Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVOTIP, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce s SOŠ

  Zadávateľ:
KOVOTIP, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
328.624,35 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 23:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.08.2020
  Dátum zverejnenia:
31.08.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
KOVOTIP, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46054723
č. 34 , 08212 Fulianka
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lazorik
Telefón: +421 51918717527
Email: gaborova@mediinvest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kovotip.wbl.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45483078
Lipová 15 , 08221 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Denisa Kolpaková
Telefón: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://mediinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
MSP
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVOTIP, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce s SOŠ
Referenčné číslo: VO_OPII KOVOTIP
II.1.2) Hlavný kód CPV
42621100-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je nákup, dodávka a montáž dvoch (2) CNC sústružníckych centier s príslušenstvom pre účely spolupráce so Strednou priemyselnou školou strojníckou v Prešove. V rámci zákazky sa obstará CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, protivretenom a príslušenstvom a CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, protivretenom, y osou a príslušenstvom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
328 624,35 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, protivretenom a príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621100-6
42630000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
spoločnosť KOVOTIP, s.r.o., Prevádzka: Šebastovská 4, Prešov 080 06.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania tejto časti zákazky je nákup, dodávka a montáž 1 CNC sústružníckého centra s príslušenstvom pre účely spolupráce so Strednou priemyselnou školou strojníckou v Prešove. V rámci zákazky sa obstará CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, protivretenom a príslušenstvom.

Bližšie technické požiadavky na zariadenie sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Technické riešenie predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
186 419,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V zmysle ustanovení § 57 ZVO:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód Výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja,
Časť: 2
II.2.1) Názov
CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, protivretenom, y osou a príslušenstvom
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621100-6
42630000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
spoločnosť KOVOTIP, s.r.o., Prevádzka: Šebastovská 4, Prešov 080 06.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania tejto časti zákazky je nákup, dodávka a montáž 1 CNC sústružníckého centra s príslušenstvom pre účely spolupráce so Strednou priemyselnou školou strojníckou v Prešove. V rámci zákazky sa obstará CNC sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi, protivretenom, y osou a príslušenstvom.

Bližšie technické požiadavky na zariadenie sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - Technické riešenie predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
142 205,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V zmysle ustanovení § 57 ZVO:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód Výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-25
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obstarávateľ bude financovať realizáciu projektu z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF), zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja,
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Bližšie podmienky sú upravené v dokumentoch k obstarávaniu - súťažné podklady, časť A2. Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V súlade s §33 ods. 1 písm. d) uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť: najmenej 800 000 EUR bez DPH (slovom: osemstotisíc eur).

Odôvodnenie primeranosti podmienok a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti:
V súlade s § 33 ods. 1 písm. d) zákona požaduje verejný obstarávateľ predložiť prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky. Tieto doklady požaduje predložiť za účelom získania informácií o obratoch uchádzačov a ďalších relevantných informácií o finančnom a ekonomickom postavení uchádzačov, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie ich finančnej a ekonomickej kondície a schopnosti realizovať zákazku. Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný celkový obrat za posledné 3 roky po dôkladnom posúdení a primerane k typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej zákazky tak, aby na jednej strane vybral zhotoviteľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného obratu uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:
ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate,
ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy príjmov a výdavkov,

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Prepočet cudzej meny na euro: Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa.
V prípade, ak uchádzač nepredloží dokumenty preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti, verejný obstarávateľ si sám overí jej možné splnenie vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk.

V súlade s § 33 ods. 2 ZVO môže uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického alebo finančného postavenia možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
V prípade, že požadované dokumenty a doklady boli pôvodne vyhotovené v listinnej podobe, uchádzač predkladá ich naskenované originály vo formáte pdf. V prípade, že požadované dokumenty a doklady boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, uchádzač predkladá pôvodnú elektronickú podobu dokumentov a dokladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podrobné podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy - Príloha č. 1 a Príloha č. 2 súťažných podkladov, pre tú ktorú časť predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.10.2020 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.10.2020 10:00
Miesto: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s §66 ods. 7 zákona (prvá veta) vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa §53 ZVO.

2. Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, a to tak, aby bola zabezpečená úplnosť a ochrana osobných údajov uvedených v celom procese verejného obstarávania.

3. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na jednu (ľubovoľnú) časť predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na obe časti predmetu zákazky.

4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.

5. V prípade, že obstarávateľovi nebude schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, prípadne nenávratný finančný príspevok schválený bude, ale nedôjde ku schváleniu postupu verejného obstarávania, je obstarávateľ ako objednávateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak ešte nedošlo k plneniu vyplývajúcemu z Kúpnej zmluvy.

6. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboma Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania (bod 5.1 súťažných podkladov) dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej riadiacim orgánom (následná ex-post kontrola).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.08.2020