduct.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba medových produktov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pasterizačná a baliaca výrobná linka
II.1.2) Hlavný kód CPV
42000000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zariadení: Pasterizačný tunel s etiketovačkou a zmršťovačkou; Baliaci stroj jednoporcovaných výrobkov s automatickým ukladaním hotových výrobkov do krabíc.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
519 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Pasterizačný tunel s etiketovačkou a zmršťovačkou
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42921000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Natur Products - Németh, s.r.o., č. 424, 93575 Ipeľský Sokolec
II.2.4) Opis obstarávania:
1 ks Pasterizačného tunela s etiketovačkou a zmršťovačkou. Účel: Automatické ukladanie a zhromažďovanie produktov vychádzajúc z plniacej jednotky do pasterizačného tunela, následná pasterizácia používaním energetického nosiča 120C para, chladenie produktov, sušenie, automatické podávanie produktov do etiketovačky, etiketovanie jedna alebo dve etikety na produkt, dátumovanie inkjetom, automatická preprava a usporiadanie pred skupinovým balením, zmrštenie produktov do fólie a preprava kartónov na zberný stôl. Rýchlosť plničky : do 20 produktov za min. Kapacita pasterizátora a ostatných zariadení sa odvíja od kapacity plničky. Bližšie informácie sú uvedené v rámci SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
237 433,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Interreg V-A SK-HU, Prioritná os: Podpora zamestnanosti, Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti, názov projektu: IG Heritage Delivery, kód projektu: SKHU/1802/3.1/036.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Baliaci stroj jednoporcovaných výrobkov s automatickým ukladaním hotových výrobkov do krabíc
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42921320-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Natur Products - Németh, s.r.o., č. 424, 93575 Ipeľský Sokolec
II.2.4) Opis obstarávania:
1 ks Baliacieho stroja jednoporcovaných výrobkov s automatickým ukladaním hotových výrobkov do krabíc. Účel: Jednoporciové balenie medu, džemu, čokolády, horčice, kečupu a podobných produktov po 20- 50g zariadeným vytvorenej kelímkov z PVC fólie. Hotové produkty sú automaticky ukladané do krabice. Súčasť stroja je aj kompresor so sušičkou vzduchu. Rýchlosť balenia: min. 20000 kelímkov/hodina. Bližšie informácie sú uvedené v rámci SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
281 667,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Interreg V-A SK-HU, Prioritná os: Podpora zamestnanosti, Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti, názov projektu: IG Heritage Delivery, kód projektu: SKHU/1802/3.1/036.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Na verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služb,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Viac informácii je uvedených v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje: zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa tohto zákona.
2. Dodávky tovaru uvedené uchádzačom v zozname dodávok tovaru a referencie znejúce na inú menu ako v EUR je potrebné prepočítať na EUR. Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným v deň zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet hodnoty dodávok tovaru, ktorých zoznam predložil. V prípade ak uchádzač predkladá v zozname dodávky tovaru, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť dodávok tovaru, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období - predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania - (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu dodávok tovaru). V prípade, ak tovary dodával uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, dodaný ním samým.
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, uvedené v ust. § 32 ods.2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými
skúsenosťami uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
4. Odôvodnenie primeranosti podmienky : Podmienka je stanovená pre overenie skúseností uchádzača s dodávkou tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1)pre časť zákazky č. 1: Pasterizačný tunel s etiketovačkou a zmršťovačkou: Obstarávateľ požaduje preukázanie dodania tovaru obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v predchádzajúcich troch rokoch v súhrnnej hodnote (požadovanú hodnotu je možné preukázať prostredníctvom viacerých zrealizovaných zákaziek) zodpovedajúcej predpokladanej hodnote zákazky v EUR bez DPH za časť 1 zákazky. Verejný obstarávateľ bude požadovať za tovar obdobného charakteru ako je predmet zákazky dodanie zariadenia s automatickým ukladaním a zhromažďovaním produktov vychádzajúc z plniacej jednotky do pasterizačného tunela, následná pasterizácia používaním energetického nosiča, chladenie produktov, sušenie, s etiketovaním a dátumavaním produktu.
2)pre časť zákazky č. 2: Baliaci stroj jednoporcovaných výrobkov s automatickým ukladaním hotových výrobkov do krabíc: Obstarávateľ požaduje preukázanie dodania tovaru obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v predchádzajúcich troch rokoch v súhrnnej hodnote (požadovanú hodnotu je možné preukázať prostredníctvom viacerých zrealizovaných zákaziek) zodpovedajúcej predpokladanej hodnote zákazky v EUR bez DPH za časť 2 zákazky. Verejný obstarávateľ bude požadovať za tovar obdobného charakteru ako je predmet zákazky dodanie zariadenia na jednoporciové balenie medu, džemu, čokolády, horčice, kečupu alebo podobného produktu, ktoré vytvorý kelímok, naplní, nažehlí, grafiku stále drží na každom produkte, vysekané produkty automaticky ukladá do krabíc, krabice označí potrebným označením inkjetom, a postupi na dopravný pás.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.09.2020 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2020 16:00
Miesto: Natur Products - Németh, s.r.o., č. 424, 93575 Ipeľský Sokolec
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk
postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO;
Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje ako verejná súťaž - reverzná , podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Uchádzač podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
V prípade ak víťazná ponuka bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie.
Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.08.2020